Kaderbijeenkomst over BMD/URD en Loongebouw Toelages militairen

Last Updated on 2 december 2019, 16:15 by

Hiertoe wordt een tweetal dagen gepland waarop u, onderling en met leden van het Dagelijks Bestuur, in een open discussie van gedachten kunt wisselen over deze twee dossiers.

Het gaat dan om de dossiers:
• Actualiseren Besluit Medezeggenschap Defensie en Uitvoeringsregeling Reorganisaties Defensie (BMD/URD)
• en om het dossier Loongebouw Militairen en Toelages

Groei en aanpassing organisatie

Nu Defensie na tientallen jaren bezuinigingen weer herstel- en groeiruimte heeft gekregen, is het de vraag of de huidige SG-aanwijzing Uitvoering Reorganisaties Defensie daarop moet worden aangepast. Wat ons betreft is aanpassen zeker de moeite waard. Temeer omdat de huidige regeling voornamelijk uitgaat van een krimpende organisatie terwijl er tegenwoordig meer sprake is van een groeiende organisatie (hoewel de personele vulling daarbij uiteraard (nog) het nodige te wensen overlaat) of een aanpassing van de organisatie. Dat laat echter onverlet dat ook in een (in zijn totaliteit) groeiende organisatie op kleinere schaal sprake kan zijn van het opheffen of inkrimpen van eenheden. Er moet wat ons betreft dan ook geen nieuw URD komen louter gericht op een groeiende organisatie maar een die recht doet aan élke reorganisatie.

Vragen bij de URD

• Is de URD ook geschikt voor een groeiende of veranderende organisatie?
• Wat ervaren wij als knelpunten bij het doorlopen van de URD, bij een
reorganisatieproces?
• Zijn dit knelpunten in de URD of in de faciliteiten die bij de uitvoeringsregeling horen?
• Wat zijn de opmerkingen van leden/medewerkers ten aanzien van
reorganisaties?
• Zijn er verbeteringen mogelijk en welke zijn dat?

Dossier Aanpassing Besluit Medezeggenschap Defensie

Naast de URD wordt ook het Besluit Medezeggenschap Defensie geëvalueerd. Dat was al veel eerder de bedoeling maar het is jaren geleden dat wij de medezeggenschapsleden bij elkaar hebben gehad om de valuatie van het BMD te bespreken.
In die jaren hebben zowel Defensie als medezeggenschapsleden en -commissies een ontwikkeling doorgemaakt. Tijd dus ook voor een nieuwe bespreking van ervaringen in de medezeggenschap met het BMD en wensen ter verbetering van de medezeggenschap in haar geheel.

Vragen bij BMD

Samen (medezeggenschapsleden, kaderleden en vakbond) willen we onder andere de volgende vragen behandelen (en uiteraard alles wat verder ter tafel komt, – alles is bespreekbaar):

• Wat willen we met het BMD?
• Wat willen we met faciliteiten voor de medezeggenschap?
• Hoe vergroten we de bekendheid met en animo voor de medezeggenschap?

(Ook) voor ons dus een mooi moment om degenen die veel met de URD en het BMD te maken hebben, onze leden in medezeggenschapscommissies en ook onze overige kaderleden, uit te nodigen om de URD in de huidige ontwikkelingen te bespreken.

Dossier Loongebouw Militairen en Toelages

Bij het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Defensie hebben we een eerste stap kunnen zetten aangaande het Loongebouw Militairen en Toelages. Allereerst werd er bewogen naar één salaristabel voor alle militairen en werd er een tijdelijke salaristabel voor een aantal rangen ingevoerd. Ook werd er een toelage “geschrapt” door de Vaartoelage te verhogen tot de Toelage Meerdaagse Activiteiten en werd de Toelage Onregelmatige Dienst verhoogd. De tijdelijke salaristabel loopt tot 1 juli 2020. Daarna zou er een nieuwe salaristabel moeten liggen. Iedereen zal beseffen dat dit geen sinecure is en veel zal vragen van alle mensen die betrokken zijn bij de onderhandelingen om tot dit nieuwe loongebouw te komen. Maar er zal ook politiek draagvlak en voldoende budget voor moeten komen. Overigens zou er over politiek draagvlak en voldoende budget geen discussie dienen te ontstaan. Deze afspraak is immers gemaakt en ondertekend door zowel de bonden als de werkgever. Voor ons is er overigens geen discussie: Wij zullen ons maximaal inzetten om te komen tot een nieuw loongebouw voor militairen. Waar mogelijk zullen we het toelagestelsel vereenvoudigen en waar nodig toelages schrappen, samenvoegen of aanpassen. Dat kan dan over de strekking en over de hoogte gaan. Ook de toelages moeten immers beter bij de tijd worden gebracht.

Open discussie

Ook over dit onderwerp gaan we graag met onze kaderleden in gesprek. Op elke bijeenkomst gaan wij voor een open discussie waarbij we alle beelden kunnen delen. Deze beelden zullen wij als ACOM meenemen in de beeldvorming en bij het bepalen van de uitgangspunten voor de komende besprekingen en onderhandelingen van deze onderwerpen.

Wij hebben hiervoor de volgende momenten gereserveerd:
Maandag 20 januari van 10.00 uur tot (uiterlijk) 16.00 uur voor Loongebouw
Maandag 27 januari van 10.00 uur tot (uiterlijk) 16.00 uur voor BMD/URD
Uiteraard wordt op beide dagen voorzien in een lunch en worden de reiskosten vergoed.

Op beide dagen kunnen wij maximaal 40 mensen ontvangen en wij vragen u dan ook om zich, als u hierbij aanwezig wilt zijn, zo spoedig als mogelijk aan te melden via onderstaande button. Of stuur een mail naar kaderleden@acom.nl.