Arbitragecommissie beslist: Defensie moet een uniforme employability-organisatie oprichten

Defensie moet, zoals afgesproken in het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018, een nieuwe uniforme employability-organisatie oprichten. Dat is de uitspraak van de Advies en Arbitragecommissie (AAC) in een geschil tussen Defensie en de bonden.


De AAC heeft beslist dat de uniforme employability-organisatie rechtspositioneel bindende afspraken kan maken met militaire en burger defensiemedewerkers en dat de organisatie hiërarchisch níet onder een defensieonderdeel valt.


Volgens Defensie kon de afspraak in het Arbeidsvoorwaardenakkoord ook betekenen dat de te vormen employability-organisatie onder de defensieonderdelen ressorteert. De bonden weerspraken dat en krijgen nu gelijk van de AAC.


De AAC stelt vast dat Defensie bij het sluiten van het Arbeidsvoorwaardenakkoord géén voorbehoud heeft gemaakt dat de keuze ‘centraal of decentraal’ naderhand nog zou worden gemaakt. Deze gang van zaken doet volgens de AAC afbreuk aan de in het Arbeidsvoorwaardenakkoord afgesproken uniformiteit van de organisatie en is daarom strijdig met dit akkoord.


Er kunnen misschien redenen zijn om een gemaakte afspraak opnieuw ter discussie te stellen, maar dat kan alleen als de werkgever de vakorganisaties ervan overtuigt dat vasthouden aan de oorspronkelijke afspraak niet zinvol is. Dat is niet het geval. Dus moet de gemaakte afspraak worden nagekomen, bevestigt de AAC.


De commissie meent verder dat het zinvol is dat de werkgever een begeleidingscommissie instelt waaraan vertegenwoordigers van de krijgsmachtonderdelen deelnemen. Deze begeleidingscommissie heeft tot taak om de toepassing van het centraal vastgestelde employabilitybeleid te evalueren en indien nodig voorstellen te formuleren voor wijziging van dit beleid.