Uitwerking AV-akkoord. Waar staan we nu?

Last Updated on 23 december 2019, 15:48 by

Recentelijk werden we door verontruste leden (wederom) gewezen op een blog van de directeur werkgeverzaken, Mevrouw Pijpstra. Deze verontrusting onder de leden werd met name veroorzaakt door de teksten aangaande het nieuwe loongebouw. En dat de leden verontrust waren is niet verbazingwekkend als we de inhoud van de blog, zoals die geplaatst was op intranet, zien.

Er staan echter wel wat meer zaken in waar ons beeld toch echt anders is en derhalve maar weer eens een “blog” vanuit het dagelijks bestuur van de ACOM.

De eerste alinea gaat over de pensioenregeling. Daarover is een apart artikel geplaatst op www.acom.nl. Klik hier voor dat artikel. Over de rest van de onderwerpen zullen wij wel iets aangeven.

Loongebouw

In de blog van Mevr. Pijpstra geeft zij aan dat ze, samen met de verschillende defensieonderdelen, gestart is met nadenken over een nieuw bezoldigingsstelsel (loongebouw en de toelagen). Allereerst is dat natuurlijk al rijkelijk laat. Wij denken hier al jaren over na en ook tijdens de laatste onderhandelingen is dat een belangrijk aandachtspunt geweest!

Vervolgens geeft zij aan dat dit “uiteraard straks onderwerp van overleg is met de vakcentrales” maar dat het vooral belangrijk is om de vraag te beantwoorden.

Waar Defensie in de praktijk van alledag tegenaan loopt en wat Defensie zelf vindt dat hieraan gedaan moet worden? Op zich uiteraard een valide vraag. Hoewel wij ons altijd afvragen wat daarbij leidend is, de wensen of het gegeven dat er telkenmale geen geld schijnt te zijn om serieuze stappen te zetten op complexe dossiers.

Het wordt voor ons echter nog zorgwekkender als we lezen dat het nieuwe loongebouw moet aansluiten op bijvoorbeeld een nieuw personeelssysteem. Dit was immers bewust ontkoppeld, er zou op 1 juli 2020 een “bij de tijd passend bezoldigingssysteem en hierbij een vereenvoudigd model van toelagen” worden ingevoerd. Ook is afgesproken de centrales voorafgaand aan de invoering daarvan hun achterban zouden kunnen raadplegen.

Als we dit nu eens op zijn merites beoordelen wordt het wel erg vaag als Mevr. Pijpstra aangeeft dat ze de uitkomsten van de verkenningen met Defensie met u wil delen en daarvoor in februari de eerste bijeenkomst wil gaan organiseren. Dan zou ze immers eerst u informeren en daarna nog met ons (de centrales van overheidspersoneel oftewel de vakbonden) in overleg moeten gaan om overeenstemming te bereiken en dan krijgen we ook de kans nog om voor 1 juli u te raadplegen? Daaruit blijkt wat ons betreft wederom een groot gebrek aan urgentiegevoel. Voor ons is het simpel, er moet op 1 juli a.s. daadwerkelijk een nieuw bezoldigingssysteem voor militairen liggen. Daartoe hebben wij de werkgever al meermaals opgeroepen om de urgentie te erkennen en met de daadwerkelijke onderhandelingen voor dit bezoldigingssysteem te beginnen. Wij hebben dit heden nogmaals gedaan middels een brief aan het Sector Overleg Defensie. Voor deze brief klikt u hier.

Uw rechtspositie en aanspraken

Dat Defensie op het moment van ondertekening van het AV-akkoord, op 30 juli 2019, teksten klaar had waardoor afspraken konden worden omgezet in regelgeving is juist. Wel gaat Mevr. Pijpstra er even aan voorbij dat dit wel de gekleurde uitleg van Defensie was die men op papier had gezet. Ook vergeet ze gemakshalve even te vermelden dat deze stukken, zonder dat er ooit tussen de sociale partners over gesproken was, weer werden vervangen door een nieuwe versie. En ook over deze laatste versie moet nogal wat “gesproken” worden. Als de Centrales zich in meerderheid konden vinden in de aangeboden teksten was e.e.a. immers al afgehandeld. Ook door de keuze van Defensie om alle aan te passen regelingen in twee pakketten aan te bieden (in de wetenschap dat een aantal zaken ook nog in beide pakketten terugkomen) helpen daarbij niet. Op die wijze moet immers over het totaal overeenstemming worden bereikt. Overigens had Defensie er ook voor kunnen kiezen om vooruitlopend een aantal zaken toe te kennen of uit te keren zoals ze dat bijvoorbeeld ook met de salarisverhogingen en de EJU hebben gedaan. Wat ons betreft kan dat met alle zaken waar de werknemers beter van worden. Gewoon in regelen en de regelgeving aanpassen komt dan vanzelf wel.

Aangaande de buitenlandvoorzieningen hebben wij dienaangaande een voorstel gedaan. Als de overige centrales het hiermee eens zijn en Defensie neemt dit over kan DC-IOD een en ander inregelen en kunnen de werknemers (met terugwerkende kracht) gebruik maken van deze voorzieningen. Klik hier om deze brief te lezen.

Communicatie en participatie

Ook wij zijn van mening dat er voldoende met de achterban gecommuniceerd moet worden. In die zin heeft u dan ook in het ACOM Journaal gezien dat wij op 20 januari 2020 en op 27 januari 2020 een dag organiseren waar we onze (kader-)leden willen betrekken bij respectievelijk de discussie aangaande het loongebouw en het evalueren van het Besluit Medezeggenschap (en de uitvoeringsregeling reorganisaties. U kunt hier lezen wat de bedoeling is. Op beide dagen kunnen wij maximaal 40 mensen ontvangen en wij vragen u dan ook om uzelf, als u hierbij aanwezig wilt zijn, zo spoedig als mogelijk aan te melden door een mail te sturen naar kaderleden@acom.nl

Wat brengt 2020?

Wat ons betreft staan er een aantal zaken hoog op de agenda. Zoals u al zult vermoeden gaat het ons dan om (in die volgorde) het nieuwe bezoldigingssysteem (invoering per 1 juli 2020), het nieuwe personeelssysteem (invoering per 1 oktober 2020) en het volgende arbeidsvoorwaardenakkoord (per 1 januari 2021).

En inderdaad, er staat nog veel meer op de agenda. We zullen dan dus ook echt moeten prioriteren en keuzes moeten maken. Want één ding staat voor ons nog steeds als een paal boven water:

Het defensiepersoneel heeft recht op een arbeidsvoorwaardenpakket (waaronder het bezoldigingssysteem en het nieuwe personeelssysteem) dat respect, waardering en bovenal perspectief uitstraalt. Daarnaast een kwalitatief en kwantitatief voldoende gevulde organisatie, voldoende materiaal en materieel, voldoende opleidingen en oefendagen om waar dan ook ter wereld de opdracht uit te voeren die de politiek aan de Krijgsmacht geeft!

Van ons mag u dan ook verwachten dat wij ons maximaal zullen inzetten om ons steentje aan deze zaken bij te dragen. Altijd! Ook in 2020 gaan wij er, voor en namens u, weer vol voor.