Nadere afspraken over moment van invoering TOD achteraf

Last Updated on 22 december 2022, 16:56 by

In een uitgebreid artikel in het ACOM-Journaal van november jl. hebben wij u al op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen met betrekking tot de invoering van de Toelage Onregelmatige Dienst (TOD) zoals deze is afgesproken en vastgelegd in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023. Strekking van dit bericht was dat Defensie om meerdere redenen niet instaat bleek om de arbeidsvoorwaardenafspraak, dat per 1 januari 2023 de TOD voor militairen wordt aangepast in lijn met de systematiek die geldt voor het burgerpersoneel, per 1 januari 2023 kon invoeren. 

De reden hiervoor is, dat de noodzakelijke aanpassingen in de IT systemen en in de bedrijfsvoering zo groot zijn dat het niet mogelijk is om de TOD afspraak per 1 januari 2023 op verantwoorde wijze in te voeren. 

In de vergaderingen van de Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid (WG AP) van 3 november en 13 december jl. hebben Defensie en de vakbonden overleg gevoerd en verschillende scenario’s besproken om tot een oplossing te komen. Daarbij zijn de volgende afspraken gemaakt. 

  • de huidige TOD-systematiek voor militairen blijft voorlopig in stand en de TOD bedragen worden per 1 januari 2023 verhoogd met 5 % voor iedereen die een (basis)rooster heeft waarop een TOD berekening van 600 tot en met 3000 punten van toepassing is;
  • Roosters waarvoor een TOD berekening van toepassing is boven de 3000 punten, zijn van deze verhoging uitgezonderd. Dit is gedaan om te voorkomen dat de TOD bedragen voor een dergelijk puntenaantal hoger komen te liggen dan het niveau dat in de toekomst voor dit TOD niveau zullen gaan gelden; 
  • Iedere militair die onregelmatige diensten draait, dat vertaald in een (basis)rooster neer zou komen op een TOD berekening van 1 tot en met 599 punten, krijgt per 1 januari een vergoeding van 78 euro bruto per maand. Indien voor deze onregelmatigheid nog geen roosters beschikbaar zijn zullen daarvoor roosters door het HDE en MC worden vastgesteld;
  • Partijen werken zo spoedig mogelijk de TOD-afspraak, zoals gemaakt in het AV akkoord 2021-2023, uit. Zodra deze uitwerking is afgerond wordt de nieuwe TOD regeling met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023 ingevoerd;
  • Militairen die op grond van de nieuwe TOD regeling een hogere aanspraak zouden hebben gehad dan zij vanaf 1 januari 2023 ontvangen, krijgen alsnog het verschil uitbetaald;
  • Militairen die op grond van de nieuwe TOD regeling een lagere aanspraak zouden hebben gehad dan zij vanaf 1 januari 2023 ontvangen, hoeven het verschil niet terug te betalen. 

Tevens is afgesproken dat Defensie van iedere medewerker per 1 januari 2023 diens daadwerkelijk gedraaide uren gaat bijhouden en dat deze worden vastgelegd.

Artikel TOD ACOM-journaal november 2022

In het laatste AV-akkoord is de afspraak gemaakt dat per 1 januari 2023 de TOD voor militairen geharmoniseerd wordt met de systematiek die geldt voor het burgerpersoneel. Het uurtarief dat voor de berekening wordt gehanteerd is € 14,- per uur en vanaf de invoering van de nieuwe systematiek wordt de TOD voor militairen achteraf berekend en betaald. De datum van invoering van deze nieuwe TOD hadden we graag vervroegd mede gelet op de eerder gemaakte afspraak. Defensie gaf tijdens de onderhandelingen aan dat met terugwerkende kracht invoeren tot heel veel uitvoeringsproblemen zou leiden. Zo is dan ook , zoals ook tijdens de voorlichtingen aan u is medegedeeld, de datum van 1 januari 2023 overeengekomen.


Groot was dan ook onze verbazing toen wij op 28 oktober een brief ontvingen van Defensie behelzende een voorstel om te komen tot een interim-vergoeding TOD per 1 januari 2023. In deze brief gaf Defensie onder meer aan dat bij de voorbereiding van de invoering van de afspraak per 1-1-2023 een aantal zaken is gebleken. Voordat er een nieuwe systematiek kan worden ingevoerd op basis van de AV-afspraak, zouden er eerst nadere afspraken gemaakt moeten worden over:
– de afbouwtoelage,
– eventuele samenloop van verschillende vergoedingen zoals de ZZF-vergoeding en overwerk en onregelmatige onregelmatigheid als geregeld in het aanwijzingsbesluit TOD achteraf van de KMAR.


Daarnaast gaf Defensie aan dat automatisering van het proces rondom TOD achteraf noodzakelijk is om fouten te voorkomen, werklast te reduceren en rechtmatigheid en transparantie te bevorderen. Het blijkt, aldus Defensie, ook om IV-technische redenen niet mogelijk om per 1 januari 2023 TOD achteraf conform burgersystematiek in te voeren. Het handmatig bijhouden van de onregelmatig gewerkte uren per 1 januari en dit op een later tijdstip corrigeren, is bewerkelijk. Het moet namelijk voor alle mutaties, volgens de opgave van Defensie werken ongeveer 6000 medewerkers onregelmatig, gebeuren. Een zeer arbeidsintensieve klus die niet alleen veel tijd zal kosten, maar ook ander werk zal verdringen zo gaf Defensie in haar brief aan.