Defensie komt met inzetbrief arbeidsvoorwaarden!

Op 8 juni 2023 ontvingen wij de inzetbrief arbeidsvoorwaarden van de staatssecretaris van Defensie.
Wij hebben al meerdere malen aangegeven dat de ACOM klaar is voor de start van de (formele) onderhandelingen arbeidsvoorwaarden voor de sector Defensie.

In voornoemde inzetbrief geeft de staatssecretaris een aantal zaken aan, waar Defensie in ieder geval over zou willen spreken. Deze punten zijn (in volgorde van de brief):

  1. Loonontwikkeling
  2. Toelagen en nieuwe inzetvormen
  3. Vernieuwing van het HR-model
  4. Beloningspositie burgerpersoneel
  5. Mobiliteitsplan
  6. Plaatsing van Defensiepersoneel in het buitenland

Belangrijker dan de toelichting die onder de betreffende punten staat is voor ons echter de inleiding. Ook Defensie is zich er blijkbaar terdege van bewust dat het bouwen aan de toekomst van de krijgsmacht begint bij de mensen van de krijgsmacht. Ook een goede beloning is noodzakelijk in de waardering en voor het behoud van Defensiemedewerkers. Dat geldt zowel inzake het behoud als voor de instroom, daar kan geen discussie over zijn.

De ACOM is van mening dat het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord in die zin een eerste stap was in de juiste richting. Arbeidsvoorwaarden spelen ook een belangrijke rol bij het aantrekken van nieuw personeel. Het is goed om ook te constateren dat de staatssecretaris, net als wij, van mening is dat de oplopende inflatie effect heeft op de koopkracht van iedere Nederlander, dus ook op die van de werknemers van Defensie. En nog beter om te constateren dat ook de werkgever wil proberen om krachtig in te zetten op loonontwikkeling. Een kritische lezer van de brief zal het overigens opvallen dat daar een toevoeging bij staat: “… binnen de beschikbare loonruimte en rekening houdend met andere arbeidsvoorwaardelijke keuzes”. Wat en waarheen dit ons zal brengen zal de tijd leren.

De staatssecretaris geeft overigens ook aan dat we nu moeten doorpakken op de vernieuwing van de arbeidsvoorwaarden en deze aan moeten passen aan de nieuwe operationele werkelijkheid. Dit geldt voor de modernisering van de toelagen en de rechtspositionele uitwerking van nieuwe inzetvormen. Maar ook inzake de vernieuwing van het personeelsbeleid; of dit nu de aanstellings- en contractvormen, de schaalbare organisatie, of de reeds gemaakte afspraken uit hoofdstuk 2 van het AV-akkoord zijn. Daar sluiten wij ons graag bij aan, ook (of misschien wel juist) bij de verdere modernisering van toelagen.

Wij zijn van mening dat de operationele inzet en daaraan gerelateerde ongemakken, tijdsbeslag en de disbalans tussen werk en privé onvoldoende (financieel) gecompenseerd wordt. Maar bij de opmerking van de staatssecretaris dat deze zaken in urgentie niet voor elkaar onder doen, plaatsen wij graag een kanttekening: het allerbelangrijkste is om op korte termijn (dus ruim voordat het huidige akkoord afloopt) te zorgen voor een serieuze loonontwikkeling. Veel medewerkers binnen defensie staat het water namelijk aan de lippen.

Uiteraard zijn wij van mening dat bepaalde zaken meer voor de hand liggen dan andere zaken, maar met ons valt altijd overal over te praten, maar laten we ook vooral haast maken. Over ruim een half jaar loopt het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord af en het zou toch wel de insteek moeten zijn om voordat dit het geval is de achterban(nen) van de bond(en) geraadpleegd te hebben zodat het nieuwe akkoord (als de achterbannen instemmen) bekend is voor het huidige afloopt.

Wij zullen intern bezien of wij, al dan niet samen met de zusterorganisaties, met een reactie dan wel inzetbrief zullen gaan komen.

Voor de voornoemde inzetbrief klik hier.