Een Jurist belangenbehartiging is meer dan welkom

De Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen (ACOM) is een vakorganisatie aangesloten bij de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP), gericht op het behartigen van belangen (op rechtspositioneel gebied) – in de ruimste zin van het woord – van haar leden. Het lidmaatschap van de ACOM staat zowel open voor militaire als burgerambtenaren bij Defensie – in actieve dienst en post actief. In verband met toekomstig personeelsverloop hebben wij ten behoeve van onze Afdeling Juridische Ondersteuning plaats voor een:

Jurist belangenbehartiging

 Werkzaamheden:

  • het verlenen van individuele rechtshulp op rechtspositioneel gebied inclusief sociale zekerheid en pensioen – een en ander in de ruimste zin van het woord – aan leden door middel van het ter zake verlenen van informatie en advies, zowel mondeling als schriftelijk;
  • het redigeren van bezwaarschriften ten behoeve van leden, met inbegrip van het mondeling toelichten daarvan tijdens hoorzittingen op Defensielocaties in het kader van de juridische vertegenwoordiging van die leden;
  • het redigeren van beroepschriften ten behoeve van leden met inbegrip van het mondeling toelichten daarvan bij Rechtbank dan wel Centrale Raad van Beroep in het kader van de juridische vertegenwoordiging van die leden;
  • het bijwonen van hoorzittingen;
  • het zo nodig verlenen van eerstelijns advisering met betrekking tot juridische onderwerpen niet betreffende de rechtspositie in vorenbedoelde zin;
  • het doorgeleiden en zo nodig volgen van leden met deze juridische problemen naar externe instanties;
  • het bijhouden van alle relevante ontwikkelingen de rechtspositie van militaire en burgerambtenaren van Defensie betreffende – een en ander in de ruimste zin van het woord – en het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur ter zake;
  • de werkzaamheden worden verricht ten kantore in Zeist.

Wij vragen:
Wij vragen een voltooide opleiding Nederlands Recht met afstudeerrichtingen arbeidsrecht (bij voorkeur met specialisatie ambtenarenrecht), sociaal zekerheidsrecht en (zo mogelijk) bestuursrecht. Enige jaren relevante ervaring is een pré maar niet noodzakelijk.
Een flexibele, klantvriendelijke instelling en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen – zowel binnen de ACOM als daarbuiten – zijn, net als een rijbewijs B,  vereist.

Wij bieden:
Wij bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
In verband met het verkrijgen van toegang tot Defensielocaties zal bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten worden overgelegd.

Een standaard werkweek bij de ACOM beslaat 36 uur. Zowel een voltijds- als een deeltijdaanstelling is bespreekbaar.

Het salaris is afhankelijk van kennis- en ervaring.

Informatie en sollicitatie:
Informatie over de aan de functie verbonden werkzaamheden kan worden ingewonnen bij de heer Jan Kropf, algemeen voorzitter ACOM, telefoon 030-2020320, e-mail info@acom.nl.

Uw sollicitatie voorzien van curriculum vitae en motivatie voor het vakbondswerk kunt u richten aan de ACOM, Postbus 240, 3700 AE Zeist, ter attentie van de heer J.A. Kropf, algemeen voorzitter ACOM (indien gewenst mag dit ook via info@acom.nl).