2018-11-23_Jan_Kropf_

Voorwoord ACOM Journaal juli 2019

Voor u ligt een speciale editie van ACOM Journaal. Op 2 juli 2019 is er in de vroege ochtend, na een periode van intensief onderhandelen, in de sector Defensie een onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden bereikt. Dit resultaat is nog diezelfde dag bekrachtigd in een vergadering van het Sector Overleg Defensie.

Dat ging allemaal niet van een leien dakje en er is door alle betrokken partijen zeer hard voor gewerkt. Verschillen zijn overbrugd en er is uiteindelijk een totaalpakket op papier gezet waar alle partijen zich volmondig achter hebben geschaard. Allereerst wil ik dan ook graag via deze weg een compliment geven aan alle betrokkenen. Niet alleen de onderhandelaars maar ook alle mensen eromheen. Het waren vaak lange en hectische dagen (en/of nachten) maar het resultaat mag er zijn.

Er ligt nu een totaalpakket voor met, vind ik, positieve elementen voor alle groepen en generaties. Op de inhoud zullen we verderop in deze speciale editie nog dieper ingaan, maar ik hoop oprecht dat u het pakket in totaliteit zult beoordelen en met mij eens zult zijn dat dit een mooi totaalpakket is.

Er worden stappen gezet op vele dossiers en wat ons betreft zullen er
bij een volgend akkoord de nodige vervolgstappen gezet (moeten) worden. Sterker nog, zelfs binnen de looptijd van dit (eventuele) akkoord. Er is immers niet voor niets aangegeven dat er op 1 juli 2020 een nieuw loongebouw wordt gerealiseerd waarbij niemand er in loon op achteruit gaat. Wat ons betreft kan dat dus alleen maar betekenen dat mensen er dan weer op vooruit zullen gaan.
Dat kan dus al een positieve extra stap zijn binnen de looptijd van dit
(eventuele) akkoord!

Ik vind het ook belangrijk dat er duidelijkheid komt over de
compenserende maatregelen voor het herstellen van de nadelige effecten van het nieuwe pensioenstelsel. De meeste mensen zullen minder premie gaan betalen en zien daardoor meteen een netto effect op de loonstrook. Voor mensen die meer premie zouden moeten betalen wordt dit hersteld en komt dat voor rekening van de werkgever.

Er is ook duidelijkheid over de compensatie voor de mensen die door de
invoering van het nieuwe pensioenstelsel een verminderd pensioenperspectief hebben. Ook de keuze om in het geval van meerdaagse activiteiten 8 uur ZZF toe te kennen voor elke zaterdag, zondag of feestdag vindt ik een goede stap. Zeker omdat men mag kiezen of deze wordt opgenomen of uitbetaald, en dat in geval van uitbetaling het reguliere uurloon wordt betaald.

Maar er gebeurt meer in de ‘Defensiewereld’. Er is net weer een zeer
respectvolle Veteranendag gehouden, – het was in alle opzichten een mooie en memorabele dag. De aandacht en waardering voor veteranen wordt terecht steeds groter. Onze veteranen verdienen ons aller respect en waardering. Onlangs zijn er ook dapperheidsonderscheidingen uitgereikt. Aan drie onderofficieren (actief dan wel b.d.) werd door onze Koning een Bronzen Kruis uitgereikt en aan een marinier der eerste klasse een kruis van verdienste. Deze onderscheidingen zijn bestemd voor Nederlanders en niet-Nederlanders die zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden hebben onderscheiden en daarmee het belang van het Koninkrijk hebben gediend.

Ik wens u veel wijsheid toe bij het bepalen van uw standpunt aangaande
de arbeidsvoorwaarden en roep u op om een voorlichtingssessie bij te wonen en het resultaat goed te bestuderen. Maar vooral om uw stem uit te brengen. Uiteindelijk bepalen de leden van de bonden of het resultaat wel of niet omgezet wordt in een akkoord.

En daarnaast wens ik u allen, voor zover u met verlof gaat, een heel
goed verlof toe.

Voorwoord ACOM Journaal juni 2019

Op vele manieren bereiken mij signalen van leden waarin ongenoegen wordt geuit over het gegeven dat er nog steeds geen arbeidsvoorwaarden- onderhandelaars-resultaat ligt.

Begrijpelijke reacties, het duurt immers veel te lang en er wordt maar mondjesmaat informatie naar buiten gebracht. Ook in dit nummer van het ACOM Journaal zult u daar weinig over lezen. We zijn immers nog in gesprek en een broedende kip moet men niet storen.

Wat mij betreft is de intentie echter nog steeds om voor de zomer bij u langs te komen om een eventueel resultaat uit te leggen en om uw mening te vragen. En daarbij hoop ik oprecht dat dit dan een resultaat is dat door alle partijen aan tafel omarmd is.

Want laat ik daar helder in zijn, u heeft recht op een arbeidsvoorwaardenakkoord waar respect en waardering uit blijkt. Er ligt nu “niks” sinds 1 oktober 2018 en dat helpt niemand. Het helpt u niet in de portemonnee en het helpt de organisatie niet in het kader van goed werkgeverschap.

De uitstroom van personeel is catastrofaal en de inzet van de krijgsmacht komt steeds verder onder druk. Een arbeidsvoorwaardenakkoord zou zeker bijdragen aan het ombuigen van deze negatieve spiraal.

Dan speelt er ook nog het nodige aangaande een pensioenakkoord. De drie “grote” groepen vertegenwoordigers van de werknemers (vakcentrales) hebben samen met andere partijen een principeakkoord gesloten. Ook dienaangaande waren de verwachtingen hooggespannen en ook daar speelt op het moment dat ik dit schrijf een “achterbanraadpleging”.

Waar dit ons gaat brengen is dus nog ongewis, maar als het wordt omgezet in een definitief akkoord gaan er wel weer zaken veranderen, en er speelde al zoveel op dat dossier.

Zo waren de verwachtingen onder andere hooggespannen aangaande de rekenrente, en daar stond helemaal niets over in het principeakkoord. Wel werd duidelijk dat, als het akkoord definitief wordt, er sneller geïndexeerd en gekort wordt als daar aanleiding toe is. Ook veranderen er dan zaken zoals de doorsneesystematiek, van invloed op de premieverdeling, en op de strafheffing voor vroegpensioen. Dat laatste is uiteraard voor Defensie een heel interessant onderwerp hoewel de effecten daarvan op dit moment nog niet helemaal duidelijk zijn.

Op 12 juni werd bekend dat de pensioenfondsen met ingang van januari 2021 moeten gaan rekenen met een nóg lagere rekenrente! Daardoor worden de dekkingsgraden van de pensioenen, dus ook bij het ABP, nog lager terwijl het geld tegen de plinten klotst. Als het voornoemde pensioenakkoord dan ook een definitief akkoord wordt dan is vanaf 2021 de kans op korten groter!

Ik hoop oprecht u binnenkort in het (buiten)land te mogen ontmoeten en met u in gesprek te kunnen gaan over al deze onderwerpen, maar bovenal om uw mening te horen over een arbeidsvoorwaarden-onderhandelaarsresultaat.

Ik blijf mij, samen met uw onderhandelaar, ervoor inzetten om zo snel mogelijk te komen tot een goed resultaat. En zoals te doen gebruikelijk is het dan aan u allen om daar een oordeel over te vellen.