Rechtspositie van reservisten.

In het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord is o.a. overeengekomen dat (op basis van exit onderzoeken en de kenmerken in de arbeidsmarkt er stappen zouden worden gezet om: Reservisten, als schaalbare capaciteit, integraal onderdeel te maken van het personeelsbestand. Daarbij zouden ook de rechtspositionele mogelijkheden worden onderzocht.

Vooruitlopend op deze stappen hebben de vakbonden (waaronder dus ook de ACOM) en de werkgever Defensie gesproken over een tweetal eerste stappen . Dit was enerzijds ingegeven door de vragen vanuit de reservistengemeenschap en anderzijds om de bedrijfsvoering te ontlasten en gezien de huidige dynamiek waarin de krijgsmacht zich bevindt.

Oproepen reservisten tot 63 jaar en drie maanden

Er kwamen bij zowel de werkgever als bij de bonden (sociale partners) veel vragen binnen van reservisten die ook na de FLO-leeftijd (op basis van n-DER) opgeroepen zouden willen worden. In het laatste AVW-akkoord was voor beroepsmilitairen immers een voorwaardelijke mogelijkheid gecreëerd om nog een jaar na deze FLO-leeftijd in dienst te kunnen blijven.

Hoewel sociale partners deze afspraak specifiek voor beroepsmilitairen hebben gemaakt, zien zij in de huidige dynamiek waarin de krijgsmacht zich bevindt reden het ook mogelijk te maken voor reservisten om tot de leeftijd van 63 jaar en drie maanden te worden opgeroepen. (met de afspraak dat deze leeftijdsgrens meestijgt met de stijging van de AOW-leeftijd). Overigens gelden in het geval van reservisten dezelfde voorwaarden als die voor beroepsmilitairen zijn genoemd in het voornoemde AVW-akkoord. Aanvulling daarop is dat het noch voor de reservist, noch voor Defensie om een afdwingbaar recht gaat. Ook wordt benadrukt dat deze regeling niet bedoeld is om militairen die beroeps zijn geweest en met Leeftijdsontslag Militairen (LOM) zijn gegaan als reservist te laten nadienen.

Maandelijkse bezoldiging reservisten

Het komt steeds vaker voor, en het zal ook in de toekomst nog vaker voorkomen, dat militairen behorend tot het reservepersoneel gedurende langere tijd aaneengesloten in werkelijke dienst zijn. Er is dan ook door sociale partners uitgebreid gesproken over de mogelijkheid om voor bepaalde groepen reservisten dezelfde berekeningssystematiek toe te passen als bij de beroepsmilitair.

Er is overeengekomen dat reservisten die voor minimaal 30 dagen en maximaal één jaar zijn opgeroepen voor de volledige arbeidsduur of volgens een vast rooster voor deze regeling in aanmerking komen. Dit noemen we in de afspraak (en regelgeving) “vaste inzet”.

Dit zorgt er ook voor dat reservisten, indien ze normaliter op basis van hun rooster zouden moeten werken op een erkende feestdag zij ook op die dag worden doorbetaald.

De ACOM wenst wel te benadrukken dat we dit niet zien als invulling van de afspraak inzake “alternatieve aanstellingsvormen”  zoals bedoeld in het laatste AVW-akkoord. Mensen die op die wijze aangenomen worden zullen immers voor de daarin bedoelde periode beroepsmilitair worden inclusief alle daarbij behorende rechten en plichten.

Klik hier voor de brief aangaande “oproepen reservisten tot 63 jaar en drie maanden”.

Klik hier voor de brief aangaande “maandelijkse bezoldiging reservisten”.