Uitkomst SOD 2 december 2021

Heden, 2 december 2021, is er een vergadering gehouden van het Sector Overleg Defensie  (SOD) waar de vertegenwoordigers van de vier centrales de uitkomst van de achterbanraadplegingen bekend hebben gemaakt. De CCOOP, waar de ACOM deel van uit maakt, heeft laten weten dat op basis van alle vormen van raadplegingen, ca. 85% van de respondenten heeft aangegeven “tegen” het “maximaal haalbare pakket binnen de AVW-ruimte van Defensie” te zijn. Opvallend daarbij was dat er tussen verschillende groepen respondenten weinig verschil zat. Groot punt van zorg is ook het gevoel van “een gebrek aan respect en waardering” en er bleek dat er weinig vertrouwen was in gedane toezeggingen en in de nog niet uitgewerkte delen in het pakket. Maar wij maken ons vooral zorgen over de gelatenheid en berusting. Ook leden die aangaven wel “voor” te willen stemmen deden dat vaak niet omdat ze het een goed pakket vonden maar omdat ze er geen vertrouwen in hebben dat de werkgever (in feite het Kabinet) meer over heeft voor de arbeidsvoorwaarden van het defensiepersoneel. Dat geeft vooral het gevoel dat de eerder ingezette positieve wending van de vertrouwensspiraal wederom negatief ombuigt. Het spreekt dan ook voor zich dat wij, namens de leden, hebben aangegeven “tegen” dit pakket te zijn.

Ook de andere centrales waren alle drie “tegen” dit pakket en derhalve is dit pakket niet verheven tot een akkoord.

Conclusie:

Wat ons betreft moet de werkgever op zoek naar meer financiële en/of beleidsmatige ruimte zodat we snel opnieuw kunnen gaan onderhandelen over een arbeidsvoorwaardenpakket vanaf 1 januari 2021. Als er meer financiële en/of beleidsmatige ruimte is zijn wij uiteraard altijd bereid om het overleg (in de breedste zin) te hervatten. De Minister, die deze vergadering persoonlijk voorzat, heeft de bonden opgeroepen om vooral per direct het overleg weer te hervatten. Wij hebben aangegeven dat vooralsnog niet te willen of kunnen doen maar hebben ook aangegeven altijd bereid te zijn om over zaken te overleggen als blijkt dat het personeel erdoor benadeeld wordt als we niet overleggen door het opgeschorte overleg.

De uitkomst in deze is dan ook dat het formele overleg in de sector Defensie, m.u.v. de io REO’s, opgeschort blijft en dat we graag een brief van de Minister zien verschijnen waaruit voldoende beleidsmatige en/of financiële ruimte blijkt om weer te gaan praten over de arbeidsvoorwaarden. Ook als dat, zoals de Minister voorstelde, over een looptijd van 3 jaar zou gaan. Als er uit het totaalpakket maar voldoende respect en waardering blijkt is dat een prima basis.

Tot slot

Wij hebben de Minister verzocht om:

  1. De Tijdelijke Toelage Loontabel te verlengen aangezien deze anders afloopt op 1 januari 2022. Deze toelage zou gelden totdat wij een nieuw salarissysteem hadden ingevoerd en dit had al per 1 juli 2020 gerealiseerd moeten zijn. Wij kunnen ons niet indenken dat de werkgever nu mensen met een inkomensachteruitgang per 1 januari a.s. wil confronteren;
  2. Het SBK 2012-2016 te verlengen aangezien dit anders per 1 januari 2022 verloopt. Defensie is en blijft in beweging waardoor het ook in (of na) 2022 kan voorkomen dat mensen gedwongen de organisatie dienen te verlaten. Wij kunnen ons ook in deze niet indenken dat de werkgever dit sociale vangnet niet zou willen verlengen;
  3. Te overwegen de eenmalige uitkering van € 1000,– aan de mensen die daarop aanspraak hadden kunnen maken als het wel tot een akkoord was gekomen uit te keren. Daar zou pas respect en waardering uit blijken en dit zou van goed werkgeverschap getuigen.

Aangaande de eerste twee punten heeft de Minister aangegeven zich te willen beraden waarna hij, op ons verzoek, aangaf daar snel op terug te komen gezien de beperkte tijd die ons dit jaar nog rest.

Aangaande het laatste punt heeft hij aangegeven dit niet te willen, en wellicht zelfs niet te mogen, doen.

Wordt vervolgd.