Nieuw persoonlijk opleidingsbudget burgermedewerkers

Last Updated on 3 februari 2020, 13:36 by

Vooruitlopend op de formalisering van de regelgeving verbonden aan het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 wordt met terugwerkende kracht tot 1-1-2020 de Individuele opleidingsaanspraak (het Persoonlijk opleidingsbudget) ingevoerd. Deze aanspraak is in aanvulling op de bestaande artikelen voor loopbaanmogelijkheden, gericht op talentontwikkeling van de burgermedewerker.

De individuele opleidingsaanspraak is een persoonlijk opleidingsbudget dat de burgermedewerker kan gebruiken voor zijn talentontwikkeling. Elke burgermedewerker bouwt gedurende de diensttijd als burgerambtenaar een opleidingsbudget op dat hij/zij kan inzetten voor het volgen van een opleiding naar keuze. De opbouw en hoogte van de opleidingsaanspraak is afhankelijk van de diensttijd als burgerambtenaar bij Defensie, tot een maximum van 4000 euro. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient het bevoegd gezag de aanvraag vanuit het persoonlijk opleidingsbudget uiterlijk 5 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd goedgekeurd te hebben.

Verder is het begrip loopbaanbegeleider verbreed naar employabilitybegeleider en zal in het BARD een artikel opgenomen worden waarin de huidige loopbaanbegeleiding voor het burgerpersoneel geformaliseerd wordt. Op verzoek van de ambtenaar kan een loopbaangesprek worden gehouden met een employabilitybegeleider.

Het persoonlijk opleidingsbudget

Het persoonlijk opleidingsbudget uit art. 20 wordt uitgewerkt in het nieuwe BARD. Het toegekende budget is te gebruiken met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020.
Het opgebouwde Persoonlijk opleidingsbudget en de aanvraag van een opleiding uit het Persoonlijk opleidingsbudget zijn beschikbaar onder Selfservice – Opleiding en Kwalificeren – Opleidingsplan- tabblad Persoonlijk opleidingsbudget.

Opleidingsaanvragen

De burgermedewerker stemt zijn opleidingswensen Persoonlijk opleidingsbudget af met zijn leidinggevende en maakt afspraken over de opleiding, locatie, moment van de opleiding en te declareren kosten. Indien gewenst kan de medewerker de employabilitybegeleider om advies over de opleidingsmogelijkheden vragen. Daarna verwerkt de medewerker de gemaakte afspraken onder ‘toelichting’ in de Selfserviceaanvraag. De leidinggevende ontvangt vervolgens de aanvraag voor Persoonlijk opleidingsbudget in zijn werklijst in de Selfservice en stuurt zijn advies naar het bevoegd gezag. Hij kan indien gewenst, eerst een adviesaanvraag doorzetten naar de employabilitybegeleider.

Opleidingskosten

Naast de kosten van de opleiding zelf (zoals inschrijvings-, college- en examengelden), komen studieboeken en leermiddelen in aanmerking die de onderwijsinstelling verplicht heeft gesteld. Ondersteunende duurzame goederen zoals bijvoorbeeld een golfset, duik- of motorpak, sportabonnementen of kosten aanvraag rijbewijs (gemeentehuis) die tijdens en na de opleiding een hoge waarde houden voor privégebruik komen niet voor vergoeding in aanmerking. De onderwijsinstelling stelt tijdens de opleiding dit soort goederen veelal ter beschikking of verhuurt deze. Let op! Computerapparatuur (waaronder tablets, notebooks, internetabonnementen en randapparatuur) komen ook niet voor vergoeding in aanmerking.

De eventuele reiskosten mogen gedeclareerd worden in Dido onder de categorie OPLEIDING EXTERN (OPLEIDINGSPLAN) en worden niet in mindering gebracht op het opleidingsbudget. Voor opleidingen die ook gevolgd kunnen worden in de omgeving waarin men woont of geplaatst is, komt een buitenlandse dienstreis naar een ander land in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking.

BCO AV-Akkoord

Mocht u van mening zijn dat u op basis van gemaakte keuzes in het AV-Akkoord 2017-2018 dan wel 2018-2020 individueel onevenredig benadeeld bent dan kunt u een verzoek indienen en vargen om een zwaarwegend advies van het BCO-AV_Akkoord. Voor nadere informatie kunt u uiteraard contact opnemen met de ACOM via info@acom.nl.