Nieuws

WOENSDRECHT - SPUITCABINE - INGEBRUIKNAME

Oproep (oud-)medewerkers Defensie: Doe mee aan onderzoek chroom-6

Werkte u in de periode 1970 tot 2015 bij Defensie?Werkte u in die periode (mogelijk) met chroom-6 of in de buurt daarvan?En was dit op een ándere Defensielocatie dan een POMS-locatie? Doe dan mee aan het on-line onderzoek Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoekt de situatie rond chroom-6 in het verleden op andere…

start gesprekken arbeidsvoorwaarden

Gesprekken over de uitwerking loongebouw formeel gestart

Op donderdag 30 januari zijn Defensie en de vakbonden formeel gestart met de gesprekken over de uitwerking van de AV-afspraken over een nieuw loongebouw en een vereenvoudigd stelsel van toelagen voor militairen. In de afgelopen maanden hebben de partijen in informele setting thematische sessies gehouden over het waarderen van functies, vormen van belonen bij andere…

MARKAZ

Mariniers “Definitief” niet van Doorn naar Vlissingen maar naar Nieuw Milligen

Na vele schijnbewegingen en geruchten is er op vrijdag 14 februari 2020 eindelijk duidelijkheid gekomen omtrent de voorgenomen verhuizing van de Mariniers van Doorn naar Vlissingen. Hoe definitief dit besluit daadwerkelijk zal zijn zal de tijd moeten leren, in 2012 was immers ook definitief besloten dat de verhuizing naar Vlissingen wel definitief was. Voor nu…

golden-3346988_1920

Geen geschil over interpretatie pensioengevendheid eenmalige uitkeringen!

Het Sectoroverleg Defensie (SOD) heeft op 5 februari jl. overeenstemming bereikt over de interpretatie van de arbeidsvoorwaardenafspraken 2018-2020 inzake de pensioengevendheid van de eenmalige uitkeringen voor militairen voor zowel 2019 en 2020. Het SOD heeft geconstateerd dat beide eenmalige uitkeringen pensioengevend zijn. Indien deze afspraak voor de eenmalige uitkering van 2019 praktisch niet uitvoerbaar is,…

Budget

Nieuw persoonlijk opleidingsbudget burgermedewerkers

Vooruitlopend op de formalisering van de regelgeving verbonden aan het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 wordt met terugwerkende kracht tot 1-1-2020 de Individuele opleidingsaanspraak (het Persoonlijk opleidingsbudget) ingevoerd. Deze aanspraak is in aanvulling op de bestaande artikelen voor loopbaanmogelijkheden, gericht op talentontwikkeling van de burgermedewerker. De individuele opleidingsaanspraak is een persoonlijk opleidingsbudget dat de burgermedewerker kan gebruiken voor…

Leeftijd

Discrimineert het AV-akkoord militairen op leeftijd?

Verschillende militairen hebben een verzoek/rekest ingediend omdat zij van mening waren dat zij individueel onevenredig benadeeld waren doordat zij geen gebruik kunnen maken van het opleidingsbudget in de laatste vijf jaar voor UGM. Deze verzoeken/rekesten werden, indien het alleen om dit argument ging, niet gehonoreerd door Defensie. Leeftijdsdiscriminatie is niet toegestaan, behalve als dit onderscheid…

Kamp Flossenburg Groot

Kiezen voor vuile handen omdat niets doen een groter kwaad is!

Op 9 april 1945 wordt, kort voor de capitulatie van Nazi-Duitsland, in het Beierse (krijgs)gevangenenkamp Flossenbürg, de 39-jarige Lutherse theoloog en predikant Dietrich Bonhoeffer door ophanging om het leven gebracht. Deze executie, die plaats heeft op persoonlijk bevel van de Führer, is de onvermijdelijke consequentie van Bonhoeffer’s verzetsactiviteiten tegen het nationaalsocialistische regiem en zijn persoonlijke…

shaking-hands-3091908_1920

Uitwerking AV-akkoord. Waar staan we nu?

Recentelijk werden we door verontruste leden (wederom) gewezen op een blog van de directeur werkgeverzaken, Mevrouw Pijpstra. Deze verontrusting onder de leden werd met name veroorzaakt door de teksten aangaande het nieuwe loongebouw. En dat de leden verontrust waren is niet verbazingwekkend als we de inhoud van de blog, zoals die geplaatst was op intranet,…

senior-4561704_1920

De pensioenregeling voor militairen 2019

Over het pensioenreglement voor militairen vanaf januari 2019 is veelvuldig gesproken in vergaderingen van de Werkgroep Postactieven en van het Sector Overleg Defensie. Uiteindelijk bleek het meest heikele punt het nakomen van de afspraken dat pensioenaanspraken die militairen hebben opgebouwd voor 1 juni 2001 niet gekort zouden worden. Overigens heeft onze vertegenwoordiger in deze vergaderingen…