Ook regulier overleg (naast het arbeidsvoorwaardenoverleg) Defensie hervat

Last Updated on 22 maart 2019, 09:00 by admin

Op 22 februari heeft u in een kort bericht kunnen lezen dat er (op dat moment) drie maal gesproken was over arbeidsvoorwaarden. Inmiddels zijn er echter ook afspraken gemaakt over de mate waarin het overige overleg in de sector Defensie hervat gaat worden. Het vergaderschema van het overeengekomen overleg is inmiddels vastgesteld en openbaar, en dat kunt u onderaan dit artikel downloaden. Ook daar kregen (en krijgen) wij veel vragen over en daarom willen wij graag proberen een en ander te verduidelijken.

Het overleg in de sector Defensie is gebaseerd op het Besluit Georganiseerd Overleg Defensie (BGOD). In het BGOD staat dat er slechts één formeel niveau is waarop vergaderd wordt, dat is het Sector Overleg Defensie. Hier vergadert Defensie met de sectorcommissie en deze vergaderingen dienen te worden voorgezeten door de Minister van Defensie (in de huidige situatie de Staatssecretaris) en dit voorzitterschap van deze vergadering mag (alleen indien de aard van de te bespreken onderwerpen dit toelaat) worden gemandateerd aan de Hoofddirecteur Personeel. In de sectorcommissie zitten vier centrales van overheidspersoneel en elke centrale heeft in deze commissie een gelijkwaardige stem. De ACOM is aangesloten bij de CCOOP.

Indien gewenst kunnen in werkgroepen voorbereidende besprekingen worden gevoerd over onderwerpen die in het SOD besproken dienen te worden. Indien in werkgroep-vergaderingen alle partijen het unaniem eens zijn met een uitkomst op een onderwerp, is er overeenstemming en kan dit betreffende onderwerp worden afgerond. Als dit niet het geval is dient een onderwerp formeel te worden behandeld in het SOD. In het SOD kan een besluit ook niet unaniem worden genomen. Indien de meerderheid van de aangesloten centrales (elke centrale heeft één stem) voor een bepaald voorstel is wordt dit voorstel aangenomen. Indien twee centrales het eens zijn met een voorstel is het aan de voorzitter van het SOD om te beslissen of het voorstel al dan niet wordt aangenomen.

Daarnaast is er een aantal (formele) informele overleggen reorganisaties (IO REO’s) gepland. In deze overleggen worden zelfs voorbereidende gesprekken gevoerd aangaande reorganisaties. Daarna dienen deze middels een Werkgroepvergadering of het SOD formeel bekrachtigd te worden.

In het overlegschema kunt is zien welke formele vergaderingen er gepland zijn en hieronder kunt u zien waar de gebruikte afkortingen voor staan.

SOD             Sector overleg Defensie

WG AV                    Werkgroep arbeidsvoorwaarden

WG AP          Werkgroep algemeen personeelsbeleid

WG AFR        Werkgroep algemene en financiële rechtspositie

WG PA          Werkgroep post-actieven

WG REO        Werkgroep reorganisaties

IO REO         Informeel overleg reorganisaties (per defensieonderdeel, en een IO REO DEF voor defensieonderdeel overstijgende reorganisaties)

Daarnaast is het goed om te weten dat er ook nog technische werkverbanden zijn, bijzondere commissies waar de personele implementatie van de reorganisaties worden besproken (en nog veel meer vergaderingen en besprekingen) en dient alles uiteraard ook goed voorbereid te worden. De agenda is dan ook behoorlijk gevuld en is “aardig ambitieus”. Wel is het zo dat er altijd een mogelijkheid bestaat om extra vergaderingen van het SOD uit te schrijven. Als twee (of meer) centrales daarom vragen wordt er binnen twee weken een extra vergadering van het SOD uitgeschreven. Andere extra vergaderingen kunnen alleen worden belegd als alle betrokken partijen het daar unaniem mee eens zijn.

Voor het besluit georganiseerd Defensie (BGOD) klik hier.

Voor het vergaderschema 2019 klik hier.