Troonrede 2023 van het demissionaire kabinet-Rutte IV

Aanpak armoede, toeslagenaffaire, aardbevingsschade, MH17 en ‘Oekraïne’

Ondanks zijn demissionaire status gaat het kabinet-Rutte IV daadkrachtig aan de slag bij de aanpak van “het armoedevraagstuk, het herstel voor de toeslagenouders, de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen, MH17 en de steun aan Oekraïne.”

Het kabinet treft een aantal (nood)maatregelen om de armoede te bestrijden. Het trekt 2 miljard euro uit om de koopkracht op te vijzelen. De huurtoeslag gaat omhoog “om te voorkomen dat gezinnen met de laagste inkomens in 2024 achterblijven in koopkracht. Bovendien wordt het kindgebonden budget verhoogd en het Noodfonds Energie verlengd. Volgend jaar wordt ook de arbeidskorting verhoogd “zodat werken meer loont. Ook voor armoedebestrijding in Caribisch Nederland wordt extra geld uitgetrokken. 

En dan Defensie. In de Troonrede in feite een herhaling van zetten die in 2022, toen het kabinet-Rutte IV aantrad, op het schaak- c.q. dambord stonden.
Koning Willem-Alexander, met leesbril, – ook bij de majesteit gaan de jaren tellen -, benadrukte andermaal dat, zeker gezien ‘Oekraïne’, een sterk defensieapparaat van levensbelang is. Het kabinet gaat dan ook door “met de voorgenomen extra investeringen in de krijgsmacht. Onze steun en dank gaan uit naar onze militairen die wereldwijd werken aan vrede en veiligheid.”

De koning onderstreepte het belang van de eensgezindheid die de Europese Unie laat zien tegenover de Russische agressie. “In een wereld van toenemende dreiging en machtspolitiek is versterkte internationale samenwerking van groot belang, zowel binnen de EU als met andere gelijkgestemde landen, zoals de Verenigde Staten.”

Nederland is voorstander van ‘open strategische autonomie’. De Europese Unie moet minder afhankelijk worden van Rusland, China en andere landen als het gaat om onder meer “energie, grondstoffen en medicijnen. Dat is net zo goed een veiligheidsvraagstuk als een economisch vraagstuk. Ook in het internationale handelsbeleid werkt het kabinet aan economische weerbaarheid en het verlagen van ongewenste strategische afhankelijkheden”, aldus het (de jure) hoofd van de demissionaire regering.

De koning wees er in de Troonrede verder op dat “democratie, vrijheid en rechtsstaat wereldwijd onder druk staan”. Het is daarom belangrijk dat “wij onze eigen democratische rechtsstaat koesteren, beschermen en versterken. (-) Onderhoud van de democratie is niet iets van de overheid alleen. Het vraagt iets van ons allemaal. Democratie is veel meer dan je stem uitbrengen – het is een houding. Het is de bereidheid te luisteren, begrip op te brengen voor andere standpunten en een zorgvuldige afweging van belangen te maken. Als verschillen van opvatting verharden tot onoverbrugbare tegenstellingen, tast dat onvermijdelijk het vertrouwen in onze democratische instituties aan, en daarmee het maatschappelijk weefsel dat ons als samenleving bij elkaar houdt. En juist in het gewone dagelijkse leven – op scholen, in bedrijven, in kerken en moskeeën, in sportverenigingen en in gezinsverband – worden verschillen overbrugd en ontstaat onderling vertrouwen en een gezamenlijk toekomstperspectief”, gaf koning Willem-Alexander de leden van Staten Generaal, het Nederlandse volk, als ‘existentiële’ boodschap mee. 

Voor de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 klikt u hier.