STAVAZA aanpassen loongebouw voor militairen, volgens de ACOM, per 1 juli 2020.

Last Updated on 6 juli 2020, 08:00 by

Vele leden, maar ook niet leden, hebben ons gevraagd om meer transparantie over wat de ACOM nu zou willen bereiken aangaande de aanpassingen aan het bezoldigingsstelsel voor militairen per 1 juli jl.
Daar kunnen we duidelijk over zijn, wij wilden, zoals afgesproken in het laatste AV-akkoord, een nieuw bezoldigingsstelsel invoeren per 1 juli 2020. Hierover staat in voornoemd akkoord het volgende vermeld: “Loongebouw: Sociale partners hebben in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 afgesproken om gefaseerd, een bij de tijd passend bezoldigingssysteem te ontwikkelen en hierbij een vereenvoudigd model van toelagen te introduceren. Dit bezoldigingssysteem wordt ingevoerd op 1 juli 2020.”
Nu eerder gebleken is dat dit niet meer haalbaar zou zijn, naar onze mening met name omdat Defensie te laat is gestart met de onderhandelingen hierover, hebben wij gemeend dat er in ieder geval stappen gezet dienden te worden als vervolgstap op de tijdelijk salaristabel uit het laatste AV-akkoord. Wat ons betreft zouden dat bovenal stappen moeten zijn in het loongebouw waardoor ook het toelagestelsel zou vereenvoudigen. Ook dat leek de laatste weken erg moeilijk te gaan worden.
Op 17 juni jl. was er een extra SOD aangaande het “vastlopen” van de gesprekken over het nieuwe bezoldigingssysteem voor militairen. Ook op 29 juni (geschorst en op 30 juni vervolgd) was er een extra SOD aangaande hetzelfde onderwerp, en ook daar kwam het niet tot een resultaat. Daarom is er opgeroepen om bijeen te komen in een extra SOD om te bezien of er alsnog tot een oplossing gekomen kan worden of dat er daadwerkelijk een gang naar de advies- en arbitrage commissie noodzakelijk is. Deze vergadering zal deze week nog plaatsvinden, en wij hopen oprecht dat in deze vergadering alsnog ruimte ontstaat om tot een afspraak te komen.
De verslagen van de hiervoor genoemde SOD-vergaderingen staan, overigens nog wel in concept-vorm, op onze website. In deze verslagen kunt u ook goed de verschillende standpunten en argumenten lezen, en wij raden u dan ook hier goed kennis van te nemen. Daaruit blijken immers vrij duidelijk de standpunten van alle partijen aan tafel (Defensie aan de ene kant en de centrales/vakbonden aan de andere kant)
Ook kunt u hierin lezen wat onze standpunten zijn, maar ook waarom defensie zo “genereus” de tijdelijke salaristabel verlengd heeft en daar ook de 3,15% loonsverhoging per 1 juli 2020 over toekent: simpelweg omdat de ACOM daarom gevraagd heeft!
Voor de ACOM is het daarenboven uiterst belangrijk dat er stappen worden gezet, maar ook dat er absoluut niemand op achteruit gaat. Zoals u in het verslag heeft kunnen lezen zullen wij niet instemmen met het weghalen van loon bij bepaalde groepen om dat aan andere groepen toe te bedelen. En het moge dan ook duidelijk zijn dat, naar onze mening, niemand erop achteruit gaat, we zijn immers geen Robin Hood!


Voor het verslag van het SOD van 17 juni 2020 klik hier.


Voor het verslag van het SOD van 29/30 juni 2020 klik hier.