Deel 2 van COVID-19, vaccinaties en militairen

Last Updated on 12 maart 2021, 09:07 by

Op 5 maart jl. hebben we u geïnformeerd over het “voorstel” van Defensie voor een tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19 voor militairen. Dat kunt u hier teruglezen. Daarin werd gewezen op de bijzondere positie van de militair in deze en werd onder andere verwezen naar de wet immunisatie militairen 1953 en de regeling immunisatie militairen 2002.

Op basis van het voorstel dat Defensie had gedaan hadden de vakbonden de tijd om te reageren tot en met 12 maart 2021. Wij hebben, zoals al eerder aangegeven, gereageerd op 5 maart en daarbij hebben we niet alleen inhoudelijk en procesmatig gereageerd maar ook duidelijk aangegeven wat wij van het proces vonden. Het overleg in de sector Defensie is zoals eenieder wel weet opgeschort door de patstelling op het gebied van arbeidsvoorwaarden en dan is het niet opportuun om een informatiestuk aan te bieden en toch te vragen om te reageren binnen 10 werkdagen. Feitelijk is er geeneens sprake van werkdagen in een periode waar het overleg is opgeschort. Ook hebben wij duidelijk aangegeven dat het gegeven dat wij reageerden niet mocht worden gezien alsof er met ons overlegd was aangaande dit onderwerp. Want daar kan wat ons betreft geen misverstand over bestaan, ook dit soort aangelegenheden zijn overleg plichtig hoewel het mogelijk is dat de minister NADAT OVER DIT ONDERWERP OVERLEG IS GEVOERD de regeling invoert zonder dat er overeenstemming is bereikt.

Op 8 maart jl. ontvingen we een reactie van Defensie waar men in ieder geval bevestigde dat er over dit onderwerp overleg gevoerd diende te worden en waarin men op een aantal van de door ons aangehaalde punten reageerde. Deze brief van Defensie eindigde met de volgende alinea:

“Ik hoop hiermee uw vragen c.q. opmerkingen afdoende te hebben beantwoord en dat u deze inhoudelijke reactie wil beschouwen als “een onderwerp waarover overleg is gevoerd”. Ik verzoek u zo spoedig mogelijk te reageren zodat de inzetbaarheid van de krijgsmacht kan worden gewaarborgd.”

Wat ons betreft een duidelijk signaal dat Defensie, ook tijdens het opgeschorte overleg in de sector Defensie de overlegtafel zou respecteren en van ons nog een reactie verwachtte alvorens de minister een beslissing zou gaan nemen. Aangezien de reacties van de andere centrales (bonden) op dat moment nog niet binnen waren, en de termijn voor reageren sowieso doorliep tot en met 12 maart 2021, waren wij intern de reactie aan het voorbereiden. Op die manier zouden we immers ook nog kunnen reageren op de reacties van de andere centrales en/of een eventuele reactie van Defensie op die stukken. Want dat het een onderwerp is dat leeft bij de achterban is wel duidelijk.

Zover is het echter niet gekomen. Defensie heeft gemeend wederom de sociale partners te moeten schofferen, ditmaal door de tijdelijke regeling in de Staatscourant te publiceren. Dit is, volgens de publicatie in de Staatscourant, gebeurd middels een schrijven van Defensie van 9 maart. 9 maart is zelfs nog voordat de reacties van minimaal twee van de centrales van overheidspersoneel binnen waren. Men heeft zelfs gemeend niet te hoeven reageren op de reacties van de zusterorganisaties en men heeft ook gemeend niet te hoeven wachten op onze reactie waar ze nota bene zelf om gevraagd hadden.

Blijkbaar is dit steeds meer de werkwijze van Defensie, men houdt zich niet aan wet- en regelgeving en propageert vooral dat eenieder zich moet houden aan de gedragscode Defensie. Schofferen van sociale partners past daar blijkbaar prima binnen. In goed Nederlands valt dit dus onder “F**k the rules”.

Wij hebben daar, uiteraard, schriftelijk op gereageerd en daar zitten een aantal elementen in die wij van groot belang hechten, met name omdat wij regelmatig benaderd worden door mensen die zich onder druk gezet voelen door leidinggevenden om zich te laten vaccineren waarbij men de militairen aanzegt dat ze met de leidinggevende moeten delen of ze gevaccineerd zijn en waarbij men zelfs niet schroomt om mensen te vertellen dat ze ontslagen zullen worden als men dat niet doet. Dat is echt volstrekt onacceptabel.

Op dit moment is het nog voor niemand verplicht om zich te laten vaccineren. Men is niet verplicht om informatie over de vaccinaties met de leidinggevende(n) te delen en sterker nog, de leidinggevende(n) mag (mogen) daar niets eens naar vragen!

Er kan, ook na deze publicatie in de Staatscourant, pas sprake zijn van een verplichting tot vaccineren indien een groep van militairen door de minister is aangewezen en deze beslissing schriftelijk aan de centrales (bonden) is aangeboden!

Voor meer informatie raden wij u aan de informatie die via de links beschikbaar is te lezen. Mocht u daarna nog vragen hebben of wordt u onder druk gezet neem dan contact op met de ACOM via info@acom.nl.


Voor de aanbiedingsbrief aangaande het voorstel van Defensie klik hier.

Voor de regeling bij het voorstel van Defensie klik hier.

Voor de bijlage met het advies van de CIDM bij de regeling van Defensie klik hier.

Voor de bijlage met de reactie op het advies van de CIDM bij de regeling van Defensie klik hier.

Voor onze reactie van 5 maart 2021 klik hier.

Voor het antwoord van Defensie op onze reactie klik hier.

Voor de reactie van de CMHF klik hier.

Voor de reactie van het AC klik hier.

Voor de reactie van de ACOP klik hier.

Voor de publicatie in de Staatscourant klik hier.

Voor onze reactie van 11 maart 2021 klik hier.