Terugdraaien bijzonder tarief incidentele toelagen

Last Updated on 1 maart 2019, 07:35 by

Wij hebben al eerder (en op meerdere manieren) aangegeven dat er een aantal veranderingen zichtbaar waren op de loonstrook van Defensiepersoneel in januari van dit jaar. De onterechte keuze van de werkgever om defensiepersoneel dat werkzaam is in het buitenland en in datzelfde buitenland woonachtig is aan te merken als “in het buitenland woonachtig” is, mede naar aanleiding van een eerdere brief van ons, eerder al hersteld.

Er waren echter ook een aantal toelagen die door de werkgever waren belast tegen het bijzondere tarief. Het bijzondere tarief is een tarief dat dient te worden gehanteerd bij incidentele vergoedingen en wordt gebaseerd op het loon van het jaar ervoor. Het kan dus een tarief zijn wat hoger ligt dan het reguliere tarief maar kan ook zeker een tarief zijn wat lager is.

Wat ons betreft had bijvoorbeeld de TOD voor militairen daar niet onder mogen worden gebracht. Voor andere toelagen is dat juist wel voor de hand liggend.

Nu zijn er echter een aantal zaken van belang. Allereerst willen wij nogmaals benadrukken dat de ingehouden loonbelasting en heffingen een voorschot betreft. Indien er derhalve teveel of te weinig is ingehouden zal dit worden verrekend bij de definitieve belastingaanslag. Mensen die in 2018 geen extra inkomsten hadden en in 2019 veel extra inkomsten hebben lopen zo wellicht de kans om (flink) te moeten bijbetalen bij de belastingaangifte over 2019!

Daarnaast wordt er in het bericht van Defensie op intranet niet aangegeven of een en ander met terugwerkende kracht wordt aangepast, dat zullen we dus nog even moeten afwachten.

Het meest opvallende echter is dat Defensie in het bericht hierover aangeeft dat dit te maken had met de uitvoeringstechnische voorbereiding op het pensioengevend worden van toelagen. Het (deels) pensioengevend maken van toelagen stond inderdaad in het afgewezen onderhandelaarsresultaat. Dat kan echter geen aanleiding geweest zijn voor de keuze om toelagen te belasten middels het bijzondere tarief. Of een toelage wel of niet pensioengevend is, is in die zin namelijk niet relevant.

Wat wel een reden zou kunnen zijn zit in de uitwerkingen van de TOD. Indien de TOD achteraf wordt berekend zal deze immers (kunnen) gaan variëren en dan wordt het wellicht wel een incidentele toelage.