Hoe zit het met het loongebouw en de pensioenregeling voor militairen?

Last Updated on 16 april 2020, 11:33 by

Hoewel eenieder beseft dat op dit moment veel belangrijkere zaken aan de orde zijn dan het loongebouw en de pensioenregeling voor militairen, komen ook over die twee onderwerpen veel vragen binnen.

Men maakt zich toch wel ongerust. Het is immers al langere tijd stil rond die onderwerpen en door de effecten van corona en de daarvoor noodzakelijke beperkingen is daar ook veel onrust over. Daarnaast is duidelijk dat ook in de sector Defensie het overleg een stuk lastiger gaat door de beperkende maatregelen in het kader van corona.

Loongebouw voor militairen

In het laatste Arbeidsvoorwaardenakkoord hebben de sociale partners in de sector Defensie, als vervolg op de afspraken in het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018, ook afspraken gemaakt over het loongebouw voor militairen. Er is toen afgesproken om gefaseerd, een bij de tijd passend bezoldigingssysteem te ontwikkelen en hierbij een vereenvoudigd model van toelagen te introduceren. Dit bezoldigingssysteem zou worden ingevoerd op 1 juli 2020. Dat is nog minder dan 3 maanden vanaf nu en dan willen we voor de invoering ook nog met u in conclaaf. Het is immers belangrijk dat u achter een eventueel nieuw bezoldigingssysteem staat.

Toen wij die afspraken maakten hebben we ook een eerste stap ingevoerd, per 1 januari 2019 werd een nieuwe tijdelijke salaristabel ingevoerd. Deze tijdelijke tabel zou van kracht zijn tot 1 juli 2020, omdat op die datum het nieuwe loongebouw zou worden ingevoerd.

Half februari hebben we u laten weten dat in de sector Defensie op 30 januari formeel gestart was met de gesprekken over (onder andere) een nieuw loongebouw en een vereenvoudigd stelsel van toelagen voor militairen, en vervolgens zijn Defensie en de vakbonden op donderdag 13 februari verder gegaan met de formele besprekingen hetgeen wekelijks, informeel dan wel formeel, zou worden voortgezet met als doel te komen tot de invoering van een nieuw loongebouw en toelagestelsel voor militairen op 1 juli 2020.

Overleg bemoeilijkt door ‘corona-maatregelen’

Zoals al eerder aangegeven staat in het laatste Arbeidsvoorwaardenakkoord expliciet vermeld dat de tijdelijk salaristabel een eerste stap is in het aanpassen van het loongebouw voor militairen. Er staat echter ook dat deze tijdelijke tabel van kracht is tot 1 juli 2020, op welke datum tevens het nieuwe loongebouw zal worden ingevoerd. Een eerste stap impliceert wat ons betreft dat deze stap niet ongedaan gemaakt wordt maar gevolgd wordt door vervolgstappen. Vervolgstappen die dan in het verlengde zouden moeten staan van de eerder gezette stap of stappen, dat spreekt, wat ons betreft, voor zich. Ook het overleg in de sector Defensie wordt bemoeilijkt door de maatregelen in het kader van het corona-virus. Hoewel ook wij ons maximaal in willen zetten om te komen tot een nieuw loongebouw en toelagestelsel voor militairen op 1 juli 2020, is helaas niet uit te sluiten dat dit niet gehaald gaat worden. Dan zou er dus de vreemde situatie kunnen ontstaan dat er geen nieuw loongebouw is terwijl de tijdelijke salaristabel afloopt. Oftewel dat er grote groepen militairen zijn die in de maand juli minder salaris ontvangen dan in de maanden ervoor. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn en wij hebben de werkgever dan ook opgeroepen om dat te voorkomen. Wij kunnen ons immers niet indenken dat de werkgever Defensie als goed werkgever mee zou willen maken dat de voornoemde groep militairen inderdaad in de maand juli minder salaris gaat ontvangen dan de maanden ervoor.

Wij hebben de werkgever Defensie gevraagd schriftelijk op onze brief te reageren maar dat heeft men nog niet gedaan. Zodra er een reactie komt zullen wij u via deze website informeren.

De pensioenregeling (voor militairen)

Er zijn de laatste jaren al veelvuldig doemscenario’s geschetst aangaande de pensioenen en ook de laatste maanden komen er vele minder vrolijke berichten over de pensioenen in de media. Ook het ABP had in de maand maart een aanzienlijk gedaalde dekkingsgraad. De dekkingsgraad was in een maand tijd maar liefst 5,7% (van 94,4% naar 88,7%) gedaald en die dekkingsgraad was toch al niet best. En de berichten over de economische effecten van de corona-pandemie en de daarvoor noodzakelijke maatregelen, werkten en werken ook na 31 maart uiteraard door in die dekkingsgraad. Dat heeft dus effecten voor alle deelnemers (en gepensioneerden en slapers) in de ABP-pensioenregeling. De kansen op korten zullen hierdoor zeker niet afnemen en in die zin is het ook afwachten of er al dan niet op tijd een “groot pensioenakkoord” wordt bereikt, en of dat iets doet aan de gesignaleerde tekortkomingen.

Verlaging disconteringsvoet

Tot onze verbazing en ongenoegen kregen wij op 16 maart jl. een brief van de staatssecretaris van Defensie met een bijlage van het ABP. In deze brief werd aangegeven dat het ABP had besloten de disconteringsvoet in de jaren 2021 tot en met 2023 te verlagen van 2,8% naar 2,0%. De disconteringsvoet is het rekenpercentage dat gebruikt wordt om toekomstige kasstromen contant te maken, dus om de contante waarde te bepalen van de ingelegde premies. Eigenlijk is dit dus een fictieve rente of rendement. Als er dus gerekend wordt met een lagere disconteringsvoet spreekt het voor zich dat het vermogen dat in de pensioenpot zit rekenkundig minder rendeert en dus “minder waard is”. Men zal dus meer in deze pensioenpot moeten krijgen om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. In die zin wordt er gesleuteld aan de samenhang in het bestaande contract en dat betekent een premiestijging. Wij betreuren deze keuze van het ABP om de disconteringsvoet te verlagen en hebben zeker niet de overtuiging dat deze verlaging (in deze mate) voorgeschreven dan wel nodig is, maar dat is niet aan ons. Elders in dit ACOM Journaal heeft u daar meer over kunnen lezen.
In de brief van Defensie staat echter ook iets anders, Defensie geeft namelijk aan dat zij van mening is dat deze verlaging van de disconteringsvoet gevolgen heeft voor de pensioenregeling van militairen. Daar zijn wij het absoluut niet mee eens! Het aanpassen van de pensioenregeling van militairen is voorbehouden aan de sociale partners in de sector Defensie en ook een wijziging van de disconteringsvoet zal absoluut niets wijzigen in de pensioenregeling van militairen. Wel zal deze ingreep effecten hebben op de pensioenpremie, maar dat is echt iets anders.

Wat ons betreft is het verlagen van de disconteringsvoet een gegeven (los van het feit dat wij hier uiteraard wel een mening over hebben) en zal dit bij een ongewijzigde pensioenregeling zorgen voor een premiestijging. Een stijging die voor 70% voor rekening van de werkgever komt en voor 30% van de werknemer. De stijging van die premielast is uiteraard te voorkomen door de pensioenaanspraken (bijv. het opbouwpercentage) te verlagen, maar dat kan uitsluitend als sociale partners daar overeenstemming over bereiken. Dan zou de pensioenregeling dus aangepast moeten worden, en dat impliceert dan linksom of rechtsom een verslechtering van de pensioenregeling voor de toekomst. En voor die verslechteringen in de pensioenregeling ligt de verhouding echt anders, die komt voor 0% op het bordje van de werkgever en voor 100% op het bordje van de werknemer!


De brieven waaraan gerefereerd wordt kunnen hieronder worden gedownload