Verkapt verplichten tot vaccineren en oneigenlijke druk.

Last Updated on 4 september 2021, 11:14 by Jan Kropf

(Deel 6 van COVID-19 vaccinaties en militairen)

In meerdere artikelen op de website hebben wij gepoogd u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de (al dan niet verplichte) vaccinaties tegen COVID-19.

Op 5 maart jl. hebben we u geïnformeerd over het “voorstel” van Defensie voor een tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19 voor militairen. Dat kunt u hier teruglezen.

Op 12 maart is dit vervolgd door een tweede artikel aangaande dit onderwerp. Dat kunt u hier terug lezen.

Op 25 maart jl. volgde een derde artikel waarin duidelijk werd gemaakt dat bij de eerste “inzetten” sprake zou zijn van de verplichting tot vaccineren. Dat artikel kunt u hier terug lezen.

Op 11 mei jl. volgde een vierde artikel waarin werd aangegeven welke “inzetten” waren toegevoegd. Dat artikel kunt u hier terug lezen.

Tot slot volgde op 31 mei 2021 een artikel over “Oneigenlijke druk en het medisch geheim inzake COVID-vaccinaties”. Dat artikel kunt u hier teruglezen.

In deze artikelen werd onder andere gewezen op de bijzondere positie van de militair in deze en werd onder andere verwezen naar de wet immunisatie militairen 1953, de regeling immunisatie militairen 2002, en de Tijdelijke regeling vaccinatie Covid-19.

Update 4 september 2021

De laatste weken bereiken ons wederom signalen vanaf de werkvloer waar zou worden aangegeven dat commandanten, op welk niveau dan ook, militairen kunnen verplichten zich te laten vaccineren terwijl ze niet zullen worden ingezet in een van de gebieden waarvoor deze verplichting door de Minister van Defensie is opgelegd. Daar kan wat ons betreft geen sprake van zijn. Als het verplicht wordt gesteld is daar een procedure voor en wordt dat formeel vastgesteld. In alle andere gevallen is het niet alleen “niet verplicht” maar mag er niet eens aan mensen gevraagd worden of ze gevaccineerd zijn. Sterker nog, dat mag zelfs niet gevraagd worden indien mensen wel worden ingezet in gebieden waarvoor vaccinatie verplicht gesteld is. Deze informatie valt onder het medisch geheim en het recht op privacy.

Er wordt dan met allerlei redenen geschermd doch die zijn nooit relevant. Als het verplicht is dan is dat bekend en duidelijk aangegeven en die verplichting wordt dan opgelegd door de Minister. Ook als andere landen een vaccinatie verplicht zouden stellen is het aan de Minister om te bezien of deze verplichting dient te worden opgelegd aan militairen en als dat zo is dient men dat op de juiste wijze op te leggen. Overigens is dat, voor zover ons bekend, op dit moment niet aan de orde. Wel zijn er landen waar men moet voldoen aan het tonen van een “coronabewijs” of dient men verplicht in quarantaine te gaan als men niet volledig gevaccineerd is. Een coronabewijs is geen vaccinatieverplichting en men kan ook een coronabewijs krijgen als men kan aantonen in de afgelopen periode hersteld te zijn van Corona of door middel van een test. Defensie mag alleen een vaccinatieplicht opleggen voor het borgen van de inzetbaarheid van de Krijgsmacht en niet voor het vereenvoudigen van de bedrijfsvoering. Alleen het gegeven dat niet volledig gevaccineerde militairen eventueel in quarantaine zouden moet kan dus geen reden zijn voor het verplicht stellen van een vaccinatie, en nogmaals, als dat wel verplicht gesteld wordt voor het desbetreffende land of gebied dient men dat op de juiste wijze verplicht te stellen.

In alle eerdere artikelen werd vooral het juridische kader benadrukt en het verschil tussen de vrijwillige vaccinatie en de verplichte vaccinatie voor bepaalde groepen militairen. Ook is veelvuldig aandacht geweest voor de wens van veel commandanten om enerzijds druk uit te oefenen op onder hen ressorterende militairen om zich vooral te laten vaccineren en anderzijds om op de hoogte te komen van het gegeven of militairen al dan niet gevaccineerd zijn. Beide situaties zijn uit den boze maar komen vrijwel dagelijks voor. En dat bij leidinggevenden en commandanten op vele niveaus! Derhalve moeten wij helaas nogmaals benadrukken dat, voor zover het militairen betreft die niet aangemerkt zijn voor de eerder genoemde inzetten, het volgende van toepassing is:

  • Vaccinatie tegen COVID-19 voor militairen is volstrekt vrijwillig;
  • Leidinggevenden mogen geen enkele druk uitoefenen op militairen om zich te laten vaccineren;
  • Leidinggevenden mogen niet vragen of personeel al dan niet gevaccineerd is of wil worden. Deze informatie valt onder het medisch geheim;
  • Het niet laten vaccineren mag op geen enkele wijze rechtspositionele gevolgen hebben.

Mocht u hiermee te maken hebben neem dan als lid van de ACOM contact op via info@acom.nl en wij zullen u graag adviseren.