Verkapt verplichten tot vaccineren en oneigenlijke druk neemt toe!
(Deel 7 van COVID-19 vaccinaties en militairen)

Last Updated on 30 september 2021, 10:33 by

In meerdere artikelen op de website hebben wij gepoogd u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de (al dan niet verplichte) vaccinaties tegen COVID-19.

Op 5 maart jl. hebben we u geïnformeerd over het “voorstel” van Defensie voor een tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19 voor militairen. Dat kunt u hier teruglezen.

Op 12 maart is dit vervolgd door een tweede artikel aangaande dit onderwerp. Dat kunt u hier terug lezen.

Op 25 maart jl. volgde een derde artikel waarin duidelijk werd gemaakt dat bij de eerste “inzetten” sprake zou zijn van de verplichting tot vaccineren. Dat artikel kunt u hier terug lezen.

Op 11 mei jl. volgde een vierde artikel waarin werd aangegeven welke “inzetten” waren toegevoegd. Dat artikel kunt u hier terug lezen.

Op 31 mei 2021 volgde een artikel over “Oneigenlijke druk en het medisch geheim inzake COVID-vaccinaties”. Dat artikel kunt u hier teruglezen.

Tot slot verscheen er op 4 september jl. een artikel over “Verkapt verplichten tot vaccineren en oneigenlijke druk”. Dat artikel kunt u hier teruglezen.

In deze artikelen werd onder andere gewezen op de bijzondere positie van de militair in deze en werd onder andere verwezen naar de wet immunisatie militairen 1953, de regeling immunisatie militairen 2002, en de Tijdelijke regeling vaccinatie Covid-19.

Update 30 september 2021

De laatste dagen bereiken ons wederom veel signalen vanaf de werkvloer waar zou worden aangegeven dat commandanten, op welk niveau dan ook, militairen kunnen verplichten zich te laten vaccineren terwijl ze niet zullen worden ingezet in een van de gebieden waarvoor deze verplichting door de Minister van Defensie is opgelegd. Ook krijgen wij veel signalen over het verplicht moeten kunnen tonen van een QR-code op Defensielocaties of bij dienstreizen naar of inzet in het buitenland. De kosten die men dan zou moeten maken voor het verkrijgen van deze QR-code, anders dan door vaccinaties, zou dan voor rekening van de werknemer zijn. Daar kan wat ons betreft geen sprake van zijn.

Wij benadrukken derhalve nogmaals de volgende uitgangspunten en afspraken:

  • Vaccinatie is alleen verplicht voor de inzetten in het buitenland zoals deze daadwerkelijk door de Minister zijn vastgesteld;
  • Vaccinatie tegen COVID-19 voor overige militairen (en burgermedewerkers) is volstrekt vrijwillig, als medewerkers niet op voor voornoemde inzetten worden ingedeeld is het niet alleen “niet verplicht” maar mag er niet eens aan mensen gevraagd worden of ze gevaccineerd zijn;
  • Leidinggevenden mogen, indien mensen wel worden ingezet in gebieden waarvoor vaccinatie verplicht gesteld is niet aan de betrokkenen vragen of ze al dan niet gevaccineerd zijn. Deze informatie valt onder het medisch geheim en het recht op privacy;
  • Leidinggevenden mogen geen enkele druk uitoefenen op militairen om zich te laten vaccineren;
  • De commandant kan aan de EGB om een “inzetbaarheidsadvies” vragen en indien het gaat om een uitzending of inzet waarvoor de COVID-vaccinatie verplicht is gesteld zal de desbetreffende arts dit meewegen bij het advies;
  • Indien personeel voor reizen naar het buitenland (om dienstredenen) verplicht wordt kosten te maken voor bijvoorbeeld een PCR-test kunnen deze kosten worden voorkomen door deze via het EGB aan te vragen. Naar onze mening kunnen de kosten in andere gevallen worden gedeclareerd (zie ook FAQ-COVID op intranet)
  • Er mag op Defensielocaties niet gevraagd worden naar een QR-code, ook niet bij het bedrijfsrestaurant, dit kan alleen voorkomen als het gaat om een bedrijfsrestaurant dat openbaar toegankelijk is;
  • Het niet laten vaccineren mag op geen enkele wijze rechtspositionele gevolgen hebben.

Er wordt dan met allerlei redenen geschermd doch die zijn nooit relevant.

Mocht u hiermee te maken hebben neem dan als lid van de ACOM contact op via info@acom.nl en wij zullen u graag adviseren.