Nieuwsbrief 243

Last Updated on 28 maart 2019, 10:27 by

Op 25 maart jl. heeft de CCOOP (waar de ACOM deel van uitmaakt) besloten om aan de voorzitter van het Sector Overleg Defensie een brief te sturen waarin werd aangegeven dat zij vooralsnog niet meer fysiek deel zou gaan nemen aan de vergaderingen van de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden.

Dit had twee belangrijke oorzaken. Zo was er wederom een blog uitgekomen van de directeur Werkgeverzaken van Defensie waarin enerzijds vele onjuistheden en onwaarheden stonden maar waardoor ook afspraken werden geschonden. Een blog met veel onwaarheden en onduidelijkheden maar waarin ook zeker zaken stonden die gingen over de inhoud van de onderhandelingen. Eerder is namelijk veelvuldig afgesproken dat er alleen over het proces en de inhoud van het Arbeidsvoorwaardenoverleg wordt gesproken als alle partijen daarmee instemmen. Daar was (ook) in dit geval geen sprake van en daardoor bleek dat er een principieel verschil van mening bestond over de interpretatie van deze afspraak, maar vooral ook over het nakomen van afspraken. Een onderwerp dat al meerdere malen aan de orde is geweest, zo heeft de Staatssecretaris persoonlijk in het SOD toegezegd dat afspraken zullen worden nagekomen.

brief

Overigens betekent dit wat de CCOOP betreft zeker niet dat zij geen rol meer spelen in de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. In de brief is aangegeven dat wij eventuele punten schriftelijk zullen inbrengen, en dat is inmiddels ook al gebeurd. Daarnaast heeft de CCOOP altijd de mogelijkheid om weer fysiek aan de onderhandelingen deel te gaan nemen. We hebben aangegeven vooralsnog niet fysiek deel te nemen, en dat kan dus per vergadering worden heroverwogen.

Ook hebben wij duidelijk aangegeven dat een werkgroepvergadering, waaronder dus ook de WG AV, slechts ter voorbereiding is op een formele vergadering van het SOD. Het spreekt dus voor zich dat wij bij een eventuele behandeling van een onderhandelingsresultaat nog steeds onze standpunten zullen inbrengen en nader zullen onderbouwen. Indien een eventueel resultaat bekrachtigd wordt in het SOD, al dan niet unaniem, zullen wij zoals het hoort aan de leden uitleggen waarom wij ons wel of niet achter dat resultaat scharen. Daarna zal het resultaat aan u worden voorgelegd met een positief, negatief of neutraal advies. Het oordeel is immers altijd aan de leden.

Daarnaast hebben wij moeten constateren dat de andere vakbonden (centrales) gemeend hebben ons te moeten verrassen met communicatie over dit onderwerp. Zoals u uit deze tekst kunt opmaken herkennen wij ons niet in de standpunten en uitgangspunten in de communicatie. De opmerking “wij betreuren het daarom dat de CCOOP deze stap genomen heeft” is dan voor ons ook onbegrijpelijk.

De CCOOP was graag aan de onderhandelingstafel blijven zitten als de garanties hadden dat:

  • Afspraken worden nagekomen door alle partijen;
  • Er regelmatig gecommuniceerd wordt met de achterban, maar wel op momenten en met een inhoud waar alle betrokken partijen mee hebben ingestemd;
  • Er een reële kans bestaat om op redelijk korte termijn met een resultaat te komen waar de leden in overgrote meerderheid “ja” tegen zou zeggen.

Want laten we helder zijn, het personeel van Defensie heeft recht op een goed arbeidsvoorwaardenakkoord en wel op korte termijn. In het laatste SOD, op 12 maart jl. hebben wij Defensie, maar ook de zusterbonden opgeroepen om zo snel als mogelijk tot een sterk verbeterd onderhandelaarsresultaat te komen.

Als bovengenoemde punten zeker gesteld zijn zullen wij graag weer aan de onderhandelingstafel aanschuiven en zodra dat zo is zullen wij u daarover informeren.

Voor het conceptverslag van het laatste SOD klik hier.

Voor onze brief aan het SOD klik hier.