Overleg in de sector Defensie wordt weer hervat

Last Updated on 15 april 2019, 09:22 by

Eerder hebben wij aangegeven dat er nog in de maand januari een vergadering van het Sector Overleg defensie zou worden gehouden en die vergadering heeft, weliswaar op de laatste dag van die maand (31 januari), inderdaad plaatsgevonden. In die vergadering hebben wij afgesproken dat er komende week een eerste vergadering wordt gehouden van de werkgroep arbeidsvoorwaarden en in die week zal er ook worden afgesproken of, en zo ja in welke mate, het overige overleg in de sector Defensie kan worden hervat.

Zoals wij eerder hebben aangegeven waren er nogal wat redenen om het verleg op te schorten. Wij doen dat immers niet lichtzinnig, het opschorten van (al) het overleg in onze sector is immers een zwaar middel. Ook andere belangrijk zaken blijven daardoor liggen, en dat is niet alleen vervelend voor de werkgever, maar kan ook hinderlijk zijn voor het personeel.

Het was echter nodig omdat het zeer regelmatig voor kwam dat afspraken niet werden nagekomen en defensie zich niet hield aan wet- en regelgeving of gemaakte afspraken niet nakwam. Dat is geen basis voor een open en reëel overleg. Daarnaast is het belangrijk dat de sociale partners elkaar respecteren en als gelijkwaardig beschouwen.

Daar is uiteraard uitgebreid over gesproken en de Staatssecretaris heeft dienaangaande stevige toezeggingen gedaan. Defensie zal het “Besluit Georganiseerd Overleg Defensie” en overige wet- en regelgeving respecteren en afspraken nakomen. Als er dan voldoende te bieden is zou er dus overleg aangaande de arbeidsvoorwaarden van start kunnen gaan.

De staatssecretaris was ook daar duidelijk in. Ook zij is het land in geweest en heeft met veel mensen gesproken. Ook zij beseft dat er nu écht iets moet gebeuren. Defensiepersoneel heeft wat ons betreft recht op een arbeidsvoorwaardenakkoord waar respect en waardering uit blijkt.

De staatssecretaris sprak in het SOD het volgende uit: “Het is mijn ambitie om te komen tot een pakket van arbeidsvoorwaarden inclusief een structurele afspraak over een nieuwe pensioenregeling voor militairen. Ik deel de urgentie om tot een voor iedereen aanvaardbaar resultaat te komen. De benodigde aanvullende financiële en beleidsmatige ruimte daarvoor is er.” Zij hield daarbij wel een slag om de arm: “Je moet altijd prioriteiten stellen.”

Defensiepersoneel NU op 1!

De ACOM kan niet anders dan constateren dat Defensie nog steeds in een negatieve spiraal zit. Elke dag vertrekken weer collega’s die de UGM/FLO-leeftijd nog niet bereikt hebben. De vulling van de organisatie daalt. Een sterk verbeterd arbeidsvoorwaardenresultaat voor het defensiepersoneel zou volgens ons kunnen bijdragen aan het ombuigen van die negatieve spiraal!

In het laatste nationaal plan voor Defensie hebben de minister en de staatssecretaris aangegeven hoe Nederland denkt de Defensie-uitgaven tot 2024 te kunnen laten groeien. Maar in de top 5 van de prioriteiten kwam het defensiepersoneel niet voor. De Centrales willen niet wachten tot 2020, het jaar waarin er een ‘herijkte’ Defensienota moet komen. Dat is volgens ons echt veel te laat. Defensie moet groeien en dat kan alleen als we meer mensen kunnen werven maar vooral meer mensen kunnen behouden. Defensiepersoneel dient NU (eindelijk) op 1 te staan, elke dag die wij langer wachten schaadt het vertrouwen van het personeel, vergroot de uitstroom en daardoor lossen de problemen niet op.

Er moet niet alleen een sterk verbeterd arbeidsvoorwaardenresultaat komen, dat moet er bovenal snel zijn, dat moet duidelijk zijn en mag geen open eindjes bevatten. U heeft ons veel gewezen op de “blanco cheques” en vage elementen in het eerder afgewezen resultaat. Dit hebben wij goed in onze oren geknoopt.

U heeft ons ook duidelijk gemaakt dat het eerder genoemde resultaat op veel vlakken niet goed genoeg was, hoewel daar ook wel eens sterkere termen aan gekoppeld zijn. Wij zullen ons dus inzetten voor een beter resultaat. Dat zal ook begrijpelijker moeten zijn en goed uitlegbaar.

En wij geven het nog maar eens aan, u heeft bij ons het laatste woord, maar ook nu kunt u zich laten horen. Als u dat wilt kunt u uw inbreng mailen naar AVW@ACOM.nl. U zult geen reactie ontvangen maar alle mails van leden worden gelezen en meegenomen.