Nabetaling woon- werkverkeer

Last Updated on 13 januari 2023, 22:07 by

Verschillende doelgroepen
Nieuwe aanvraag
Berekening vergoeding


In de afgelopen periode hebben wij vaak vragen van leden ontvangen over de nieuwe tegemoetkoming woon- werkverkeer (WWV) zoals deze is overeengekomen in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 (AVW-akkoord).


Ter verduidelijking: in het AVW-akkoord is afgesproken dat de nieuwe tegemoetkoming WWV vanaf 1 juli 2022 zou worden ingevoerd. Omdat de nieuwe tegemoetkoming pas vanaf 1 december 2022 door Defensie kon worden uitgevoerd, krijgen medewerkers die een te lage tegemoetkoming hebben ontvangen met terugwerkende kracht een nabetaling over de periode vanaf 1 juli 2022 tot en met 30 november 2022.

Deze nabetaling is gebaseerd op het verschil tussen de oude en de nieuwe tegemoetkoming WWV en mede afhankelijk van het aantal reisdagen dat in het persoonlijk werkrooster is opgenomen voor de periode vanaf 1 juli 2022 tot en met 30 november 2022. Medewerkers die over bovenstaande periode te veel tegemoetkoming WWV hebben ontvangen hoeven dat overeenkomstig de afspraak in het AVW-akkoord niet terug te betalen.

Verschillende doelgroepen

Door het grote aantal wijzigingen dat momenteel plaatsvindt in de uitvoering bij Defensie heeft het ministerie ons medegedeeld dat niet alle nabetalingen binnen het WWV in één keer zullen worden uitgevoerd. Defensie heeft dan ook aangegeven een splitsing te maken in twee doelgroepen.

Eerste doelgroep

De eerste doelgroep betreft een groep van ongeveer 2300 medewerkers die de nabetaling van het WWV bij het salaris van december jl. heeft ontvangen. Het betreft hier de medewerkers die voor de periode van 1 juli tot 30 november gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om de reiskosten middels het cafetariamodel uit te ruilen. Om te voorkomen dat deze medewerkers met terugwerkende kracht alsnog de onbelaste vergoeding tot 19 cent per kilometer ontvangen en daarbij tevens het voordeel hebben ontvangen van het uitruilen over de “oude” WWV-vergoeding, heeft Defensie dit hersteld bij het salaris van december.

Dat betekent dat deze groep over de periode 1 juli 2022 tot en met 30 november 2022 netto 19 cent per kilometer ontvangt en dat het voordeel dat is ontvangen bij het uitruilen, bij de uitbetaling van het salaris in december is hersteld. De wijze waarop dit door Defensie is uitgevoerd en zichtbaar werd op de loonstrook van december heeft de nodige vragen opgeroepen. De indruk ontstond namelijk dat het verschil tussen de oude en nieuwe tegemoetkoming WWV belast was uitbetaald. Dit is echter niet het geval. Het belaste deel betreft de herstelbetaling van hetgeen in november is uitgeruild middels het cafetariamodel. Als dit niet had plaatsgevonden had deze doelgroep met terugwerkende kracht vanaf 1 juli tot 1 november de nieuwe onbelaste tegemoetkoming WWV van 19 cent per kilometer ontvangen en tevens het voordeel van het uitruilen. Mocht bovenstaande bij u hebben plaatsgevonden dan adviseren wij u om goed te kijken of alles tegen het juiste belastingtarief is gebeurd. Als lid van de ACOM kunt u altijd gebruikmaken van onze Belastingservice die u ook voor de belastingaangifte over 2022 graag behulpzaam is.

Tweede doelgroep

Naast deze doelgroep is er dan nog een tweede doelgroep bestaande uit de overige medewerkers. Deze medewerkers, zo heeft Defensie ons medegedeeld, ontvangen de nabetaling van het WWV pas in mei 2023. De ACOM heeft er beeld bij dat e.e.a. niet gelijktijdig kan worden doorgevoerd om uitvoeringsproblemen te voorkomen. Zeker als we in beschouwing nemen de diverse zaken die momenteel in uitvoering worden gebracht bij Defensie. Denk aan het nieuwe salarisgebouw, de regeling verminderd pensioenperspectief en ook het nieuwe WWV. Maar om voor de betrokken doelgroep de nabetaling over de periode 1 juli 2022 tot en met november 2022 pas in mei 2023 te laten plaatsvinden is niet onze keuze. Het is helaas in dit specifieke geval niet anders.

Indien u tot de tweede doelgroep behoort ontvangt u begin dit jaar van Defensie meer informatie over de nabetaling. Wij adviseren u derhalve om goed de berichtgeving op het intranet te volgen en indien wij meer informatie van Defensie ontvangen zullen wij u zoals gebruikelijk via onze website alsmede via ACOM Journaal op de hoogte houden van deze informatie. Mocht u voor 1 mei Defensie verlaten dan is ons advies om contact met ons op te nemen zodat we met u kunnen monitoren of de nabetaling op de juiste wijze gaat plaatsvinden.

Nieuwe aanvraag

Eerder hebben wij u er al op gewezen dat u voor 9 december een nieuwe aanvraag WWV diende in te dienen middels PeopleSoft Selfservice. Deze nieuwe aanvraag moest ook door uw lijnmanager tijdig worden geaccordeerd zodat deze bij het salaris van december kon worden uitbetaald. Heeft u deze aanvraag nog niet ingediend dan kunt u dit alsnog doen. Dat kan in PeopleSoft Selfservice, alle apps, huisvesting en reizen en daar de keuze maken voor woon- werkverkeer.

Berekening tabelvergoeding dagelijks reizen

Er kwamen ook verschillende vragen bij ons binnen over het toegekende bedrag van de tabelvergoeding bij dagelijks reizen. Blijkbaar is de berekening niet voor iedereen duidelijk en daarom hierbij nogmaals een uitleg hoe de tabelvergoeding van het WWV bij dagelijks reizen met eigen vervoer tot stand komt.

Zoals in het AVW-akkoord overeengekomen komt u bij een enkele reisafstand van minimaal 11 km tot maximaal 94 km in aanmerking voor tabel tegemoetkoming van 19 cent per kilometer. Conform het handboek loonheffing wordt bij een tabelvergoeding uitgegaan van 214 werkdagen per jaar. Hierbij is rekening gehouden met verlof, ziekte etc. Indien u bijvoorbeeld dagelijks een enkele reisafstand van 25 kilometer aflegt ontvangt u dus een vergoeding van:
(25km2)0,19214/12= € 169,42. Deze vergoeding is bij 5 reisdagen. Indien u bijvoorbeeld 3 dagen reist bedraagt de vergoeding € 169,42/53= € 101,65.