Begeleidingscommissie arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 is van start gegaan

Last Updated on 25 juli 2019, 14:12 by

Naar aanleiding van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 is afgesproken om een Begeleidingscommissie in het leven te roepen waarin zowel Defensie als bonden zitting hebben. De commissie heeft, naast een voorzitter (met stem) en een secretaris (zonder stem) één lid (en een plaatsvervangend lid) van zowel Defensie als van de bonden. Deze commissie is inmiddels al een aantal malen bijeen gekomen.

Wanneer iemand van mening is dat hij/zij onevenredig benadeeld is/wordt door besluitvorming die voortvloeit uit het AV-akkoord 2017-2018, bijvoorbeeld over de oude en nieuwe diensteinderegeling of de regeling huisvesting en voeding, dan kan betrokkene over dit onderwerp een voldoende onderbouwd rekest indienen bij de commandant. De commandant zal het rekest doorsturen naar DPOD/REPOS, waarna de commissie zich zal buigen over uw verzoek. De commissie komt vervolgens met een zwaarwegend advies. Het bevoegd gezag zal, met in achtneming van het zwaarwegende advies van de commissie, een beslissing nemen op het rekest.

Indien het bevoegd gezag voornemens is af te wijken van het zwaarwegende advies van de commissie dient het bevoegd gezag de commissie hiervan vooraf in kennis te stellen zodat de commissie in de gelegenheid is haar standpunt aangaande de afwijking bekend te maken. Uiteindelijk neemt het bevoegd gezag pas nadat dit standpunt kenbaar gemaakt is een formele beslissing op het rekest.

Indien u als lid van de ACOM van mening bent dat u onevenredig benadeeld bent/wordt door besluitvorming die voortvloeit uit het AV-akkoord 2017-2018 adviseren wij u om al vóór het indienen van uw rekest contact op te nemen met de ACOM.

U kunt, als lid, de ACOM dan het beste benaderen via info@acom.nl