Tijdelijke regeling vaccinaties COVID-19 aangepast (Deel 8 van COVID-19 vaccinaties en militairen)

Last Updated on 24 december 2021, 08:43 by Jan Kropf

In meerdere artikelen op de website hebben wij gepoogd u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de (al dan niet verplichte) vaccinaties tegen COVID-19.

Op 5 maart jl. hebben we u geïnformeerd over het “voorstel” van Defensie voor een tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19 voor militairen. Dat kunt u hier teruglezen.

Op 12 maart is dit vervolgd door een tweede artikel aangaande dit onderwerp. Dat kunt u hier terug lezen.

Op 25 maart jl. volgde een derde artikel waarin duidelijk werd gemaakt dat bij de eerste “inzetten” sprake zou zijn van de verplichting tot vaccineren. Dat artikel kunt u hier terug lezen.

Op 11 mei jl. volgde een vierde artikel waarin werd aangegeven welke “inzetten” waren toegevoegd. Dat artikel kunt u hier terug lezen.

Op 31 mei 2021 volgde een artikel over “Oneigenlijke druk en het medisch geheim inzake COVID-vaccinaties”. Dat artikel kunt u hier teruglezen.

Op 4 september jl. volgde een artikel over “Verkapt verplichten tot vaccineren en oneigenlijke druk”. Dat artikel kunt u hier teruglezen.

Op 30 september jl. volgde een artikel over “Verkapt verplichten tot vaccineren en oneigenlijke druk neemt toe!”. Dat artikel kunt u hier teruglezen.

In deze artikelen werd onder andere gewezen op de bijzondere positie van de militair in deze en werd onder andere verwezen naar de wet immunisatie militairen 1953, de regeling immunisatie militairen 2002, en de Tijdelijke regeling vaccinatie Covid-19.

Update 21 december 2021

Het werd hoog tijd om de tijdelijke regeling vaccinaties aan te passen en vooral om meer duidelijkheid te verschaffen aan alle militairen en leidinggevenden. Ondanks dat het overleg in de sector Defensie nog steeds is opgeschort hebben wij met Defensie over dit belangrijke onderwerp gesprekken gevoerd en hebben we ingestemd met een aantal wijzigingen.

Het is daarbij voor ons van groot belang dat zoveel mogelijk maatwerk moet worden geleverd, om inbreuk op onaantastbaarheid van het lichaam tot het strikt noodzakelijke te beperken. Wij hebben dan ook goed gekeken naar welke uitbreidingen of verduidelijkingen van de regeling zouden passen binnen dit uitgangspunt. De uitbreiding in de regeling zorgt er voor dat, indien de minister (door-gemandateerd aan de Hoofd Directeur Personeel van defensie) daartoe besluit, dat het verplichte vaccineren ook van toepassing is voor:

a. de direct aan een activiteit (waarvoor vaccineren verplicht is) gerelateerde periode van voorbereiding daarop;

b. militairen die zijn aangewezen om binnen 5 weken te kunnen worden uitgezonden of ingezet in een gebied waarvoor vaccinatie verplicht is gesteld

(let op, dit is op basis van een formele individuele/persoonlijke aanwijzing);

c. militairen in opleiding of die oefenen en trainen in gebieden waar het gastland of de internationale oefenleiding vaccinatie heeft verplicht en voor daadwerkelijk vaccineren geen alternatief is;

d. militairen die volgens een bepaald schema inzetbaar zijn vanwege (inter)nationale verplichtingen. Het gaat om situaties waar vaccinatie geldt voor daar ingezette eenheden of waar na een landenadvies vaccinatie noodzakelijk is.

(ook hier dient men individueel/persoonlijk te worden aangewezen)

In alle overige gevallen blijft vaccinatie tegen COVID-19 vrijwillig.

Overigens was het voor ons van groot belang dat er is afgesproken dat er jegens militairen die zich alsnog niet laten vaccineren geen sprake zal zijn van rechtspositionele gevolgen in de vorm van structurele dienstongeschiktheid en daaraan gekoppeld ontslag. Hier zullen eerst afspraken gemaakt moeten worden in het sectoroverleg Defensie en dit soort maatregelen passen ook niet bij de aard van een tijdelijke regeling. Aan betrokken militairen zal, indien noodzakelijk, door middel van maatwerk andere werkzaamheden worden opgedragen.

Voor de aanbiedingsbrief “Herzien tijdelijke ministeriële regeling vaccinatie COVID-19” klik hier.

klik hier voor “Herzien tijdelijke ministeriële regeling vaccinatie COVID-19”.