Privacy Policy Belastingservice

De Algemene Christelijke Organisatie voor Militairen (ACOM) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De ACOM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, mits dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens versterkt aan de Belastingservice van de ACOM?

Uw verstrekte persoonsgegevens worden door de ACOM verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om uw fiscale aangifte in te vullen en te zenden aan de Belastingdienst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam/voorletters
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burger Servicenummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Registratienummer
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • Financiële gegevens over een belastingjaar
 • Fiscale gegevens over een belastingjaar

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij alleen aan de Belastingdienst.
Wij maken geen gebruik van een derde partij.
Wij geven nooit deze persoonsgegevens door aan andere partijen.

Bewaartermijn

De ACOM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de ACOM van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Medewerkers van de ACOM zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Tussen de Belastingdienst en de ACOM is een beveiligde verbinding. Wij maken gebruik van SBR-Certificaten die tweejaarlijks worden vernieuwd voor veilige informatie-uitwisseling.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. U zult indien mogelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. De meest recente versie is altijd te vinden op www.acom.nl Het is raadzaam deze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Vragen?

De ACOM is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

ACOM, de Bond van defensiepersoneel
Postbus 290
3830 AG Leusden
033-4962722

Of maak gebruik van het contactformulier op de website.