Sector Overleg Defensie op Woensdag 23 december!

Last Updated on 22 december 2020, 17:54 by

Eerder hebben wij bekendgemaakt dat tijdens de vergadering van de werkgroep arbeidsvoorwaarden Defensie (WGAV) van 8 december jl. de inzetbrief van Defensie was toegelicht. Naar onze mening was die brief te mager qua inhoud en veel te laat verstuurd om nog tijdig een inhoudelijke discussie te kunnen voeren die zou kunnen leiden tot een arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Defensie. Het huidige akkoord loopt immers af op 31 december a.s.
Tijdens deze vergadering werd al zeer snel duidelijk dat deze inzet van Defensie nog niet eens in de buurt kwam van hetgeen de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO), oftewel de vakbonden voor Defensiepersoneel, dachten dat minimaal nodig zou zijn om tot een onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden voor de sector Defensie te kunnen komen.
De conclusie van de SCO was dan ook volstrekt duidelijk: er was voor het afsluiten van een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord onvoldoende arbeidsvoorwaardenruimte (AV-ruimte) beschikbaar.
Op 8 december hebben de SCO dan ook een oproep naar Defensie gedaan om een vergadering van het Sector Overleg Defensie uit te schrijven. Hoewel in de brief gerept werd over een vergadering van het SOD op uiterlijk 18 december is er, in goed overleg, overeengekomen om deze vergadering te houden op 23 december 2020.
Wij zijn gaarne bereid om in deze vergadering met Defensie in gesprek te gaan om te bezien of er alsnog ruimte blijkt te zijn om op korte termijn tot een onderhandelaarsresultaat te kunnen komen. Overigens zijn wij ook bereid om, indien duidelijk is dat er alsnog voldoende ruimte is, om de gesprekken in de vertrouwelijkheid van de WG AV voort te zetten. Uit dit mogelijke onderhandelaarsresultaat dient immers respect en waardering te blijken voor al het defensiepersoneel. Zoals in onze inzetbrief duidelijk is aangegeven dient de defensiemedewerker aan de einde van de looptijd van dit onderhandelaarsresultaat te merken dat er een dusdanige loonontwikkeling heeft plaatsgevonden dat de koopkracht aanmerkelijk is verbeterd. Als die ruimte er (ook) op 23 december niet blijkt te zijn sluiten wij niets uit en zullen wij ons beraden op de te zetten vervolgstappen.
Voor de verschillende brieven, inzetten en discussie dienaangaande verwijzen wij u graag naar de hieronder te vinden downloadlinks.
Hierbij willen wij er wel nadrukkelijk op wijzen dat dít verslag van de werkgroep Arbeidsvoorwaarden van 8 december 2020 niet meer vertrouwelijk is maar ook nog niet formeel is vastgesteld. Het gaat immers om het concept-verslag.

Voor de inzetbrief arbeidsvoorwaarden CCOOP klik hier.
Voor de inzetbrief arbeidsvoorwaarden overige centrales klik hier.
Voor de inzetbrief arbeidsvoorwaarden Defensie klik hier.
Voor het concept-verslag van de WG AV van 8 december klik hier.
Voor de SCO-oproep voor een SOD klik hier.
Voor de agenda van het SOD van 23 december klik hier.