Geruchten, actualiteiten en meer

Last Updated on 15 april 2019, 11:19 by

Wij krijgen nogal wat vragen vanuit de achterban aangaande een aantal zaken. Heeft u, als lid van de ACOM, na het lezen van dit artikel nog meer vragen schroom dan niet om die te stellen via info@acom.nl.

Op intranet is een artikel van Defensie verschenen waar een aantal stellige uitspraken staan die wat ons betreft nogal wat nuance behoeven. Daarnaast is er ook een bericht van een zusterbond over “waar het arbeidsvoorwaardenoverleg over zal gaan” en zijn er nogal wat vragen naar aanleiding van de loonstroken die de mensen gisteren hebben ontvangen. Daar gaan we graag nader op in. Dat doen we aan de hand van een aantal onderwerpen en uiteraard in volstrekt willekeurige volgorde.

 

Arbeidsvoorwaarden-onderhandelingen

Defensie geeft in het voornoemde artikel op het intranet een aantal dingen aan. Zo geeft men aan dat “Gebleken is dat het personeel wil dat Defensie snel zichtbare stappen zet, onder meer om te komen tot betere arbeidsvoorwaarden. Uiterlijk 31 januari a.s. hervatten Defensie en de bonden de gesprekken daarover.” Hier zijn wij het deels mee eens. Ook wij horen van u regelmatig dat er snel zichtbare dingen moeten veranderen. Er moet concreet zichtbaar worden wat er gaat gebeuren en wanneer. Waar een en ander echter nogal wat nuance kan gebruiken is de aard van het overleg deze maand. Er wordt een vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD) gehouden, nog deze maand. In de vergadering zullen we moeten bezien of er voldoende basis is om het overleg te hervatten en zo ja in welke mate. Pas na dat overleg zal dus duidelijk zijn of er daadwerkelijk onderhandelingen aangaande de arbeidsvoorwaarden gestart gaan worden en op welke wijze.

Voor ons is het van groot belang dat er zowel beleidsmatig als financieel meer ruimte moet zijn om tot iets beters te komen dan wat er lag. Uw mening was klip en klaar, wat er lag was ruimschoots onvoldoende.

Wij beogen geenszins om een artikel van een gerespecteerde zusterbond uit te gaan leggen, te weerleggen of te verklaren, maar willen daar wel ons beeld naast leggen. Wat ons betreft is het van het grootste belang om met een beter totaalpakket te komen dan de vorige keer. Dat pakket was immers door het overgrote deel van het personeel afgewezen. Wat ons betreft moet er een nieuw (of aangepast) pakket komen waar meer in zit voor het personeel. Meer op financieel gebied, meer aangaande de balans tussen werk en privé, maar vooral meer duidelijkheid en perspectief. U heeft ons duidelijk gemaakt dat er geen “blanco cheques” in mogen staan, en daar zullen wij ons voor inzetten. Wat ons betreft geldt dat dus ook voor de verzachtende maatregelen en de aanpassingen aan het loongebouw.

Waar dit alles toe zal gaan leiden zal de tijd moeten leren en laten we daarbij vooral één belangrijk punt niet vergeten, de echte oplossing zal aan de onderhandelingstafel tot stand gebracht moeten worden, maar dat kan alleen als er van de zijde van Defensie voldoende beleidsmatige en financiële ruimte is om tot iets beters te komen. En daarbij helpen teksten als “De gewenste verbeteringen zijn niet allemaal en niet gelijktijdig door te voeren, want elke euro valt maar 1 keer uit te geven.”, of uitspraken in het SOD als “Voor de lange termijn staat als eerste prioriteit op de agenda de herziening van het bezoldigingssysteem voor militairen en een pakket vergelijking. Dit is nodig om het loongebouw en het systeem van toelagen te kunnen laten aansluiten bij de wensen en eisen van het huidige personeel en bij een moderne krijgsmacht. De pakketvergelijking is een voorwaarde om dat te kunnen doen.” absoluut niet. Wij willen geen nieuwe lumineuze vage plannen voor de toekomst of nieuwe pakketvergelijkingen. Wij willen praten over snelle en concrete stappen om dingen te verbeteren. Zaken die duidelijk aangeven wat er gaat gebeuren en wanneer. Niets meer en niets minder.

De loonstrook van januari

Op de loonstrook van januari zijn een aantal dingen veranderd. Veel mensen komen bij ons op het net met vragen aangaande de pensioenpremie voor militairen in 2019. Eerder zijn de bonden met Defensie overeengekomen, dat er voor 2019 een voorschot op de werknemersbijdrage pensioenpremie zou worden ingehouden van 9,28% met een franchise (deel van het inkomen waar geen pensioen over wordt opgebouwd of premie over wordt betaald) van € 20.100. Dat percentage was in 2018 net zo hoog alleen de franchise was € 19.450. Dat was overigens een voorschot en als militairen teveel betaald zouden hebben als de nieuwe regeling (en daarbij behorende daadwerkelijke premie) zou worden vastgesteld zou men dat terug gaan krijgen. Als men echter te weinig betaald zou hebben zou het verschil worden bijbetaald door Defensie.

In de praktijk zou dit dus moeten betekenen dat mensen bij een gelijk gebleven inkomen per januari ca € 5 per maand (bruto) minder ”voorschot werknemersbijdrage pensioenpremie” zouden moeten gaan betalen dan de twee maandbedragen aan premie uit 2018 opgeteld. Veel signalen die wij krijgen geven aan dat dit niet het geval is. Mensen betalen nagenoeg hetzelfde of zelfs meer. Overigens zou het kunnen zijn dat mensen die een inkomen boven de zogenaamde aftoppingsgrens wel meer premie betalen. En nogmaals, dit geldt alleen als het inkomen in januari 2018 en januari 2019 gelijk was. Als u na 1 januari 2018 een salarisstap heeft gemaakt (trede of bevordering) gaat dit niet op! U betaalt dan wel meer premie, maar dat komt omdat het pensioengevend inkomen gestegen is.

Als dat bij u ook zo is verzoeken wij om dat aan te geven bij de ACOM via info@acom.nl. Voeg bij die mail dan uw salarisstrook van december 2018 en januari 2019 als bijlage en u hoort van ons.

Ook is er nog steeds geen duidelijkheid over het begrip woonland/woonplaats als u in het buitenland geplaatst en woonachtig bent. Mensen woonachtig in het buitenland zouden volgens de belastingdienst immers niet langer in aanmerking komen voor (alle)  heffingskortingen. Eerder gaf Defensie aan dat ook defensiepersoneel woonachtig in het buitenland hiermee geconfronteerd zou worden. Volgens de laatste toelichting vanuit Defensie zou u echter alsnog onder de uitzondering vallen en Nederland als fictief woonland hebben. Het heeft er echter “alle schijn van” dat dit in januari zeker nog niet zo was uitgevoerd. Wij hebben hierover eerder dit jaar al een brief gestuurd aan de werkgever, doch daar hebben we (je verwacht het niet..) nog geen reactie op ontvangen.

Wij houden u op de hoogte.