2018-11-23_Jan_Kropf_

Voorwoord ACOM Journaal januari 2022

Laat ik mijn voorwoord vooral beginnen met het toewensen van alle goeds voor u en uw naasten. Vooral veel voorspoed en een goede gezondheid. De afgelopen weken stonden op veel manieren in de Kerstgedachten en dat is doorgaans niet alleen een tijd van eten, drinken en overdenkingen maar ook een tijd om de contacten met vrienden en familie aan te halen.

Dat laatste was deze keer helaas wederom minder goed mogelijk door de maatregelen om het COVID-19 virus te beteugelen. Maar voor veel Defensiemedewerkers ook omdat ze, wederom, werden ingezet voor het uitvoeren van de derde hoofdtaak van Defensie. Veel collegae hebben, naast de reguliere zaken en taken die bij Defensie ook altijd doorgaan, mogen bijdragen aan het terugdringen (of afremmen) van COVID-19 en daarvoor wil ik ze oprecht bedanken. Die dank geldt uiteraard voor eenieder die gewoon moest werken op het moment dat anderen rond de Kerst en de jaarwisseling doorgaans vrij konden nemen.

Qua overdenkingen vind ik de periode zo rond de Kerst altijd apart. We zouden immers altijd zaken moeten overdenken en afwegingen moeten maken. Maar toch ligt daar in “die tijd van het jaar” meer de nadruk op. In die zin was het deze keer ook nog een speciale periode. Op 15 december kwam eindelijk het coalitieakkoord naar buiten en kon het “grote lekken” van de namen van de bewindspersonen beginnen. Toen de namen enigszins “zeker” begonnen te worden werd er, zoals te doen gebruikelijk, vooral op de persoon gespeeld.

Dat was uiteraard aangaande Defensie niet anders. Toen het coalitieakkoord bekend werd bleek dat er voor Defensie helaas geen (ruim) € 4 miljard structureel was gerealiseerd. Maar wel een bedrag dat (structureel en incidenteel) oploopt tot 4,2 miljard in 2025, waarvan, zoals het er nu voorstaat, € 3 miljard structureel is vanaf 2026.

Ook wij hebben ons hiervoor, samen met de zusterbonden en Defensie, behoorlijk ingezet. En een van de belangrijkste vruchten die we daarvan kunnen plukken is dat er ditmaal daadwerkelijk geld gelabeld is voor “het moderniseren van het loongebouw en de arbeidsvoorwaarden”. Daar is structureel € 500 miljoen voor gereserveerd en dat is broodnodig. Er zijn veel gebouwen bij Defensie die achterstallig onderhoud vertonen of die vervangen zouden moeten worden, maar dit (loon)gebouw is een gebouw waar iedereen nadelige gevolgen van ervaart.

Wat ons betreft gaan we de gesprekken dan ook snel starten over zowel het moderniseren van het loongebouw als de arbeidsvoorwaarden. We moeten er in dit verband wel voor zorgen dat het een het ander niet verdringt, - sterker nog, ze zouden elkaar moeten versterken. Voor mij ligt het dan ook voor de hand dat er snel concrete eerste stappen inzake het loongebouw meegenomen moeten worden in de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden vanaf 2021.

Met een druk op de knop (op enig moment) een nieuw loongebouw en een nieuw personeelssysteem invoeren zie ik echt niet gebeuren en als dat al zou gebeuren gaat het veel te lang duren. Uiteraard heb ik allerlei ideeën over wat zulke stappen zouden kunnen zijn. Ik vind dat uiteraard ook allemaal goede ideeën. Dat neemt niet weg dat een goed idee uiteindelijk pas echt een goed idee is als we samen met de zusterbonden en Defensie tot een totaalpakket komen waar u achter staat. Het gaat immers om uw loongebouw en uw arbeidsvoorwaarden.

Overigens las ik recentelijk in de NRC een interview met onze demissionaire minister Kamp waarin hij een van de ideeën prijsgaf waar ik mij goed in kan vinden. Daar stond letterlijk: “Nu krijgt Defensie in 2022 een half miljard extra, het jaar erop 1,9 miljard, dan 4,1 miljard, 4,2 miljard en uiteindelijk drie miljard structureel. Nou, daarmee kun je echt die operationele gereedheid heel fors opkrikken – om te beginnen door de militairen in de lagere rangen beter te betalen. Dat verdienen ze en dat versterkt onze positie op de arbeidsmarkt.”. Ik ben vóór! Dit deed mij meteen denken aan een opmerking van een jonge militair dat je qua salaris, gebaseerd op de laatste CAO voor de Gemeenteambtenaren, beter “stadsmarinier” kan worden dan marinier.

Aangaande de meningen over de nieuwe bewindspersonen kan ik kort zijn. Ik ken ze niet en heb er dus ook (nog) geen mening over. Wel ben ik oprecht verheugd dat er nu (eindelijk) een niet-demissionair kabinet komt. Dan kunnen we wellicht serieuze stappen zetten om de problemen bij Defensie als sociale partners op te pakken. Ik zie dan ook uit naar een uitnodiging voor een eerste gesprek. Niet alleen om kennis te maken, maar vooral om te bezien hoe we snel en zorgvuldig stappen kunnen zetten die in het belang zijn van Defensie in het algemeen en het defensiepersoneel in het bijzonder.

Voorwoord ACOM Journaal december 2021

In mijn vorige voorwoord heb ik u gevraagd om vooral te laten weten wat u vond van “het maximaal haalbare pakket binnen de AVW-ruimte van Defensie” en velen van u hebben dat ook gedaan.

Zoals u elders in dit ACOM-Journaal kunt lezen was voor de CCOOP, waar de ACOM deel van uit maakt, de overgrote meerderheid “tegen” dit voorgelegde pakket. Aangezien ook bij de andere centrales de meerderheid tegen was is het niet tot een akkoord gekomen. Voor velen van u was de geboden structurele loonruimte veel te beperkt aangezien hiermee niet eens koopkrachtbehoud geboden werd terwijl Defensie toch echt de achterstand zou moeten wegnemen of verkleinen.

Dat men dan eenmalig € 1000 bruto zou krijgen doet precies wat er staat: het doet iets eenmaligs, en dat verbetert derhalve de inkomenspositie niet. Ook het gegeven dat bijvoorbeeld bij het Rijk een grotere structurele loonmutatie per 1 juli mogelijke bleek (al was dat gebaseerd op een iets langere looptijd) werd zeer negatief ontvangen, om nog maar niet te spreken over de VMG (Gemeentes) waar men een minimumloon van € 14 (bruto per uur) op tafel legt.

Denk u eens in wat dat zou doen met duizenden jonge militairen die voor een deel zelfs een toelage (militair specifiek) minimum (jeugd)loon moeten krijgen om het huidige minimum (jeugd)loon te behalen. En let wel militairen werken daarvoor nog steeds 38 uur, terwijl de “rest om ons heen” doorgaans 36 uur per week als standaard kent.

Ook mensen die aangeven wel in te stemmen met dit pakket gaven daarbij zelden aan dat het een goed pakket was. De boodschap was dan vaak dat ze er geen enkel vertrouwen in hebben dat Defensie met meer gaat komen. De BV Nederland heeft overal geld voor, maar blijkbaar niet voor het personeel van Defensie. De belangrijkste rode draad in de terugkoppelingen was dan ook dat er geen enkel respect en waardering blijkt uit het voornoemde pakket.

Wat mij echter het meeste stoorde was de communicatie van Defensie. Er werd direct weer gewezen naar de bonden en het feit dat de bonden (een deel van) het overleg met Defensie hebben opgeschort. Het overleg ligt volgens de minister inmiddels al een jaar stil omdat de bonden het overleg hebben opgeschort. Dat is volstrekt onjuist en zeer pretentieus. De ioREO’s vinden gewoon doorgang en zoals u weet is er ook gesproken in de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zijn er allerlei zaken afgestemd (en geformaliseerd) als het over onderwerpen ging of gaat waarvan Sociale Partners samen van mening waren dat die geen uitstel konden dulden.

Maar met name de pretentieuze insinuaties van de minister dat er hierdoor ook geen voortgang op andere onderwerpen, zoals het loongebouw, het nieuwe personeelsmodel en het nieuwe pensioenstelsel is, is dan ook iets waar wij direct afstand van nemen. Wij willen vandaag nog aan tafel om over deze onderwerpen te praten. Formeel, met verslaglegging, zodat u snel daarna kunt lezen hoe het echt zit. Dan hoeft u het immers niet te hebben van onjuiste en pretentieuze mails vanuit het Defensie-communicatie-commando die zijn “ondertekend” door de minister, de SG en de CDS.

Zeker als we spreken over het loongebouw en het nieuwe personeelsmodel, die hadden er beide immers in 2020 al moeten zijn, en dat was toch echt voordat we voor het laatst het overleg hebben opgeschort. Daar had dus ook het budget al voor “op tafel moeten liggen”. Naar onze mening is het dan ook echt Defensie die de boel in deze traineert en deze onderwerpen niet inhoudelijk wil bespreken. Als wij met voorstellen komen worden die terstond getorpedeerd. Volgens ons ligt de reden daarvoor in het gegeven dat ook dit (veel) arbeidsvoorwaardengeld vergt en hoewel dit al vanaf 2020 beschikbaar had moeten zijn, is inmiddels wel duidelijk dat deze financiële (en beleidsmatige) ruimte er nog steeds niet is.

Dus het wordt volgens mij echt tijd dat Defensie de bonden gaat zien als sociaal én partner. Ze hoeven ons dus maar uit te nodigen voor een formele vergadering aangaande loongebouw en het nieuwe personeelsmodel en we komen. Uiteraard dient dan wel vooraf duidelijk te zijn dat er voldoende financiële en beleidsmatige ruimte is om daadwerkelijk ergens te kunnen komen. Want naast de schandalige communicatie van Defensie is dat telkenmale het probleem: men heeft geen of onvoldoende beleidsmatige en financiële ruimte om daadwerkelijk de arbeidsvoorwaarden van het defensiepersoneel te verbeteren.

Voor nu wens ik u allen en uw dierbaren fijne feestdagen en alle goeds toe. Blijf gezond en blijf strijdbaar!