UPDATE: Sociale partners sector Defensie bereiken hoofdlijnenresultaat nieuwe pensioenregeling

Ook overleg over het concept-transitieplan is afgerond

De vakbonden en Defensie hebben een hoofdlijnenresultaat bereikt over een nieuwe pensioenregeling voor (oud-)militairen. Een nieuwe regeling is nodig als gevolg van de Wet toekomst pensioenen. De nieuwe pensioenregeling moet ingaan per 1 januari 2027.

In het hoofdlijnenresultaat staan afspraken over de nieuwe pensioenregeling en over hoe de overgang naar de nieuwe regeling wordt vormgegeven.

Het hoofdlijnenresultaat binnen Defensie is specifiek gericht op de reguliere militaire pensioenen. Eerder bereikten sociale partners in de Pensioenkamer al een hoofdlijnenresultaat over een pensioenregeling voor alle andere medewerkers van de sectoren overheid en onderwijs. Daar vallen ook de burgermedewerkers in dienst van Defensie onder.

Uitgangspunt hoofdlijnenresultaat

Sociale partners in de sector Defensie hebben voor de invulling van de nieuwe pensioenregeling de inhoud van de bestaande pensioenregeling voor militairen als uitgangspunt genomen. Het is de bedoeling dat er evenveel pensioen wordt opgebouwd als nu. Dat doet niets af aan het gegeven dat door de wijzigingen de pensioenen sneller kunnen stijgen maar ook sneller kunnen dalen.

Sociale partners in de sector Defensie hebben verder vastgesteld dat het in het belang van militairen is om in de nieuwe situatie mee te doen aan de nieuwe algemene ABP-regeling, waarbij op sommige onderdelen voor militairen afwijkende en aanvullende afspraken zijn gemaakt, net zoals nu het geval is. Voor de (oud-)militairen zal dan ook de regeling van toepassing worden zoals die voor de overige (oud-)medewerkers geldt binnen het ABP, als de afwijkingen die in het SOD worden vastgelegd.

Proces

De komende periode wordt het hoofdlijnenresultaat uitgewerkt en toegelicht in een wettelijk voorgeschreven (concept-)transitieplan. Dat plan is naar verwachting begin maart 2024 gereed. In dit plan komt ook een specifiek deel voor (oud-)militairen.

Verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers worden, over de inhoudelijke regeling, apart gehoord. Daarna leggen de vakbonden de regeling voor aan hun leden. Als die ermee instemmen, is het plan definitief. Hierover worden alle belanghebbenden op een later moment geïnformeerd.

Sociale partners streven ernaar om voor de zomer van 2024 een definitieve afspraak te hebben over de nieuwe pensioenregeling. ABP kan daarna aan de slag met de implementatie van de nieuwe pensioenregeling.

Apart kader

Met het bereiken van het hoofdlijnenresultaat is een belangrijk onderdeel om te komen tot een nieuwe pensioenregeling afgerond. Dit proces heeft in zijn totaliteit bijna 2 jaar in beslag genomen. Gedurende deze periode is veel onderzoek en voorwerk verricht in het Technische Sessie Nieuw Pensioen Contract (TS NPC) en zijn in verschillende vertrouwelijke sessies van de werkgroep Post Actieven en het SOD uiteindelijk de voorliggende keuzes gemaakt. Hierbij is niet over één nacht ijs gegaan.

Voor de ACOM blijft het essentieel dat de Sociale Partners in de sector Defensie ook in de nieuwe situatie zeggenschap blijven houden over de voor militaire specifieke regelingen binnen het nieuwe pensioenstelsel. De komende periode zal het hoofdlijnenresultaat worden uitgewerkt in een transitieplan. Op het moment dat het transitieplan gereed is worden, zoals hiervoor al aangegeven, eerst verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord. Er geldt namelijk een wettelijk hoorrecht voor verenigingen van gepensioneerden en voor verenigingen van voormalige deelnemers van pensioenfondsen. Deze verenigingen krijgen de mogelijkheid om aan de sociale partners een oordeel te geven over het voorstel (transitieplan) hoe de huidige pensioenen worden omgezet naar de nieuwe regels van de Wet toekomst pensioenen. De Pensioenkamer gaat invulling geven aan het wettelijke hoorrecht door hoorzittingen te organiseren. Bij deze hoorzittingen wordt samengewerkt met sociale partners van het Sectoroverleg Defensie. De hoorzittingen staan gepland voor 27 en 28 maart aanstaande.

Op 7 maart 2024 is door de pensioenkamer het concept-transitieplan vastgesteld inclusief het hoofdstuk voor (oud-)militairen. Als vanzelfsprekend is over de inhoud van het hoofdstuk voor (oud-)militairen eerst overeenstemming in het SOD bereikt.

Op de website van de ACOM kunt u het volledige hoofdlijnenakkoord nalezen en hier is nu ook ook het concept-transitieplan terug te vinden. We zullen u over het vervolg aangaande onze voorlichtingen c.q. achterbanraadpleging via ACOM Journaal en onze website blijven informeren.

Klik hier voor het hoofdlijnenresultaat Onderwijs en Overheid.

Klik hier voor het Hoofdlijnenresultaat militairen.

Klik hier voor het transitieplan.