Deel 4 van COVID-19
Vaccinaties en militairen

Last Updated on 11 mei 2021, 16:38 by

In meerdere artikelen op de website hebben wij gepoogd u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de (al dan niet verplichte) vaccinaties tegen COVID-19.

Op 5 maart jl. hebben we u geïnformeerd over het “voorstel” van Defensie voor een tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19 voor militairen. Dat kunt u hier teruglezen.

Op 12 maart is dit vervolgd door een tweede artikel aangaande dit onderwerp. Dat kunt u hier terug lezen.

Op 25 maart jl. volgde een derde artikel waarin duidelijk werd gemaakt dat bij de eerste “inzetten” sprake zou zijn van de verplichting tot vaccineren. Dat artikel kunt u hier terug lezen.

In deze artikelen werd onder andere gewezen op de bijzondere positie van de militair in deze en werd onder andere verwezen naar de wet immunisatie militairen 1953, de regeling immunisatie militairen 2002, en de Tijdelijke regeling vaccinatie Covid-19.

Inmiddels is er door (of namens) de minister van Defensie een besluit genomen aangaande nieuwe groepen van militairen aan wie de verplichting tot vaccineren is opgelegd. Het gaat inmiddels om militairen die in het kader van de onderstaande inzetten daadwerkelijk werkzaamheden in de betreffende landen dienen te verrichten:

Per 24 maart 2021:

• Dienstverrichtingen in het kader van Resolute Support (RS) in Afghanistan;
• Dienstverrichtingen in het kader van Operation Inherent Resolve (OIR) in Irak;
• Dienstverrichtingen in het kader van Enhanced Forward Presence (eFP) in         Litouwen;
• Dienstverrichtingen in het kader van de Joint Carrier Strike Group (OP FORTIS).

Per 10 mei 2021:

• Dienstverrichtingen in het kader van European Union Liaison and Planning Cell (EULPC) in Tunesië;

• Dienstverrichtingen in het kader van de European Training Mission (EUTM) in

Mali;

• Dienstverrichtingen in het kader van de VN missie MINUSMA in Mali;

• Dienstverrichtingen in het kader van de United Nations Interim Force in

Lebanon (UNIFIL) in Libanon;

• Dienstverrichtingen in het kader van Operation Gallant Phoenix (OGP) in

Jordanië;

• Dienstverrichtingen in het kader van Force Protection Middle East (FPME) in

Jordanië.

De Minister heeft het recht om (deze) groepen aan te wijzen en dit valt naar onze mening onder “de bijzondere positie van de militair”.

Indien u bent (of wordt) aangewezen voor dienstverrichting in het buitenland in het kader van een van deze inzetten bent u verplicht zich te laten vaccineren jegens COVD-19. Overigens hebben veel militairen de vaccinatie inmiddels al op vrijwillige basis gekregen.

Wel zijn er twee belangrijke zaken die wij nogmaals willen benadrukken omdat wij daar nogal wat vragen over krijgen:

Verzoekschrift tot vrijstelling

Op grond van artikel 5 en/of 6 van de Wet immunisatie Militairen kan een militair een met redenen omkleed verzoekschrift tot vrijstelling indienen op basis van gewetensbezwaren die gebaseerd op gronden ontleend aan zijn of haar godsdienst, levensbeschouwing of zedelijke overtuiging gewetensbezwaren dan wel op geneeskundige gronden.

Indien men zo’n verzoekschrift indient wordt de verplichting tot vaccineren opgeschort totdat de Minister op dit verzoekschrift, na advies van een door haar ingestelde commissie, een besluit heeft genomen.

Bij erkenning van de (gewetens)bezwaren door de Minister wordt de militair blijvend van de immunisatie vrijgesteld.

Medisch geheim

Zoals wij in eerdere artikelen en brieven al hebben aangegeven valt het al dan niet gevaccineerd zijn jegens COVID-19 onder het medisch geheim. Dit is ook door (of namens) de staatssecretaris van Defensie bevestigd. Uw leidinggevenden hebben geen recht op deze informatie en mogen u daar zelfs niet naar vragen. Naar onze mening dient de commandant aan de Militair Geneeskundige Dienst (MGD) om een inzetbaarheidsadvies te vragen. Op basis van die vraag zal de MGD een individueel inzetbaarheidsadvies afgeven aan de commandant (zonder nadere specificatie) en als de MGD van mening is dat een militair niet inzetbaar is kunnen daar besluiten op gebaseerd worden.

Zo zou het voor kunnen komen dat u niet wordt ingezet in voornoemde inzetgebieden, overgeplaatst wordt of tijdelijk andere werkzaamheden opgedragen krijgt.

Voor meer informatie raden wij u aan de informatie die via de links beschikbaar is te lezen. Mocht u daarna nog vragen hebben of wordt u onder druk gezet neem dan contact op met de ACOM via info@acom.nl.

Voor de eerste Aanwijzing verplichte vaccinatie COVID-19 klik hier.

Voor de tweede Aanwijzing verplichte vaccinatie COVID-19 klik hier.