Compensatie in geld en (zorg)voorzieningen voor Dutchbat III-veteranen

Last Updated on 11 februari 2021, 08:48 by

‘Focus op Dutchbat III’: Defensie akkoord met alle aanbevelingen Commissie Borstlap

Dutchbat III-veteranen krijgen zo spoedig mogelijk € 5.000 belastingvrij als blijk van “erkenning en waardering” voor de uitzonderlijk moeilijke omstandigheden waaronder Dutchbat III moest functioneren. Bovendien gaat het ministerie van Defensie in 2022 ook een eerste ‘terugkeerreis’ naar Srebrenica organiseren voor de veteranen van Dutchbat III.

Binnenkort krijgen alle Dutchbat III-veteranen en hun thuisfront ook een brief van het ministerie waarin gewezen wordt op de beschikbare professionele hulp bij het Veteranenloket en het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen. De minister van Defensie schrijft dit aan de Tweede Kamer in haar beleidsreactie op het rapport ‘Focus op Dutchbat III en de aanbevelingen van de ‘Commissie Borstlap’. De zeven aanbevelingen van de commissie worden “1 op 1” overgenomen door Defensie.

In opdracht van de Defensieminister begeleidde en hield de Commissie Borstlap toezicht op het onderzoek ‘Focus op Dutchbat III’ dat werd uitgevoerd door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. (Zie ACOM Journaal februari 2021, p. 14).

Uit het onderzoek bleek onder meer dat de veteranen “nog steeds gebrek aan erkenning en waardering ervaren”. Op korte termijn komt de minister van Defensie, op advies van de commissie, met een duidelijke verklaring en boodschap “die past bij wat er anno 2021 leeft onder veteranen van Dutchbat III”. Een verklaring waarin Defensie benadrukt onder welke “uitzonderlijke omstandigheden” Dutchbat III heeft moeten functioneren.

De toekenning van de symbolische compensatie van € 5.000 staat los van en heeft geen enkele invloed op bestaande afspraken en regelingen voor (Dutchtbat III) veteranen. Ze staat ook los van al toegekende of nog toe te kennen individuele schadevergoedingen en regelingen “zoals de Regeling ereschuld veteranen, de Veteranenwet, het Veteranenbesluit en andere ondersteunende maatregelen”.

De minister van Defensie wijst in haar beleidsreactie op de Commissie Borstlap verder op de oprichting van het Nederlands Veteraneninstituut waarin alle bestaande instellingen zijn ondergebracht die betrokken zijn bij de uitvoering van het Veteranenbeleid.

“Daarnaast is een start gemaakt met de herziening van het uitkeringen- en voorzieningenstelsel voor veteranen.” De nieuwe aanpak is onder meer gericht op het voorkomen “dat uitvoerende organisaties en veteranen elkaars tegenstander worden. Maatwerk en menselijke maat zijn in het beoogd stelsel belangrijke waarden.”
Met de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en de Veteranenombudsman gaat de minister overleggen “welke verdere verbeteringen nodig zijn in de uitvoering van het Veteranenbeleid.”

Reactie voorzitter ACOM

Wij zijn verheugd dat er nu eindelijk stappen worden gezet in dit complexe dossier. Erkenning en waardering voor Dutchbat III komt daarmee geen dag te vroeg. Of hetgeen nu wordt gerealiseerd afdoende is om het te kunnen zien als erkenning en eerherstel zal als vanzelfsprekend af moeten hangen van de inhoud van de beloofde brief die betrokkenen zullen gaan ontvangen en van de toespraak die Mark Rutte publiekelijk zal gaan houden. Daarnaast kunnen wij ons indenken dat (ex-)militairen die deel uit hebben gemaakt van Dutchbat 1, 2 en 4 zich nu “vergeten” gaan voelen.

Daarnaast merken wij op dat in het interview in de Telegraaf door de minister van Defensie een vergelijking wordt gemaakt met de recente toeslagenaffaire en dat er in een tweet van de Minister wordt aangegeven dat zij “namens het Kabinet” de aanbevelingen van de Commissie Borstlap overneemt. Mogen we daaruit dan afleiden dat de kosten voor het overnemen van de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Borstlap ook voor rekening van het kabinet komen en niet voor Defensie? Defensie heeft immers al onvoldoende financiële middelen om te doen wat nodig is.
We zullen deze kwestie nauwlettend blijven volgen.

Klik hier voor de Aanbevelingen bij het onderzoeksrapport “Focus op Dutchbat III”.

Klik hier voor de publiekssamenvatting onderzoeksrapport Focus op Dutchbat III van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

Klik hier voor de brief aan de Tweede Kamer (Beleidsreactie op rapport “Focus op Dutchbat-III” en de aanbevelingen van de begeleidingscommissie (cie. Borstlap).

Klik hier voor het artikel uit de Telegraaf.