Uitgangspunten Arbeidsvoorwaarden- overleg sector Defensie

Last Updated on 25 juli 2019, 14:04 by

De ACOM heeft, net als haar zusterorganisatie CNV publieke zaak, op allerlei manieren bezien wat er nodig is om tot een arbeidsvoorwaarden-onderhandelingsresultaat te komen waar de achterban “ja” tegen kan zeggen. Want het belangrijkste bent u, de achterban van uw Bond, en in die zin heeft u altijd het laatste woord. U bepaalt of een eventueel te bereiken resultaat wel of niet wordt omgezet in een Arbeidsvoorwaardenakkoord.

Velen onder u hebben gevraagd met welke inzet of welke uitgangspunten wij dat eventuele overleg in zullen gaan en in die zin willen wij u graag nader informeren. Vandaag hebben wij aan de voorzitter en de leden van het Sector Overleg defensie (SOD) een brief gestuurd namens de CCOOP (waar de ACOM en CNV samen deel van uitmaken) waar onze gezamenlijke uitgangspunten in benoemd staan. Geen concrete percentages of bedragen maar wel concrete zaken die wij zouden willen bespreken of waarvan wij van mening zijn dat dit voor u het verschil kan maken. Zaken die gebaseerd zijn op de signalen die wij van u hebben gekregen en die ons op allerlei manieren hebben bereikt.

Aangaande een aantal van deze uitgangspunten zullen wij u hier een korte duiding geven.

De ACOM wil graag praten over:

 • Een resultaat met een looptijd tot minimaal 1 januari 2021;
 • Een serieuze loonontwikkeling. De (primaire) loonontwikkeling in het vorige (afgewezen) resultaat was overduidelijk onvoldoende en dient derhalve verhoogd te worden;
 • De eindejaarsuitkering. Defensie is de enige sector onder het overheidspersoneel die nog geen volledige eindejaarsuitkering ontvangt. De ACOM is van mening dat deze omissie zo spoedig als mogelijk hersteld dient te worden;
 • Het stelsel van toelages. Dit dient verbeterd en vereenvoudigd te worden waarbij de ACOM ook de balans tussen werk en privé zwaar wil laten meewegen;
 • Het verlaten van de huidige eindloon-pensioenregeling voor militairen. Dit aan de hand van eerder overeengekomen criteria en uitgangspunten waarbij het evident is dat dit gekoppeld dient te worden aan het aanpassen van het loongebouw voor militairen;
 • Een concrete, volledig uitgewerkte (en dus duidelijke) verzachtende maatregel voor militairen die bij de overgang naar een nieuwe pensioenstelsel onevenredig benadeeld worden;
 • Het aanpassen van het (flexibel) personeelssysteem voor militairen. De ACOM is van mening dat nu direct al het huidige (en thans te werven) personeel zoveel als mogelijk behouden dient te worden. Daarom stellen wij voor om alle (aspirant-) onderofficieren en (aspirant-) officieren die geworven worden of in dienst zijn een FPS3 aanstelling te garanderen. Daarnaast stellen wij voor om soldaten, korporaals (en militairen met vergelijkbare standen) in staat te stellen zich zoveel als redelijkerwijs mogelijk te kwalificeren voor een opleidingsplaats voor de onderofficiers- of officiersopleidingen. De ACOM is graag bereid om afspraken te maken om dit te faciliteren en wij zijn ervan overtuigd dat dit de wervingskracht zal vergroten en zal bijdragen aan het terugdringen van de te grote voortijdige uitstroom van militair personeel;
 • Specifieke elementen voor het burgerpersoneel, waaronder:
  • Het formaliseren van loopbaanbegeleiding in de ruimste zin des woords waarbij ook gekeken dient te worden naar het uitbreiden van opleidingen in het kader van de persoonlijke ontwikkeling van burgerpersoneel;
  • Het faciliteren van een persoonlijk opleidingsbudget voor burgerpersoneel of het aanbieden van opleidingsplaatsen voor specifieke vakgebieden waar binnen Defensie grote tekorten bestaan;
  • Om de vrijwillige mobiliteit van burgerpersoneel te vergoten zouden uiteenlopende faciliteiten geboden moeten worden.
 • Het cafetariamodel/individueel keuzebudget. Hier wil de ACOM een directe vervolgstap zetten. Alleen een toekomstvisie schetsen is wat de ACOM betreft ruimschoots onvoldoende;
 • Het aanpassen, of minimaal verlengen, van het Sociaal Beleidskader;
 • Een aantal aanvullende punten die in het eerdere onderhandelingsresultaat niet voorkwamen maar wel relevant kunnen zijn voor specifieke groepen Defensiepersoneel die in een onderling vergelijkbare situatie verkeren.

Wat de ACOM betreft kan er geen misverstand over bestaan dat de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen voor de sector Defensie de allerhoogste prioriteit dienen te krijgen van de sociale partners. Elke dag, week of maand waarin het personeel van Defensie in onduidelijkheid verkeert is een verloren dag, week of maand.

Sociale partners dienen te bewerkstelligen dat er snel een nieuw, en sterk verbeterd, arbeidsvoorwaardenonderhandelingsresultaat aan de achterban kan worden voorgelegd. Als de leden dát voorstel wel accepteren en het derhalve omgezet kan worden in een arbeidsvoorwaardenakkoord, weet het personeel van Defensie waar het aan toe is. Dat zou moeten bijdragen aan het herstel van vertrouwen, het gevoel van respect en waardering en het bieden van perspectief. Persoonlijk perspectief maar ook het perspectief dat de neerwaartse spiraal waarin Defensie zich al geruime tijd bevindt nu eindelijk omgebogen kan gaan worden en Defensie de zo strikt noodzakelijk groei van de organisatie daadwerkelijk kan gaan realiseren.

Het moge duidelijk zijn dat zonder kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel, Defensie niet kán groeien. Met alleen nieuw en goed materieel en materiaal kan Defensie niets. Personeel werven en behouden kan alleen als het Defensiepersoneel op 1 wordt gezet. En dat moet NU gebeuren, ook in dat opzicht is elke dag, week of maand uitstel er een teveel.