Patstelling bezoldigingsstelsel voorgelegd aan AAC

Last Updated on 6 augustus 2020, 09:35 by

Op 9 juli jl. is er, op verzoek van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel in de sector Defensie (SCO), een extra SOD-vergadering gehouden om te bezien of er daadwerkelijk een gang naar de Advies- en Arbitrage Commissie (AAC) gemaakt zou moeten worden. Deze gang zou zijn oorzaak dan moeten vinden in de verschillende standpunten aangaande de invulling van de afspraken rondom de invoering van een nieuw bezoldigingsstelsel voor militairen per 1 juli 2020. Deze invoering is een afspraak in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020.

Al eerder werd, tijdens het SOD van 29 en 30 juni, duidelijk dat het niet ging lukken om de AV-afspraak voor 1 juli daadwerkelijk in te voeren. Ook in die vergadering hebben de vertegenwoordigers van de CCOOP (ACOM) meermaals aangegeven door te willen spreken om invulling te geven aan de afspraak uit het laatste AV-akkoord aangaande dit onderwerp.

In de vergadering van 9 juli jl. ging het dan ook, in lijn met het Besluit Georganiseerd overleg Defensie (BGOD), om vast te stellen of:

  • Het overleg aangaande het bezoldigingsstelsel voor militairen kon worden voortgezet;
  • Het overleg aangaande voornoemd bezoldigingsstelsel zou worden beëindigd;
  • Er overeenstemming bestond over de vraag wat het onderwerp en de inhoud van het geschil was;
  • Of een oplossing van dat geschil zal worden gezocht door middel van:
    • Voortzetting van het overleg, nadat het advies is ingewonnen van de advies- en arbitragecommissie;
    • door middel van onderwerping van het geschil aan een arbitrale uitspraak van de advies- en arbitragecommissie.

Tijdens deze vergadering werd onomwonden duidelijk dat de meerderheid van de centrales van overheidspersoneel in de sector Defensie, in deze het AC, de CMHF en het ACOP, persé de stap naar de AAC wensten te zetten. Aangezien er onder andere geen overeenstemming bestond over de vraag wat het onderwerp en de inhoud van het geschil zou moeten zijn werd niet gekomen tot een bindende arbitrage, daarvoor is immers unanieme instemming vereist.

Als we kijken naar het BGOD, maar ook naar de praktijk van de laatste jaren, betekent een gang naar het AAC voor een advies dat het overleg aangaande het onderwerp waar advies over ingewonnen is pas nadat dit advies ontvangen is wordt hervat. Los van besluiten en praktijk ligt dit ook voor de hand. Je vraagt immers om een advies omdat partijen er niet uit kunnen komen en er een randvoorwaardelijke vraag beantwoord dient te worden voordat men er wel uit zou kunnen komen.

Standpunt CCOOP (ACOM) aangaande de afspraken per 1 juli 2020

Hiervoor is het van belang eerst te benoemen wat er is opgenomen in het AV-akkoord 2018-2020:

Loongebouw

Sociale partners hebben in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 afgesproken om gefaseerd, een bij de tijd passend bezoldigingssysteem te ontwikkelen en hierbij een vereenvoudigd model van toelagen te introduceren. Dit bezoldigingssysteem wordt ingevoerd op 1 juli 2020.”

Naar onze mening is het evident dat hier twee zaken van belang zijn. Allereerst staat er overduidelijk “een bij de tijd passend bezoldigingssysteem” en daarnaast “een vereenvoudigd model van toelagen”. Hieruit blijkt dat “dit bezoldigingssysteem niet inclusief het toelagestelsel is. Daarnaast blijkt hier nergens uit dat er sprake zou moeten zijn van het (wederom) verbeteren van toelages hoewel wij daar uiteraard niet op tegen zijn.

Het is voor ons echter altijd zo bedoeld geweest dat het primaire en secundaire inkomen van militairen beter bij de tijd passend zou moeten zijn en dat daarbij de wirwar aan toelages zou moeten worden vereenvoudigd. Onze voorstellen waren er dan ook op gericht het loongebouw te verbeteren (dan wel meer bij de tijd passend te maken) en daardoor het toelagestelsel te vereenvoudigen. Uiteraard is het als vanzelfsprekend dat wij daarbij wel vasthouden aan de afspraak dat niemand er bij invoering op achteruit zal gaan. In deze lijn hebben wij ook meerdere voorstellen gedaan.

Voor de CCOOP was een gang naar de AAC op dat moment en aangaande dit onderwerp dan ook ongewenst. Wij hebben Defensie meermaals gevraagd of men bereid was om door te praten en te bezien of we stappen zouden kunnen zetten in het loongebouw voor militairen per 1 juli en die bereidheid bleek er te zijn. Zover is het echter niet gekomen en dat is wat het is. Nu is de AAC aan zet, maar die komen, zoals aangegeven, met een “vrijblijvend” advies. Daar zal dus in ieder geval niet door komen vast te staan wat er voor de betrokken militairen (al dan niet met terugwerkende kracht) veranderd wordt per 1 juli 2020.

Als u meer wilt weten raden wij u aan om de verslagen van de verschillende SOD’s, en de door ons aan de AAC verzonden brief goed door te nemen, de links naar deze SOD’s en onze brief aan de AAC treft u hieronder aan.

Klik hier voor het verslag van het SOD van 17 juni 2020:

Klik hier voor het verslag van het SOD van 29 juni en 30 juni

Klik hier voor het verslag van het SOD van 30 juni 2020:

Klik hier voor het verslag van het SOD van 9 juli 2020.

Klik hier voor de brief van de CCOOP aan de AAC.