Eindelijk indexatie militair invaliditeitspensioen

Last Updated on 6 oktober 2022, 13:18 by

Defensie en de vakbonden hebben overeenstemming bereikt over indexatie van het Militair invaliditeitspensioen (MIP) m.i.v. 2023. Gelet op de huidige wet- en regelgeving waren en zijn wij als ACOM nog steeds van mening dat het MIP al eerder geïndexeerd had moeten worden. Daaruit volgt dan ook dat wij van mening zijn dat er, als er toch geïndexeerd wordt, niet ineens een verhoging moet worden toegepast maar dat er ook sprake had moeten zijn van na-indexatie. Daarnaast had de ACOM graag gezien dat ook de overige pensioenen voor indexatie in aanmerking waren gekomen. Om voor de specifieke groep van (ex)militairen met een MIP op korte termijn duidelijkheid te verschaffen en een vorm van indexatie mogelijk te maken heeft de ACOM ingestemd met het voorstel van Defensie


Met de nieuwe afspraak wordt het MIP vanaf 2023 voorlopig geïndexeerd op dezelfde wijze als de uitkeringen gebaseerd op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Daarnaast wordt het MIP op 1 januari 2023 eenmalig en in één keer verhoogd op basis van de WIA-indexatie die sinds 2010 is toegepast waarbij een verrekening plaatsvindt voor die jaren dat er al sprake was van een indexatie.

Jaar van ontslag bepaalt de eenmalige verhoging

Tot 2009 werd het MIP, evenals de andere pensioenen voor defensiepersoneel, volledig verhoogd via de ABP-indexatiesystematiek. Vanaf 2009 is er in deze zin niet of nagenoeg niet geïndexeerd. Daarom is er voor gekozen om voor de eenmalige verhoging te kijken naar de WIA-indexatie vanaf 1 januari 2009. Daarbij is dus ook rekening gehouden met de ABP-indexatie van 0,28% die nog in 2010 is verleend en de recentelijk per 1 juli 2022 verleende ABP-indexatie van 2,39%. Het jaar van ontslag bepaalt dus de hoogte van de eenmalige verhoging van het MIP. Voor iemand met het ontslagmoment in 2008 of eerder betekent dit een verhoging van de MIP-grondslag met 26,1%. Een later ontslagmoment levert echter een lagere eenmalige verhoging op. Voor iemand met het ontslagmoment in de eerste helft van 2017 betekent dit een verhoging van de MIP-grondslag met 10,55%. De totale tabel treft u hieronder aan.

Eenmalig verhoging geldt ook voor BIV en BMNP

Buiten het MIP geldt deze eenmalige verhoging ook voor de Bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV) en het Bijzonder militair nabestaandepensioen (BMNP)

Met deze belangrijke stap worden deze pensioenen en die van dienstslachtoffers en hun nabestaanden voor het grootste deel van de mensen verbeterd. Ook zal dit effect hebben op het moment dat deze mensen de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken.

De ACOM heeft aangegeven de aanpassingen voor de wet- en regelgeving te gaan beschouwen omdat er regelmatig bij de uitwerking “andere effecten” worden gezien dan beoogd.

Op basis van onderstaande tabel, die bij het betreffende behandelstuk is aangeboden, zou u het effect voor eventuele belanghebbenden kunnen bekijken. Overigens valt het daarbij op dat voor belanghebbenden die op (of voor)1 januari 2022 in aanmerking kwamen voor een MIP of BMNP wel een korting krijgen op basis van de ABP-indexatie van 1 juli 2022 terwijl deze voor mensen die in de eerste helft van 2022 op deze wijze een pensioen zijn gaan ontvangen de hogere ABP-indexatie hebben gevolgd maar daar geen korting op wordt toegepast.

Wij zullen bij die wijzigingsvoorstellen uiteraard zorg dragen voor een adequate uitwerking en bijzondere aandacht hebben voor de al dan niet beoogde effecten.

Voor de formele stukken aangaande dit onderwerp kunt u hieronder klikken op de titel:

Procentuele verhoging grondslag Militaire Invaliditeitspensioen (MIP)           PA/22.0497

MIP-indexatie                                                                                         PA/22.0356

Reactie CCOOP PA220356 Indexeren MIP                                                   PA/22.0360

Voorstel herziening hoogte en aanpassen indexatiemethodiek MIP                PA/22.0410