Voorwoord ACOM Journaal september 2023

Uw voorzitter

Voor velen van u ligt het welverdiende zomerreces inmiddels achter de rug, en ik hoop oprecht dat u, samen met uw geliefden of naasten, heeft kunnen genieten van een welverdiende vakantie. Voor velen van u is het uiteraard ook zo dat er geen of minder gelegenheid is geweest om verlof op te nemen. Dit omdat het werk van de mensen die werkzaam zijn voor Defensie in het algemeen, en de krijgsmacht in het bijzonder nooit stil staat. Daar worden we dagelijks mee geconfronteerd.

Des te belangrijker is het dan ook om continu oog te houden voor de (on)balans tussen werk en privé, niet alleen van uzelf, maar ook voor uw collegae en, indien van toepassing, uw ondergeschikten en werknemers.


We krijgen nog steeds, en steeds vaker, melding van mensen die op allerlei oneigenlijke manieren opgeroepen worden om werkzaamheden te verrichten (zonder dat er zelfs sprake is van een consignatie of iets soortgelijks). Of van mensen die, al dan niet op zeer korte termijn, op een andere locatie ‘tijdelijk worden tewerkgesteld’ (worden ‘ge-TTW-eed’) om “uit te helpen”. Regelmatig wordt hierbij dan ook op allerlei manieren de regelgeving “terzijde geschoven” en zelfs formele wetgeving overtreden.


Laat ik daar toch vooral duidelijk in zijn: wet- en regelgeving zijn er niet voor niets. Die zijn er om zekerheden in te bouwen en de grenzen af te bakenen van wat we mogen en kunnen doen. Dat geldt zeker voor wet- en regelgeving die betrekking heeft op veiligheid en werk- en rusttijden. Dooddoeners als “maar de mensen willen het ook zo graag” of, ”het zijn nu eenmaal militairen, – dan ligt dat anders”, kunnen nooit een vrijbrief zijn om wet- en regelgeving terzijde te schuiven. En het is ook, en daar zijn al meerdere malen afspraken over gemaakt, niet toegestaan om een groep mensen in de “toelage meerdaagse activiteiten” te zetten om zo de ATW (of het AMAR dienaangaande) terzijde te kunnen schuiven.


Ook mensen van uw bond, de zusterbonden en Defensie hebben niet allemaal stilgezeten tijdens het zomerreces. Elders in dit ACOM Journaal kunt u lezen dat de afspraak over de “vaste aanstellingen voor manschappen en korporaals” is geconcretiseerd. Ik ben daar oprecht blij mee en krijg ook veel positieve reacties uit “het land”. Niet alleen van de direct betrokkenen maar ook van leidinggevenden in uiteenlopende rangen en schalen.


Ik hoop en verwacht dat dit een positief effect zal hebben op het terugdringen van de uitstroom, maar ik vind het nog belangrijker dat er, naar mijn bescheiden mening, respect en waardering spreekt uit een vaste aanstelling. Het gaat ook hier immers om een (zeer aanzienlijk) aantal mensen die goed gemotiveerd en uitstekend opgeleid zijn voor een baan als militair. Die verdienen simpelweg een vaste aanstelling. Ik wil dan ook hierbij mijn dank uitspreken naar alle betrokkenen, zowel van de zijde van de bonden als Defensie. Het ging niet vanzelf, er is hard aan gewerkt, maar we hebben het wel gefikst.


Wat mij betreft is dat een mooie mijlpaal, maar we zijn er nog niet. Er staan nog veel meer zaken in het laatste AVW-akkoord die nog moeten worden uitgewerkt en een deel daarvan zal, wederom naar mijn bescheiden mening, een positief effect hebben op het terugdringen van de uitstroom, en wellicht zelfs op het verhogen van de instroom.


Wat mij betreft pakken we als volgende “biggie” de “alternatieve aanstellingsvorm” op. Wellicht ontkomen we dan ook eens een keer aan het inhuren van oud-collegae via een extern bureau om, door middel van die schimmige constructies, te worden ingezet voor militaire werkzaamheden.


Last but not least ligt er nóg een grote opdracht, en ook die heeft betrekking op het respect en de waardering waar het personeel van Defensie recht op heeft: het vervolg op het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021 -2023. Zoals u weet hechten wij er groot belang aan om u te vragen wat u vindt van een voor te leggen arbeidsvoorwaardenresultaat dat aansluit op het laatst bereikte arbeidsvoorwaardenakkoord.


En dat willen we graag doen op een dusdanig moment dat dit een keer gebeurt voordat het laatst afgesloten akkoord verloopt. Ook dat zal zeker niet vanzelf gaan en daar zal hard aan gewerkt moeten worden de komende tijd. Dat zullen we uiteraard ook doen en wat dat aangaat heeft dat voor ons toch echt de allerhoogste prioriteit. En laten we daar dan ook maar duidelijk over zijn: zonder geld geen Zwitsers.