SOD: Een onoverbrugbare kloof?

Last Updated on 18 juni 2020, 12:02 by

Defensie en de centrales voor het defensiepersoneel hebben woensdag 17 juni overleg gehad in het Sector Overleg Defensie (SOD) over de invulling van de afspraak uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 om uiterlijk 1 juli te komen tot een nieuw bezoldigingsstelsel.

Het overleg hierover is in de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden op 5 juni in een impasse geraakt. Wij hebben op dat moment moeten concluderen dat er een onoverbrugbare kloof leek te zitten tussen de ideeën van Defensie en de ideeën van de vakbonden. Daarnaast hebben wij moeten constateren dat Defensie, ook na herhaaldelijke verzoeken, geen achterliggende informatie wilde opleveren waardoor er naar onze mening geen sprake kon zijn van open en reëel overleg. Een deel van de gevraagde informatie was tot het moment van het SOD zelfs nog steeds niet opgeleverd.

Daarnaast bleek wederom dat Defensie enerzijds en de bonden anderzijds een “ietwat afwijkende” interpretatie hadden van de eerder gemaakte afspraken.
De voorzitter van het SOD heeft toegezegd dat per omgaande alle relevante informatie gedeeld gaat worden en dat alle onderwerpen bespreekbaar zijn om te komen tot afspraken aangaande het bezoldigingssysteem voor militairen. Alleen door invulling te geven aan die toezegging bestaat er een kans om invulling te geven aan de afspraken aangaande het bezoldigingsstelsel voor militairen per 1 juli a.s.


Sociale partners hebben daarom in het SOD afgesproken om de gesprekken in de werkgroep Arbeidsvoorwaarden te hervatten en daar de allerhoogste prioriteit aan te geven. Het overleg in de werkgroep Arbeidsvoorwaarden zal dan ook per direct worden geïntensiveerd met als doel om op 1 juli een resultaat te bereiken over de uitwerking van de AV-afspraak. Op korte termijn zal dan ook een extra SOD worden belegd om duidelijkheid te geven over het al dan niet waarmaken van deze afspraak.
Voor onze inzet aangaande het invullen van deze afspraken verwijzen wij u graag naar:


“De Arbeidsvoorwaardelijke afspraken over het bezoldigingssysteem voor militairen per 1 juli”