Actualiteiten Sectoroverleg Defensie (SOD)

Last Updated on 10 december 2019, 16:35 by

In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 dat op 27 november 2017 tot stand is gekomen was één van de conclusies dat er meer gedaan diende te worden om op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom van personeel meer sturing te krijgen.

De ondervulling en de vroegtijdige uitstroom vroegen en vragen nog steeds veel van de huidige medewerkers. De inzetbaarheid van de organisatie staat hierdoor onder druk. Daarnaast gaat talentontwikkeling iedereen binnen de organisatie direct aan, bovendien is dit voor alle leeftijden relevant.

Defensie komt afspraken niet na

Om hier op korte termijn een impuls aan te geven zijn er toen diverse afspraken gemaakt over onder andere een aanstellingsvorm voor een aspirant militair, een behoudpremie voor Fase 2 personeel. Daarnaast werd, per 1 januari 2018, de bezoldiging van militairen die uit de initiële opleiding op functie kwamen, minimaal gelijkgesteld aan het wettelijk minimumloon. Het toen geldende FPS (Flexibel Personeelssysteem) scholingsbudget, ten behoeve van de talentontwikkeling, werd met 20% verhoogd en bleef beschikbaar tot 5 jaar voor LOM.

In het akkoord is ook de afspraak gemaakt dat ten behoeve van talentontwikkeling en om de ondersteuning aan het personeel (burgers en militairen) te garanderen, er een nieuw, uniforme employabilityorganisatie ingericht zou gaan worden. Deze organisatie zou de middelen krijgen om, in nauwe samenwerking met de medewerker, de door- en uitstroom- mensen en -mogelijkheden te ondersteunen. De focus zou hierbij komen te liggen op het uitbouwen van de talenten van de medewerker voor een loopbaan binnen of op termijn buiten Defensie. Maar zo als vaker met afspraken met Defensie bleef het daarna stil.

Vertrouwen in voorzitter SOD opgezegd

De centrales van overheidspersoneel hebben de oprichting van de employabilityorganisatie in het SOD herhaaldelijk besproken en van de kant van de werkgever Defensie is meermaals aangegeven dat er een beleidsvoornemen zou worden aangeboden waarin de oprichting van de employabilityorganisatie zou worden beschreven. In het SOD van 15 oktober is door Defensie toegezegd dat er een beleidsvoornemen zou worden aangeboden en anders, zo was de afspraak, zou er een extra SOD worden uitgeschreven. Geen van beide toezeggingen is gestand gedaan: Geen beleidsvoornemen en ook geen extra SOD. Dit tot groot ongenoegen van de centrales. Toen de voorzitter namens Defensie het voorstel deed om alsnog een extra SOD uit te schrijven als de rest van de tafel dit ook zou onderschrijven kon de voorzitter van de ACOM niet anders dan vaststellen dat Defensie zijn kans inmiddels wel had gehad. In het laatste SOD waren er twee opties: Tijdig aanbieden van een beleidsvoornemen c.q. uitschrijven van een extra SOD. Beide acties zijn achterwege gebleven. De CCOOP kan dan ook niet anders, aldus onze voorzitter, dan het vertrouwen in de voorzitter van het SOD als werkgever opzeggen. Er is nog door de centrales geopperd om desnoods via de rechter om naleving van de afspraak te vragen.

Pensioenreglement

De afgelopen weken is Werkgroep PA (Post Actieven) ook in extra vergaderingen bij elkaar gekomen om het Pensioenreglement voor 2019 af te stemmen. Er is op dit moment nog geen overeenstemming tussen de bonden en Defensie over een nieuwe pensioenregeling. Het is wel noodzakelijk mede gelet op de tijd en de procedure die na een overeenstemming nog gevolgd dient te worden in de Pensioenkamer en publicatie in de Staatscourant, dat er snel overeenstemming wordt bereikt. Voor de actuele situatie kunt u altijd deze website raadplegen.

Sollicitatieproces bij burgervacatures

In dezelfde vergadering van de WG AP is het voorstel van Defensie voor het sollicitatieproces bij burgervacatures besproken. Volgens Defensie leiden de huidige afspraken met betrekking tot het te hanteren selectieproces bij vulling van burgervacatures (soms) tot onnodig lange trajecten. Tevens gaf Defensie aan dat er onduidelijkheid bestaat over de te hanteren volgorde in het sollicitatieproces. Om het sollicitatieproces sneller tot een succesvol resultaat te laten leiden en de juiste man/vrouw op de functie te krijgen met als bijkomend voordeel, volgens Defensie, verruiming van de diversiteit binnen de organisatie, stelde men voor om een burgervacature gelijktijdig zowel intern, rijksbreed als extern Defensie te publiceren. Defensie gaf hierbij wel aan dat de focus in eerste instantie gericht blijft op de interne kandidaten. Mocht echter kunnen worden aangetoond dat een externe kandidaat het meest geschikt is op de betreffende functie, dan moet de externe kandidaat ook kunnen worden geplaatst. Hier begint voor wat betreft de ACOM de schoen al te wringen. Defensie gaf bij haar voorstel aan dat na de vacaturepublicatie alle categorieën gelijktijdig in beschouwing mogen worden genomen met inachtneming van de onderstaande voorkeursregels:

 1. Categorie A
  Door het Dienstencentrum Re-integratie
  aangeboden burgers en militairen.
 2. Categorie B
  Burgerambtenaar met de status van
  interne herplaatsingskandidaat in het
  kader van SBK 2012
 3. Categorie C
  Burgerambtenaren met een aanstelling in
  vaste of tijdelijke dienst (inclusief
  trainees)
  Militairen die een aanstelling als burgerambtenaar
  bij Defensie ambiëren
  Interdepartementale (Rijks-)ambtenaren
 4. Categorie D
  Externe kandidaten.

Als ACOM staan wij niet positief tegenover dit voorstel. De positie van de burger in dienst van Defensie en de militair die een aanstelling als burgerambtenaar bij Defensie ambieert wordt ernstig geschaad als deze voorkeursregels worden toegepast. De insteek van ACOM is zoals deze altijd is geweest:

Medewerkers van Defensie gaan voor externe kandidaten of medewerkers met een tijdelijke aanstelling. Wat de ACOM betreft bestaat geen discussie over Categorie A en B waarbij de zachte herplaatsingskandidaat onder categorie B blijft vallen. Categorie C bestaat maar uit één groep burgerambtenaren en dat is in onze opvatting de burgerambtenaar in vaste dienst bij Defensie. Categorie D bestaat wat de ACOM betreft uit militairen die een aanstelling ambiëren als burgerambtenaar. Deze groep gaat voor op externe kandidaten. Voor alle duidelijkheid het betreft hier militairen die het uniform uittrekken en een burgerfunctie gaan bekleden. Dus niet de militair die met leeftijd ontslag gaat en een burgerfunctie ambieert. Volgens de ACOM is er ook een categorie E en hier vallen alle overige (externe) kandidaten onder. Na een discussie tussen Defensie en de centrales heeft Defensie besloten het voorstel mee terug te nemen en opnieuw te bestuderen.