Speciale commissie voor functiewaardering militairen

Last Updated on 9 februari 2021, 13:54 by

Wij krijgen vragen over een bericht van Defensie aangaande een speciale commissie voor functiewaardering militairen die gestart zou zijn op 15 januari jl. Deze vragen gaan niet alleen over de opdracht en het tijdpad, maar ook over hoe dit zit terwijl het overleg is opgeschort.

Allereerst willen wij benadrukken dat deze commissie, die door Defensie genoemd werd in een intranetbericht, is ingesteld door de bonden en Defensie samen. De instellingsbeschikking dienaangaande is ondertekend op 8 januari 2021 maar de afspraak tussen Defensie en de bonden is al rond de zomer van 2020 gemaakt. Aangezien het hier gaat om een belangrijk onderwerp en het geen formeel overleg betreft hebben de bonden, dus ook de ACOM, aangegeven dat deze commissie door kan gaan met hun werkzaamheden terwijl het formele overleg met Defensie is opgeschort.

Daarnaast hechten wij er waarde aan om, als er dan toch gecommuniceerd wordt, het volledige verhaal te vertellen en derhalve willen wij, als aanvulling op het bericht van Defensie, het volgende meedelen.
De opdracht van de commissie is klip en klaar en is als volgt geformuleerd:

“Onderzoek, adviseer en rapporteer de bevindingen aan de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden op de onderstaande onderzoeksvragen op zo kort mogelijke termijn doch uiterlijk 1 mei 2021:

a)
Het (vernieuwde of aangepaste) functiewaarderingssysteem moet recht doen aan de operationele militaire kenmerken die structureel onderdeel uitmaken van de werkzaamheden van de militair.Welke operationele aspecten/kenmerken van de militaire functies zijn er en kunnen deze aspecten worden meegewogen in de functiewaardering? Kwantificeer in voorkomend geval deze aspecten zodat dit bijdraagt aan een inzichtelijk, uitlegbaar en toetsbaar functiewaarderingssysteem.


b)
Welke functiewaarderingssystemen zouden geschikt kunnen zijn als functiewaarderingssysteem voor militairen en waarbij de vorige elementen kunnen worden ingebracht? Hierbij dient ook te worden bezien of het huidige FUWADEF kan worden aangepast om hieraan te voldoen.

c)
Op welke wijze zou het voorgestelde (ver)nieuw(d) functiewaarderingssysteem van invloed kunnen zijn op de financiële beloning van militairen in de vorm van bezoldiging en toelagen?”

Zoals u ziet dient de commissie uiterlijk 1 mei 2021 de bevindingen te rapporteren aan de Werkgroep arbeidsvoorwaarden en hoewel dit voor de zomer ligt, suggereert de berichtgeving van Defensie hiermee iets anders. Op zich niet vreemd gezien het gegeven dat Defensie de andere datums die genoemd zijn in de AV-akkoorden, waaronder die aangaande het personeelssysteem en het loongebouw voor militairen, ook telkenmale heeft laten passeren.

Wij hebben eerder benadrukt dat wij van mening zijn dat deze aanbevelingen openbaar gemaakt dienen te worden, of in ieder geval voor de belanghebbenden beschikbaar worden gesteld. Daar zullen wij ook om vragen als de aanbevelingen er zijn, doch of de andere partijen aan tafel daaraan mee willen werken zal de tijd moeten leren.

Als u, als lid van de ACOM, aanvullende vragen of opmerkingen heeft kunt u die mailen naar info@acom.nl.