Gesprekken over de uitwerking loongebouw formeel gestart

Op donderdag 30 januari zijn Defensie en de vakbonden formeel gestart met de gesprekken over de uitwerking van de AV-afspraken over een nieuw loongebouw en een vereenvoudigd stelsel van toelagen voor militairen. In de afgelopen maanden hebben de partijen in informele setting thematische sessies gehouden over het waarderen van functies, vormen van belonen bij andere overheids- en marktsectoren en zijn bezoldigingsstelsels geanalyseerd.

Partijen hebben afgesproken om in eerste instantie de gesprekken over het nieuwe loongebouw te voeren aan de hand van verschillende thema’s. De thema’s zijn onder andere het waarderen van functies, de bijzondere positie van de militair, rang versus functiebezoldiging en toelagen. Tijdens het overleg op 30 januari jl. is ook de tijdlijn besproken die zou moeten gaan leiden tot de invoering van het nieuwe loongebouw voor militairen op 1 juli 2020.

In navolging van het eerder genoemde overleg zijn Defensie en de vakbonden op donderdag 13 februari verder gegaan met de formele besprekingen. Tijdens dit overleg is uitgebreid stilgestaan bij waaraan het functiewaarderingssysteem voor het nieuwe loongebouw moet voldoen en in hoeverre het huidige systeem daarin voorziet. De komende periode zullen Defensie en vakbonden wekelijks, informeel dan wel formeel, bij elkaar komen met als doel te komen tot de invoering van een nieuw loongebouw en toelagestelsel voor militairen op 1 juli 2020. Wij houden u op de hoogte.