Er is een Arbeidsvoorwaardenakkoord, en nu?

Last Updated on 12 augustus 2019, 13:38 by

Eerder kon u al lezen dat de kogel door de Kerk is, er is op 30 juli jl. een arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Defensie getekend. Wat de ACOM betreft een goede eerste stap en een begin van de weg omhoog.

Dat betekent direct dat we er ook nog lang niet zijn. Er moeten, en het liefst zo snel en concreet als mogelijk, vervolgstappen worden gezet. Daarnaast moeten de afspraken uit het akkoord worden uitgewerkt en landen in wet en regelgeving en er liggen nog grote en complexe dossiers op de sociale partners te wachten. Tel daar bij op dat het overleg formeel nog steeds is opgeschort en dat ook daar een grote inhaalslag gemaakt moet worden. Het zal duidelijk zijn dat er drukke tijden voor ons liggen. U hoeft echt geen medelijden met ons te hebben, zaken verbeteren voor onze leden is onze drijfveer en dat geeft juist energie. Een betere stimulans is er niet.

Voor nu betekent dat allereerst dat we zeker moeten stellen dat de mensen krijgen waar ze recht op hebben, de beloofde vaste, incidentele en tijdelijke mutaties moeten verwerkt worden en uitbetaald worden. Boter bij de vis doet het immers het allerbeste!

Daarnaast dienen alle andere afspraken verwerkt te worden en moeten we zo nodig afspraken maken om zeker te stellen dat er niemand benadeeld wordt. Een mooi voorbeeld van wat snel geregeld dient te worden is de “vaste aanstelling voor mensen die een Fase 2 aanstelling hebben of krijgen”. Het kan immers voorkomen dat mensen die nu een Fase 2 aanstelling hebben er op basis van een eerder gegeven negatief doorstroombesluit binnenkort uit zouden moeten gaan. Die zouden naar onze mening echter ook recht hebben op een vaste aanstelling, en dan is haast dus geboden!

Mocht u als lid van de ACOM in deze situatie verkeren neem dan contact op met de ACOM via info@acom.nl zodat we u tijdig kunnen adviseren en/of bijstaan.

Daarnaast hebben we uiteraard nog de grote dossiers voor ons liggen, in chronologische volgorde:

  • Aanbevelingen levensfasebewust personeelsbeleid;
  • Vervangen van het loongebouw voor militairen;
  • Het vervangen van het flexibel personeelssysteem.

Vervolgens is afgesproken dat het reguliere overleg in de sector Defensie vanaf 10 september a.s. weer wordt opgestart. Defensie dient echter nog wel te komen met een voorstel aangaande de agenda en prioritering.

Tot slot willen wij u erop wijzen dat wij in het SOD hebben verzocht om mensen die van mening zijn dat zij door gemaakte keuzes in dit akkoord onevenredig benadeeld zijn de mogelijkheid te bieden een verzoek in kunnen dienen om dat kenbaar te maken. Deze verzoeken/rekesten dienen, voordat er een besluit kan worden genomen, van een zwaarwegend advies te worden voorzien van de “BCO AV-akkoord” zoals dat ook bij het vorige akkoord is afgesproken. De Hoofddirecteur Personeel heeft daar namens de Minister mee ingestemd.

Wij houden u op de hoogte, oftewel, wordt vervolgd.