Grensverleggende IT bij Defensie

Last Updated on 7 december 2020, 15:55 by

Er is al jaren discussie aangaande de status van de IT binnen Defensie, en dat daar serieuze stappen gezet moeten worden is overduidelijk. Nadat er al jarenlang gediscussieerd was over hetgeen nu wel of niet nodig was en wat daarvan nu exact de risico’s en kosten waren is Defensie nu op een moment gekomen dat men de gunningscontracten zou willen gaan ondertekenen en daar zit nu precies het probleem.

Nadat op basis van het voorlaatste onderzoek van het Bureau ICT-toetsing (BIT) een en ander is aangepast is het project GrIT nu blijkbaar wel “binnen de huidige aanbesteding uitvoerbaar”. Daarbij blijven de effecten voor het personeel van Defensie dat thans in dit vakgebied werkzaam is (dan wel blijft) echter een groot vraagteken.

Voor ons is in ieder geval meer dan duidelijk dat er sprake is van een vorm van publiek-private samenwerking dan wel sourcing. Aangezien de eventuele plannen nog niet aan ons zijn aangeboden in de vorm van een beleidsvoornemen dan wel één of meer reorganisatieplannen is dat ook niet volstrekt helder. Wel geeft Defensie in een eerdere brief aan de Tweede Kamer het volgende aan: “Door de samenwerking met de markt kan Defensie beschikken over innovatieve IT en kan Defensie flexibel op- en afschalen in de dienstverlening”.

Wat voor ons echter als een paal boven water staat is dat er in al die gevallen waarin werk overgaat naar de markt personeel van werk naar werk begeleid dient te worden. Het betrokken personeel dient vooraf duidelijkheid te hebben over de toekomst en daarnaast dient bij de definitieve gunning ook duidelijk te zijn welke effecten het al dan niet “over laten gaan van personeel aan de marktpartij zal hebben”. Effecten op het betreffende personeel, de uitstraling van Defensie als goed werkgever, maar ook in financiële zin dienen vooraf duidelijk te zijn. Indien men eventuele kosten van (al dan niet gedwongen) vertrekkend personeel niet meeneemt bij de gunning zou men als Defensie later immers (wederom) geconfronteerd worden met (wellicht aanzienlijk) extra kosten die bij de afweging om te komen tot een gunning niet meegenomen zijn. Naar onze mening dient er dan ook voordat tot gunning kan worden overgegaan afspraken gemaakt te zijn over de zogenaamde personeelsparagraaf die behoort bij de overgang inzak GrIT. En die afspraken zijn er thans niet.

Voor de ACOM getuigt het zeker niet van goed werkgeverschap van de zijde van Defensie als die afspraken niet helder zijn voor de daadwerkelijke gunning, en een ding weten we zeker:

Het kan nooit de bedoeling zijn van het verleggen van grenzen dat de werkzaamheden aangaande de IT van Defensie (voor een groot deel) buiten deze grenzen worden geplaatst terwijl (een groot deel van het betrokken) personeel binnen de grenzen achterblijft.

In eerdere vergaderingen van de Werkgroep reorganisaties en de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid is deze kwestie aan de orde geweest, maar ook daar kwam geen duidelijkheid omtrent de situatie van het betreffende personeel. Wij hebben dan ook aangegeven deze kwestie te willen bespreken in de volgende vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD) en zijn (en blijven) van mening dat er geen gunning ondertekend kan worden voordat er overeenstemming is over de (strekking van de) personeelsparagraaf.

Klik hier voor onze brief aan het SOD.