Oneigenlijke druk en het medisch geheim inzake COVID-vaccinaties

Last Updated on 31 mei 2021, 15:23 by

(Deel 5 van COVID-19 vaccinaties en militairen)

In meerdere artikelen op de website hebben wij gepoogd u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de (al dan niet verplichte) vaccinaties tegen COVID-19.

Op 5 maart jl. hebben we u geïnformeerd over het “voorstel” van Defensie voor een tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19 voor militairen. Dat kunt u hier teruglezen.

Op 12 maart is dit vervolgd door een tweede artikel aangaande dit onderwerp. Dat kunt u hier terug lezen.

Op 25 maart jl. volgde een derde artikel waarin duidelijk werd gemaakt dat bij de eerste “inzetten” sprake zou zijn van de verplichting tot vaccineren. Dat artikel kunt u hier terug lezen.

Tot slot volgde op 11 mei jl. een vierde artikel waarin werd aangegeven welke “inzetten” waren toegevoegd. Dat artikel kunt u hier terug lezen.

In deze artikelen werd onder andere gewezen op de bijzondere positie van de militair in deze en werd onder andere verwezen naar de wet immunisatie militairen 1953, de regeling immunisatie militairen 2002, en de Tijdelijke regeling vaccinatie Covid-19.

In al deze artikelen werd vooral het juridische kader benadrukt en het verschil tussen de vrijwillige vaccinatie en de verplichte vaccinatie voor bepaalde groepen militairen. Ook is veelvuldig aandacht geweest voor de wens van veel commandanten om enerzijds druk uit te oefenen op onder hen ressorterende militairen om zich vooral te laten vaccineren en anderzijds om op de hoogte te komen van het gegeven of militairen al dan niet gevaccineerd zijn. Beide situaties zijn uit den boze maar komen vrijwel dagelijks voor. En dat bij leidinggevenden en commandanten op vele niveaus! Derhalve moeten wij helaas nogmaals benadrukken dat, voor zover het militairen betreft die niet aangemerkt zijn voor de eerder genoemde inzetten, het volgende van toepassing is:

  • Vaccinatie tegen COVID-19 voor militairen is volstrekt vrijwillig;
  • Leidinggevenden mogen geen enkele druk uitoefenen op militairen om zich te laten vaccineren;
  • Leidinggevenden mogen niet vragen of personeel al dan niet gevaccineerd is of wil worden. Deze informatie valt onder het medisch geheim;
  • Het niet laten vaccineren mag op geen enkele wijze rechtspositionele gevolgen hebben.

Mocht u hiermee te maken hebben neem dan als lid van de ACOM contact op via info@acom.nl en wij zullen u graag adviseren.