Deel 3 van COVID-19, vaccinaties en militairen

Last Updated on 25 maart 2021, 08:54 by

Op 5 maart jl. hebben we u geïnformeerd over het “voorstel” van Defensie voor een tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19 voor militairen. Dat kunt u hier teruglezen.

Op 12 maart is dit vervolgd door een tweede artikel aangaande dit onderwerp. Dat kunt u hier terug lezen.

In deze artikelen werd onder andere gewezen op de bijzondere positie van de militair in deze en werd onder andere verwezen naar de wet immunisatie militairen 1953, de regeling immunisatie militairen 2002, en de Tijdelijke regeling vaccinatie Covid-19.

Inmiddels is er door (of namens) de minister van Defensie een besluit genomen aangaande een viertal groepen van militairen aan wie de verplichting tot vaccineren is opgelegd. Het gaat dan om militairen die in het kader van de onderstaande inzetten daadwerkelijk werkzaamheden in de betreffende landen dienen te verrichten:

• Dienstverrichtingen in het kader van Resolute Support (RS) in Afghanistan;
• Dienstverrichtingen in het kader van Operation Inherent Resolve (OIR) in Irak;
• Dienstverrichtingen in het kader van Enhanced Forward Presence (eFP) in Litouwen;
• Dienstverrichtingen in het kader van de Joint Carrier Strike Group (OP FORTIS).

De Minister heeft het recht om (deze) groepen aan te wijzen en dit valt naar onze mening onder “de bijzondere positie van de militair”.

Wij hebben nog wel de nodige vragen aangaande dit besluit maar dat is vooral voor het betere begrip en wij benadrukken dan ook dat dit besluit de situatie voor militairen die hieronder vallen verandert.

Indien u bent (of wordt) aangewezen voor dienstverrichting in het buitenland in het kader van een van deze inzetten bent u verplicht zich te laten vaccineren jegens COVD-19. Overigens hebben veel militairen de vaccinatie inmiddels al op vrijwillige basis gekregen.

Wel zijn er twee belangrijke zaken die wij nogmaals willen benadrukken omdat wij daar nogal wat vragen over krijgen:

Verzoekschrift tot vrijstelling

Op grond van artikel 5 en/of 6 van de Wet immunisatie Militairen kan een militair een met redenen omkleed verzoekschrift tot vrijstelling indienen op basis van gewetensbezwaren die gebaseerd op gronden ontleend aan zijn of haar godsdienst, levensbeschouwing of zedelijke overtuiging gewetensbezwaren dan wel op geneeskundige gronden.

Indien men zo’n verzoekschrift indient wordt de verplichting tot vaccineren opgeschort totdat de Minister op dit verzoekschrift, na advies van een door haar ingestelde commissie, een besluit heeft genomen.

Bij erkenning van de (gewetens)bezwaren door de Minister wordt de militair blijvend van de immunisatie vrijgesteld.

Medisch geheim

Zoals wij in eerdere artikelen en brieven al hebben aangegeven valt het al dan niet gevaccineerd zijn jegens COVID-19 onder het medisch geheim. Dit is ook door (of namens) de staatssecretaris van Defensie bevestigd. Uw leidinggevenden hebben geen recht op deze informatie en mogen u daar zelfs niet naar vragen. Naar onze mening dient de commandant aan de Militair Geneeskundige Dienst (MGD) om een inzetbaarheidsadvies te vragen. Op basis van die vraag zal de MGD een individueel inzetbaarheidsadvies afgeven aan de commandant (zonder nadere specificatie) en als de MGD van mening is dat een militair niet inzetbaar is kunnen daar besluiten op gebaseerd worden.

Zo zou het voor kunnen komen dat u niet wordt ingezet in voornoemde inzetgebieden, overgeplaatst wordt of tijdelijk andere werkzaamheden opgedragen krijgt.

Voor meer informatie raden wij u aan de informatie die via de links beschikbaar is te lezen. Mocht u daarna nog vragen hebben of wordt u onder druk gezet neem dan contact op met de ACOM via info@acom.nl.

Voor de Aanwijzing verplichte vaccinatie COVID-19 klik hier.