Defensie vliegt extreem uit de bocht inzake vaccinatie

Last Updated on 17 maart 2022, 07:48 by

In de loop van de week kregen wij steeds meer berichten dat er door CZMCARIB (lokale commandant in het Caribische gebied) de Bekendmaking CZMCARIB 005/2022 was uitgebracht waarin hij aangaf dat het voor grote groepen militairen, geplaatst in het Caribisch gebied, verplicht zou zijn om zich te laten vaccineren (dan wel boosteren) tegen COVID-19.


Daarnaast werd er aangegeven dat er, indien militairen zich niet wilden laten vaccineren, zware rechtspositionele maatregelen genomen zouden worden. Zo zou men gedwongen (kunnen) worden om te repatriëren naar Nederland en werd in een “alle hens” op Aruba zelfs door de lokale commandant aangegeven dat de kosten daarvan voor de militair zouden zijn.

Laten we daar heel duidelijk in zijn: wat de ACOM betreft is dit onacceptabel!

Bij het aanpassen van de tijdelijke vaccinatieregeling is er inderdaad een beperkte uitbreiding geweest waardoor de vaccinatieplicht “ook gaat gelden voor militairen die volgens rooster of roulatieschema zijn aangewezen om in het kader van (inter)nationale verplichtingen te worden ingezet in een gebied waar de verplichte vaccinatie voor aldaar ingezette eenheden is bepaald of daar waar na een landenadvies verplichte vaccinatie noodzakelijk is.”

Belangrijk daarbij echter is dat het nemen van dit besluit is voorbehouden aan de Minister van Defensie (uitsluitend door gemandateerd aan de Hoofd Directeur Personeel), en niet aan welke commandant dan ook.

Zo staat het volgende beschreven: “De minister wijst de militairen en landen aan waarvoor met inachtneming van het bovenstaande een vaccinatieplicht zal gelden. Het besluit van de minister zal met waarborgen worden omkleed. Per dienstverrichting als hierboven bedoeld zal een afzonderlijk besluit worden genomen, gebaseerd op adviezen van het Hoofd Operationele Militaire Gezondheidszorg en het zgn. “landenadvies” van het CEAG. Het besluit zal aan het Sector Overleg Defensie en aan de betrokken militairen worden bekend gesteld.”

De minister heeft aangaande het Caribisch gebied geen besluit genomen zoals hiervoor bedoeld en van een verplichte vaccinatie voor deze militairen kan dan ook op geen enkele wijze sprake zijn.

Daarnaast is, mede omdat het gaat om een tijdelijke vaccinatieregeling, afgesproken dat er nog over dit onderwerp gesproken dient te worden in het Sector Overleg Defensie en dat er, aan militairen die zich niet laten vaccineren, indien noodzakelijk, door middel van maatwerk andere werkzaamheden zullen worden opgedragen.

Wij zijn dan ook van mening dat de CZMCARIB en ondercommandanten/lijnmanagers in deze hebben gehandeld in strijd met de regelgeving. Op deze wijze is er bovendien oneigenlijk druk uitgeoefend om militairen te dwingen zich te laten vaccineren en ook dat is strijdig met de gemaakte afspraken. Deze gang van zaken is volstrekt onacceptabel!

Wij hebben deze kwestie als vanzelfsprekend neergelegd bij de Hoofddirecteur Personeel met het klemmende verzoek deze bekendmaking en handelwijze terug te draaien en dienaangaande uitgebreid te communiceren.

Het moge duidelijk zijn dat de ACOM ervan overtuigd is dat voor de bedoelde militairen in het Caribisch gebied verplicht vaccineren niet aan de orde kan zijn. Daarnaast is de vaccinatiestatus medisch geheim en mag de werkgever (welke leidinggevende dan ook) daar niet naar vragen of informeren.

Indien u hiermee te maken heeft gehad of krijgt neem dan contact op met de ACOM zodat wij u kunnen informeren over de mogelijkheden. Mogelijkheden om een eventuele verplichte vaccinatie op basis van deze onwettige bekendmaking te voorkomen, maar ook de mogelijkheden om de stappen die betrokken functionarissen hebben gezet of uitspraken die ze hebben gedaan te laten toetsen.

Voor de Bekendmaking CZMCARIB 005/2022 klik hier.

Voor de tijdelijke vaccinatieregeling met toelichting en de reactie namens de Bonden klik hier.