Het Nieuwe Pensioen Contract (NPC) en de bijzondere positie van militairen

Eén brede basisregeling met zo weinig mogelijk uitzonderingen

Al bijna een jaar voordat de NPC is aangenomen werd er door werkgevers en werknemers nagedacht en geïnventariseerd wat deze aanpassing van de pensioenwet betekent voor de verandering van de bestaande regelingen naar de nieuwe. Zeker voor de bijzondere positie die militairen op dit gebied hebben, is een grondige inventarisatie noodzakelijk.

De bedoeling van de wetgever is te komen tot één brede basisregeling met zo weinig mogelijk uitzonderingen zoals de bijzondere positie van militairen. Dus moeten er afspraken gemaakt worden die gaan over:

  1. de inhoud van de nieuwe regeling en
  2. wat te doen met de pensioenaanspraken opgebouwd in de huidige pensioenregeling.

Pensioenregeling militairen in nieuw stelsel

Vanuit het Sector Overleg Defensie (SOD) is een technisch werkverband het afgelopen (anderhalf) jaar bezig geweest met de (oriëntatie op de) pensioenregeling voor militairen in het nieuwe pensioenstelsel. Het gaat dan over het:
• ouderdomspensioen,
• het nabestaandenpensioen (partner en wezenpensioen)
• en het arbeidsongeschiktheidspensioen.
In onderstaand schema staan de onderwerpen die de bouwstenen zijn van de nieuwe regeling.

•	de contouren van de nieuwe regeling (“nieuwe opbouw en dekking in de toekomst”), en 
•	de transitie naar de nieuwe regeling (“invaren van het verleden”). 
De bouwstenen met een blauwe, oranje of groene kleur houden verband met nieuwe opbouw of dekking, de grijze elementen gaan over het omzetten van al opgebouwde aanspraken naar de nieuwe pensioenregeling. Het technisch werkverband van het SOD heeft de gekleurde bouwstenen – die samen de nieuwe regeling vormen – nader uitgewerkt en alle relevante opties hierbij verkend en gekwantificeerd. 
Voor wat betreft de grijze bouwstenen – die zien op het invaren van het verleden – heeft het technisch werkverband van het SOD zich verdiept in de techniek en de te maken keuzes en wacht het de nieuwe berekeningen af om vervolgstappen te kunnen zetten. Wanneer de inhoud van de nieuwe pensioenregeling voor militairen wordt ingevuld op basis van de uitwerking van de gekleurde bouwstenen, worden daarbij tevens de (gevolgen voor de) grijze bouwstenen betrokken.

• de contouren van de nieuwe regeling (“nieuwe opbouw en dekking in de toekomst”), en
• de transitie naar de nieuwe regeling (“invaren van het verleden”).
De bouwstenen met een blauwe, oranje of groene kleur houden verband met nieuwe opbouw of dekking, de grijze elementen gaan over het omzetten van al opgebouwde aanspraken naar de nieuwe pensioenregeling. Het technisch werkverband van het SOD heeft de gekleurde bouwstenen – die samen de nieuwe regeling vormen – nader uitgewerkt en alle relevante opties hierbij verkend en gekwantificeerd.
Voor wat betreft de grijze bouwstenen – die zien op het invaren van het verleden – heeft het technisch werkverband van het SOD zich verdiept in de techniek en de te maken keuzes en wacht het de nieuwe berekeningen af om vervolgstappen te kunnen zetten. Wanneer de inhoud van de nieuwe pensioenregeling voor militairen wordt ingevuld op basis van de uitwerking van de gekleurde bouwstenen, worden daarbij tevens de (gevolgen voor de) grijze bouwstenen betrokken.

Hoe nu verder?

Op dit moment hebben sociale partners de verschillende opties en keuzes voor de nieuwe pensioenregeling in kaart gebracht. Na de zomer komen de berekeningen van pensioenfonds ABP beschikbaar, die nodig zijn om tot afspraken over de precieze invulling van de nieuwe regeling te komen. Daarbij zal nadrukkelijk aandacht zijn voor de specifieke afwijkende militaire kenmerken en op welke wijze die opgenomen kunnen worden in de nieuwe pensioenregeling en hoe besluitvorming daarover kan worden geborgd.

Invaren van opgebouwde pensioenen

Naast het invullen van de nieuwe pensioenregeling gaan sociale partners zich na de zomer ook buigen over de vraag of het een goed idee is om de reeds opgebouwde pensioenen in te brengen in het nieuwe pensioenstelsel (dit wordt invaren genoemd). Dat gebeurt aan de hand van berekeningen die dan gereed zijn.

Onderdeel van deze discussie is ook het begroting-gefinancierde pensioen dat militairen opgebouwd hebben vóór 1 juni 2001. Het “invaren” van opgebouwde pensioenen in de nieuwe pensioenregeling is namelijk alleen mogelijk indien er vermogen hiervoor beschikbaar is bij ABP. Voor de begroting-gefinancierde pensioenen, waar militairen in het verleden wel premie voor hebben afgedragen aan Defensie, geldt echter in tegenstelling tot de pensioenen die vanaf 1 juni 2001 zijn opgebouwd, dat daar op dit moment geen geld voor ingelegd is bij ABP. Het kabinet heeft budget vrijgemaakt voor een eenmalige inkoopsom aan ABP, indien door de sociale partners de keuze wordt gemaakt om het begroting-gefinancierde pensioen in te invaren. Voor de ACOM ligt hier nog een groot punt van discussie omdat wij van mening zijn dat het niet alleen gaat om de financiële waarde op het moment van invaren, maar ook om de bij deze pensioenen behorende afspraken.

Voor de ACOM is het belangrijk dat de waarde van de opgebouwde pensioenen, indien uiteindelijk de keuze wordt gemaakt om deze in te laten varen in het NPC, op een transparante wijze wordt ingevaren. Om dat te kunnen beoordelen moet ABP de cijfermatige basis hiervoor aanbieden. Dat is een omvangrijke klus. Als de cijfermatige basis is aangeboden en beoordeeld, kunnen wij verder gaan met de uitwerking zoals in het schema hierboven is opgenomen. Dus na de zomer verder want er is nog een lange en ingewikkelde weg te gaan.

Via ACOM Journaal en de website zullen wij u verder op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Op het moment dat alles is uitgewerkt zal de ACOM middels een achterbanraadpleging het uiteindelijke resultaat aan u voorleggen. Uw stem weegt uiteindelijk zwaar mee in het definitieve standpunt van uw bond.