Herstart arbeidsvoorwaardenonderhandelingen 

Defensie en de vakbonden hebben in het Sectoroverleg Defensie op 8 februari 2022 de ambitie uitgesproken om voor de zomer een arbeidsvoorwaarden-onderhandelaarsresultaat aan de achterban te kunnen voorleggen.

Met het aantreden van een nieuw kabinet en het gesloten regeerakkoord zijn de omstandigheden om dat mogelijk te maken verbeterd. De veranderingen ten opzichte van vorig jaar bieden voldoende perspectief om de gesprekken te hervatten.

Dit is de uitkomst van het sectoroverleg Defensie, dat op uitnodiging van de staatssecretaris van Defensie op 8 februari, onder zijn voorzitterschap heeft plaatsgevonden.

Zowel Defensie als de vakbonden onderkennen het belang om op korte termijn zichtbare en concrete stappen te laten zien aan het defensiepersoneel op het gebied van loonontwikkeling en de ontwikkeling van een nieuw loongebouw. Volgende week vinden de eerste gesprekken plaats over welke onderwerpen een nieuw akkoord moet bevatten. 

Voor de ACOM was het van groot belang dat naast de € 500 Miljoen die structureel voor de modernisering van het loongebouw voor militairen en de arbeidsvoorwaarden ook bevestigd is dat de AV-middelen over 2021 nog beschikbaar zijn.

Deze middelen staan los van de jaarlijks door het Kabinet beschikbaar gestelde arbeidvoorwaardenruimte voor 2022 en 2023 als het daadwerkelijk tot een CAO komt met een looptijd tot en met 2023.

Wij houden u op de hoogte.