Onderhandelingsresultaat Arbeidsvoorwaarden bereikt

Last Updated on 16 juni 2022, 13:55 by Jan Kropf

Op 31 mei 2022 is in een speciale vergadering van het sectoroverleg Defensie (SOD) een onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden voor de sector Defensie overeengekomen. Dit resultaat zal de komende tijd aan onze leden worden voorgelegd. Het gaat immers om hun belangen en uiteindelijk bepalen de leden van de bonden of dit resultaat daadwerkelijk wordt omgezet in een arbeidsvoorwaardenakkoord. De bij de vier centrales van overheidspersoneel in de sector Defensie (CVO) aangesloten bonden zullen in het SOD van 7 juli 2022 aangeven of de respectievelijke achterbannen al dan niet in kunnen stemmen met het bereikte onderhandelingsresultaat. Als in die vergadering de meerderheid van de CVO aangeven in te stemmen is er sprake van een arbeidsvoorwaardenakkoord, als 2 van de CVO in stemmen en 2 tegen stemmen is het aan de Staatssecretaris om te beslissen of het al dan niet een akkoord wordt.


De ACOM legt het bereikte onderhandelingsresultaat met een positief advies voor aan de leden, en zal in de komende editie van het ACOM Journaal, die op vrijdag 10 juni online beschikbaar zal zijn (of in de week erna op uw deurmat zal vallen), een uitgebreid toelicht geven over het bereikte resultaat. Vanaf dat moment kunt u, als lid van de ACOM, ook middels een korte enquête laten weten of u in kunt stemmen met het bereikte onderhandelingsresultaat. U kunt dit via deze enquête laten weten tot uiterlijk 5 juli 2022.

Ons positieve advies is, kort samengevat, vooral gebaseerd op de volgende elementen;

De inkomenseffecten

Door de salarisverhogingen en de aanpassing van het loongebouw gaat iedereen in de sector Defensie er qua inkomen aanzienlijk op vooruit. De minimale salarisgroei van 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2023 bedraagt minimaal 8,5%. Voor vrijwel iedereen ligt dit aanzienlijk hoger.

Voor burgerpersoneel worden in financiële zin de schalen 1 en 2 opgetrokken naar het niveau van schaal 3 en daarnaast komt er voor iedereen € 25 per maand bij en krijgen de schalen 3 tot en met 7 er een extra trede én periodiek bij. Ook wordt de minimale salariëring voor burgerpersoneel vanaf 22 jaar € 2310. Dit bedrag wordt overigens direct verhoogd met de overeengekomen salarismutatie van 3,65% per 1 januari 2023 en komt daardoor op € 2394 (€ 14,50 per uur) . Door deze stappen kan voor burgers binnen Defensie de inkomensstijging oplopen van minimaal 8,5% tot ruim 30%.

Voor militairen komt er eindelijk duidelijkheid over het nieuwe loongebouw. In dit nieuwe loongebouw is er in vele gevallen sprake van veel minder tredes waardoor in de betreffende rangen het maximale salaris sneller behaald wordt. Daarnaast is (voor militairen op functie) de ondergrens gesteld op € 2310 en is voor vele rangen het salaris verhoogd. Ook dit bedrag wordt overigens op 1 januari 2023 verhoogd met de eerder genoemde 3,65% en komt daardoor dan uit op minimaal € 2394 voor militairen die uit de initiële opleiding zijn en op functie of een vervolgd opleidingsplaats zijn geplaatst. Door deze stappen kan voor militairen de inkomensstijging oplopen van minimaal 8,5% tot ruim 25%. Daarnaast lopen de salarissen ook sneller op doordat er minder tredes zijn tussen het laagste en het hoogste salaris binnen de rangs-kolom, dat is goed voor de portemonnee maar past ook beter bij het huidige pensioenstelsel.

Hier bovenop krijgt het Defensiepersoneel, naast de nabetalingen van de loonsverhogingen die zijn ingegaan op 1 januari 2021 en 1 januari 2022 en de verhoging met terugwerkende kracht van enkele toelages en een eenmalige pensioengevende uitkering van € 1750. Deze eenmalige pensioengevende uitkering wordt op de gebruikelijke wijze uitgekeerd aan het gewezen defensiepersoneel met een wachtgeld-, UKW- en FLO- uitkering.

Toelages

In dit pakket wordt wederom een aantal toelages verhoogd waarmee de daadwerkelijke operationele inzet beter wordt gewaardeerd. Het gaat dan per 1 januari 2022 om de toelage VVHO (+25%) en de toelage Meerdaagse activiteiten (+10%) en per 1 juli 2022 om de onderzeeboottoelage (+20%). Daarnaast is het goed om te constateren dat dit voor de toelage VVHO en Meerdaagse activiteiten met terugwerkende kracht gaat plaatsvinden vanaf 1 januari 2022.

Daarnaast is er ook een aanpassing van de toelage onregelmatige dienst opgenomen die niet alleen verhoogd is, maar ook meer recht doet aan de daadwerkelijke belasting.

Naar onze mening blijkt uit dit totaalpakket respect en waardering voor het personeel van Defensie. De basis is op orde voor het huidige en toekomstige personeel binnen de sector Defensie en wordt er een betere vergoeding gegeven in het geval van operationele inzet.

Cafetariamodel

In het cafetariamodel wordt een aantal verbeteringen toegepast. Zo wordt het bedrag wat u kunt uitruilen voor een fiets en/of PC-regeling verhoogd naar € 1500 (wel per 5 jaar) en wordt de vakbondscontributie voor het jaar 2022 en 2023 toegevoegd als doel.

Sociaal beleidskader 2012-2016

Aangezien de defensieorganisatie continu in ontwikkeling is, en de komende jaren zal Defensie verder groeien, zal dit zeker leiden tot veranderingen in alle onderdelen van de organisatie. Ook dan kan het voorkomen dat medewerkers bescherming van een sociaal beleidskader nodig hebben. Aangezien het Sociaal Beleidskader nog niet structureel is verankerd, wordt

het Sociaal Beleidskader 2012-2016 voor de duur van dit akkoord wordt verlengd als het tot een akkoord komt.

Plaats en tijd onafhankelijk werken

Voor het dagelijkse woon-werkverkeer wordt de vergoeding gekoppeld aan het standaard werkrooster. Op dagen dat men volgens dit rooster reist naar de werkplek wordt een tabelvergoeding toegekend op basis van €0,19 per kilometer met een maximum van 94 kilometer eigen reis. Deze tegemoetkoming wordt pas toegekend bij een reisafstand van minimaal 11 kilometer. Daarnaast wordt de tegemoetkoming in de reiskosten verhoogd voor binnenslapers/boordplaatsers die 8 maal per 4 weken reizen tussen woonplaats en legering. Dit gebeurd middels een tabelvergoeding gebaseerd op € 0,19 per kilometer

Ook is afgesproken dat u op de dagen dat u thuiswerkt een thuiswerkvergoeding krijgt van €2,- per thuiswerkdag. In de maand waarin u (een of meer dagen) thuiswerkt wordt hier dan tevens een internetkosten-vergoeding aan gekoppeld van €4,30 netto per maand.

Personeelssysteem

Tevens ook zijn er afspraken gemaakt over het personeelssysteem. Zo wordt het, als het tot een akkoord komt:

  • Mogelijk om langer op functie geplaatst te worden;
  • Mogelijk om als alternatieve aanstellingsvorm onderofficieren en officieren aan te stellen voor één functie met een maximale plaatsingsduur van 7 jaar;
  • Mogelijk om na UGM maximaal één jaar na te dienen (gaat direct in als het een akkoord wordt);
  • of we manschappen en korporaals in de toekomst een vaste aanstelling kunnen geven waar bij onderzocht zal worden hoe dit kan met de juiste financiële voorwaarden en hoe gedurende het werkzame leven binnen Defensie deze werkzaamheden op duurzame wijze kunnen worden uitgevoerd.
  • In afwachting van het vorige punt mogen militairen, die de maximale looptijd in rang bereiken tijdens de looptijd van dit (eventuele) akkoord ende dienst zouden moeten verlaten, mogen op eigen verzoek “verlengen” tot uiterlijk 1 januari 2024. Dit draagt tijdelijk bij aan een betere vulling van de Krijgsmacht maar biedt dit deze mensen wellicht ook de mogelijkheid om later alsnog hun aanstelling om te zetten in een vaste aanstelling. (ook dit gaat direct in als het een akkoord wordt)

Het bovenstaande betreft een samenvatting op hoofdpunten uit het arbeidsvoorwaarden onderhandelaarsresultaat en wij roepen u dan ook vooral op om alle stukken en bijlagen te lezen. Alle stukken kunt u vinden middels onderstaande links. Zoals al aangegeven zal in de komende editie van het ACOM-Journaal ruimschoots aandacht besteed worden aan dit onderhandelingsresultaat en roepen wij u op om vooral door te geven of u al dan niet kunt instemmen met dit resultaat! Elke stem telt. Bent u nog geen lid maar wilt u wel dat uw stem meetelt? Klik dan hier.

Klik op onderstaande links voor het onderhandelingsresultaat en de bijbehorende bijlages:

Onderhandelingssresultaat 2021-2023

Bijlage 1: Opleidingstabel

Bijlage 2: Nieuwe salaristabel militairen

Bijlage 3: Transitietabel behorende bij salaristabel militairen

Bijlage 4: Overgangsbeleid behorende bij salaristabel militairen

Bijlage 5: Salaristabel burgermedewerkers

Bijlage 6: Plaats en Tijd Onafhankelijk werken (PTOW)

Bijlage 7: Organisatieontwikkeling

Persona’s

Nawoord redactie:

We zijn ons ervan bewust dat Defensie, tegen de gemaakte afspraken in, voor 1 juni 2022 12.00 uur inhoudelijk heeft gecommuniceerd over de inhoud van het onderhandelingsresultaat. Dit vinden wij niet alleen ongepast maar we hebben ook geconstateerd dat er op sommige punten onjuiste informatie is verstrekt. Reden te meer om vooral goed notie te nemen van het daadwerkelijke resultaat en de daarbij (onlosmakelijk behorende) bijlages.