Mexicaanse Hond

Stoorzender januari 2020

Al is 2020 nog maar nauwelijks begonnen, – mijn beste wensen voor een gezond jaar voor U en de door U geliefden -, en ik heb al weer voldoende stof om mijn 'verbazing' met U te delen.

Op Facebook lees ik de geweldige gedachten van enkelen over wat in het afgelopen jaar bekend is geworden als de “wijziging van het loongebouw”. Er wordt in de bijdragen verwezen naar hoe goed het wel niet is bij geallieerde strijdkrachten. Ja zelfs wordt verwezen naar wat de Amerikaanse collega's wel niet zouden ontvangen…

Ja als men gelijk wil hebben is alles geoorloofd te kopiëren en onwelgevallige aspecten weg te laten of er in ieder geval te 'vergeten'. Lekker selectief shoppen noem ik dat…

Nog erger evenwel is wat openbaar werd (nota bene gepost op Eerste Kerstdag 2019), namelijk dat “de Hoofddirectie Personeel van de Bestuursstaf gezamenlijk met vertegenwoordiging vanuit de Defensie Onderdelen begonnen is met het verkennen van de mogelijkheden van een nieuw beloningsstelsel (Loongebouw en Toelagen samen)“, en “dat leverde meerdere beelden op en daar hebben wij een aantal scenario’s op losgelaten. De uitkomsten daar weer van zijn weer terug op de tijdens de verkenning in de werkgroep ontstane beelden gelegd.”

Deze 'goeroe' werd naar mijn mening voor het karretje gespannen van een werkgever, die in het Georganiseerd Overleg, wat toch al jaren het enige forum voor onderhandelingen tussen werkgever en werknemer is, niet eens in staat is gebleken om ook maar iets van zijn gedachten op tafel te brengen, aangevoerd door een bewindspersoon, die tegenover de volksvertegenwoordiging (Tweede Kamer) staalhard staat te prediken,
dat e.e.a. budgetneutraal kan…

Hoe dat nieuwe loongebouw er op het in het recente AVW-akkoord afgesproken tijdstip zou moeten zijn, nu er al weer maanden verloren zijn gegaan is voor mij een vraag, en toont ogelijk de incompetentie, het gebrek aan gevoel voor urgentie en de onbetrouwbaarheid van de politiek verantwoordelijken, de HDP, en de Directeur Werkgeverszaken aan, en het kan niet anders dan dat er op korte termijn alleen maar een papiermaché hutje op de hei zal staan! Hoe mooi zou het zijn als de 3 andere centrales ook aan dit dode paard zouden trekken!

Och … als het militaire personeel blijft vertrekken, en de werving ook niet echt wil vlotten, kun je altijd nog functies van status veranderen; maak er burgerfuncties van, en huur via via inmiddels vertrokken (ontevreden) vertrekkers in als (schijn-) ZZP-ers. En dat je daarmee weer de Facebookknallers gek maakt is ook welhaast vanzelfsprekend….

Is het dan gek, dat ik me grote zorgen maak over Defensie en vooral het daarbij betrokken personeel. Van deze top van Defensie verwacht ik eigenlijk HELEMAAL niks!

Stoorzender december 2019

Nog altijd is onduidelijk hoeveel burgerdoden er zijn gevallen bij de luchtaanval die Nederlandse F-16’s in de nacht van 2 op 3 juni 2015 uitvoerden in Hawija.

Gewezen minister van Defensie Hennis herinnert zich dat ze de bevindingen persoonlijk heeft meegedeeld aan collega Koenders en minister-president Rutte, al zou de toon bij dat gesprek ’niet alarmerend’ zijn geweest. De twee heren herinneren zich er niets van.
Het is moeilijk te geloven dat de premier zich niets herinnert van een gesprek over burgerdoden door toedoen van het Nederlandse leger, waarbij van fouten in het uitkiezen van het doel geen sprake was, en van verkeerde operationele afwegingen evenmin.

Helaas kan ik niet anders concluderen dan dat er wel veel aandacht is voor allerlei carrières tot die van de huidige minister van Defensie toe, maar dat de persoonlijke consequenties voor alle betrokken militairen in de hele discussie (weer) geen rol lijken te spelen… Hoe dit te rijmen valt met de op zoveel plaatsen gepredikte waardering en respect is helemaal onduidelijk…
Ja en als er dan zo weinig openlijk begrip is voor degenen die namens Nederland tijdens missies opereren, dan is de schandalige uiting van parlementariërs van DENK maar een kleine stap… En zo blijkt maar weer, hoe eenzaam je als militair wel kunt zijn…
Zo… U kunt dit beschouwen als mijn 'samenvatting' van een niet bepaald soepel verlopen jaar… Het was in 2019 een aaneenschakeling van 'spannende momenten' in het georganiseerd overleg met het arbeidsvoorwaardenoverleg als dieptepunt, gekoppeld aan de steeds weerkerende gedachte, dat de werkgever achteruit wil onderhandelen en niet groots de afspraken wil uitvoeren… Er is nog steeds een (slechte ) basis voor het bestaande wantrouwen…

En dan gaan we samen naar 2020… Wat zou het mooi zijn als er weer open overleg zou kunnen zijn; wat zou het voor het personeel goed zijn, als er duidelijkheid komt over plaatsingsprocedures, (waarbij geen plaats is voor de Commandant KMar, die op Facebook melding doet, dat hij iemand op een functie benoemt); wat zou het moedig zijn van commandanten als zij eens publiekelijk duidelijk maken wat nu niet meer kan door de vele vacatures… en zo kan ieder voor zich een terechte wens doen…

Ik wens U en hen die U dierbaar zijn een gezegende Kerst en een in alle opzichten voorspoedig en gezond 2020.

Stoorzender november 2019

De tijd vliegt voorbij, en inmiddels is het alweer wintertijd. Toch gebeurt er als altijd veel, ook in de afgelopen maand heeft er weer het nodige gespeeld en is Defensie op meerdere momenten en manieren in het nieuws gekomen.

Een, naar mijn mening onwerkbaar, niet haalbaar en ongewenst voorstel om mensen van buiten de EU (of Europa) te werven als militair bijvoorbeeld. Uiteraard zeg ik dat niet zomaar. Naar mijn overtuiging ligt daar de oplossing niet. Het is wettelijk gezien niet toegestaan. In de Militaire Ambtenarenwet 1931 is vastgelegd dat alleen “Nederlanders” kunnen worden aangesteld als militair ambtenaar. En let wel dat zijn ook mensen uit de voormalige Nederlandse Antillen. Die zijn, wat mij betreft, meer dan welkom en ik zou graag zien dat er meer mensen uit die landen in actieve dienst treden.

Er wordt echter ook geopperd om (bijvoorbeeld) Zuid-Afrikanen te werven, en dan wordt het toch echt lastiger. Die hebben doorgaans geen Nederlands paspoort en spreken geen Nederlands. Wellicht lijkt het Afrikaans erop, maar het is toch echt iets anders. Een groter praktisch probleem lijkt mij echter het verkrijgen van een “Verklaring geen bezwaar”. Deze mensen hebben immers de laatste 5 jaar niet in Nederland gewoond en dat geeft echt grote problemen met het verkrijgen van een VGB.

Overigens heeft dit soort oproepen ook een positieve kant, en dat is de discussie die het oplevert. Want dat gezien de grote hoeveelheid vacatures onder militairen er echt iets moet gebeuren is duidelijk. Maar wat ons betreft dient dat vooral gericht te zijn op het werven en behouden van personeel uit Nederland. Er is met het laatste Arbeidsvoorwaardenakkoord een eerste stap gezet om de arbeidsvoorwaarden voor het zittende en toekomstige personeel van Defensie te verbeteren, maar we zijn er nog lang niet. Veel van de hierin gemaakte afspraken dienen nog uitgewerkt te worden en er zijn nog de nodige dossiers die moeten worden opgepakt en/of uitgewerkt. Met name het vervangen van het loongebouw voor militairen en het personeelssysteem zouden wat ons betreft moeten gaan zorgen voor een verbeterd perspectief, – en dan in alle opzichten.

Ook kwam Defensie wederom negatief in het nieuws door een drugsincident. Op 24 september jl. werd een 24-jarige matroos uit Haarlem gearresteerd omdat hij aan boord van de Zr. Ms. Johan de Witt wilde gaan met 11 kilo harddrugs in zijn rugzak. Op het moment dat de Zr. Ms. Johan de Witt in Den Helder aankwam werd zowel de bemanning als het schip uitvoerig gecontroleerd en daarbij is wederom 11 kilo harddrugs aangetroffen. Een klap in het gezicht van het Defensiepersoneel in het algemeen en van de betrokken bemanningsleden in het bijzonder.

Defensie is dagelijks (zeker in het Caribisch gebied) bezig met ‘the war on drugs’ en daar horen dit soort incidenten niet bij. Daarnaast wordt door dit incident ook het vele goede werk dat deze bemanning heeft verricht bij de noodhulp in de Bahamas, overschaduwd. En laten we eerlijk zijn, daar hebben onze collegae voor veel mensen het verschil kunnen en mogen maken, en daarvoor verdienen ze ons aller respect en waardering. Wel wil ik op voorhand wegblijven van het woord “verleiding” als motivatie voor de verdachte van dit drugsincident. Het is immers niet op voorhand uit te sluiten dat betrokkene niet in de verleiding is gekomen om zich met deze drugssmokkel in te laten maar dat er sprake was van een “bedreiging”. Maar laten we vooral ook beseffen dat dit soort incidenten nooit helemaal te voorkomen zijn. Ook in dat opzicht dienen we de ‘war on drugs’ te blijven voeren. Extern en intern en als er dan een incident is zoals dit dienen we keihard in te grijpen en transparant te zijn. Dat is nu ook gebeurd en ook daar maak ik graag een compliment voor.

Ook dát is Defensie.

Stoorzender oktober 2019

De zomerperiode zit er weer op. Wind en regen bij lage temperaturen hebben hun plek weer ingenomen.
Mocht je denken of liever nog hopen dat de recesperiode aanleiding zou zijn tot veranderingen, dan kom je bedrogen uit.
Niets, of in ieder geval heel weinig is er veranderd: De koning hield op Prinsjesdag een jubelspeech namens het kabinet, iedereen gaat erop vooruit, de milieulobby weet zich gesterkt door een vonnis van de Raad van State over de stikstofuitstoot, en tegelijkertijd neemt de agressie in de maatschappij toe inclusief het doden van een advocaat. Via de achterdeur worden prijzen meer verhoogd dan het beloofde koopkrachtplaatje, en Nederland zit nog steeds vol met deskundigen, die op velerlei gebied het van harte met elkaar oneens zijn.
Hoewel… het besef wat leven in vrede is, is op dit moment na de vele (indrukwekkende en soms spectaculaire) herdenkingen van de landingen in Normandië, de Slag om de Schelde en ook de Operatie Market Garden, waarschijnlijk nog niet zo groot geweest als op dit moment.
Uit de stukken van Prinsjesdag bleek wel dat Defensie mag uitzien naar 51 miljoen euro extra. “Weer krijgt defensie meer”, werd en wordt hier en daar jaloers-nijdig opgemerkt. Afgezet tegen een groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van 1,5% (2020), is wat wij als Nederlandse bevolking kennelijk over hebben voor onze defensie, de verdediging en borging van onze zo geroemde democratische rechtstaat en vrijheid, een schijntje.
Sterker nog, we gaan er niet op vooruit maar we kachelen achteruit. En wij halen bij lange na niet de NAVO-norm van 2% van het BBP. Dit percentage zou in 2021 moeten zijn bereikt, zei minister-president Rutte een jaar geleden nog. Maar ja wie gelooft de PM deze dagen nog?
Wat de minister van Defensie (weet U nog: “Personeel op 1”) betreft; ook zij gaat door op het bekende (naar mijn mening) zwakke optreden: Zij slaagde er niet in om in de Troonrede iets vermeld te krijgen over de hoeders van onze vrijheid: De krijgsmacht, de collega’s die in binnen- en buitenland dag en nacht in de weer zijn.
Om nog maar te zwijgen over de problematieken die er bij Defensie spelen zoals de (numerieke) onder-vulling, de nog steeds onder de maat blijvende inzetbaarheid en de uitdagingen die het resultaat zijn van de recent overeengekomen arbeidsvoorwaarden.
Kortom: Ook na deze zomer zal er volop reden zijn om kritisch te reageren op wat ons ongetwijfeld in de toekomst te wachten staat.

Stoorzender september 2019

't Is weer voorbij die mooie zomer. Hoewel temperaturen tot 40 graden
zijn toch wel veel, te veel, van het goede. Maar het geeft wel weer, wat er op
arbeidsvoorwaardelijk gebied allemaal kan gebeuren.

Ondanks het feit dat op 30 juli de vertegenwoordigers van de centrales,
na stemming onder de leden, hun handtekening konden zetten onder de
overeenkomst met de werkgever, bleef de temperatuur, met name op de zogenaamde
sociale media, toch 'hot' .

De Facebookgroep “Defensiepersoneel NU op 1” verzamelt een groep
goeroes, die een aantal aspecten van het akkoord 'bespreken'.

Laat mij er een paar noemen: sommige vergoedingen worden betaald met
terugwerkende kracht; de vraag in de groep: krijgen we dan ook de 'wettelijke
rente' , en dat de fiscale consequenties (bijzonder tarief) bij zulke
uitbetalingen een voorschot zijn op het complete fiscale jaarinkomen is ook
plots een onbekend gegeven.

Als de deelnemers in de groep zich eens de moeite zouden getroosten om
eerst onderzoek te doen, alvorens met pek en veren te strooien... Navraag in
Leusden leerde me dat ook de door de groepsleden gedane suggesties over het te
vernieuwen loongebouw kennelijk niet verder komen dan de Facebookgroep...

Zijn de deelnemers dan geen leden van de bonden en waarom niet de
suggesties op de enig juiste plaats ter discussie aangeboden? Jammer, dat
zoveel inventiviteit en betrokkenheid niets oplevert voor de hele
defensiepopulatie. Het goedkope selectief shoppen in de 'loongebouwen' van
andere landen is wel erg doorzichtig...

Ik hoop oprecht, dat het binnen de ACOM tot een goede discussie zal
komen over de in het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord afgesproken
vervolgstappen.

Het zal wel toeval zijn, maar mijn positivisme brengt me tot de gedachte dat een nieuwe commandant bij zowel Landmacht als Marechaussee tekenen zijn van een nieuwe realiteit bij Defensie. Het is aan deze chefs te laten zien dat het bijzonder deskundig zijn niet is voorbehouden aan BD'ers. Stuitend is het om vertrekkende chiefs (eindelijk) een goede beoordeling van de toestand van hun shop te horen geven....

Met Prinsjesdag in zicht zal in de Defensiestukken, die aan het
parlement worden aangeboden, de (gewijzigde) richting van het kabinet met
betrekking tot Defensie en dan met name het personeel duidelijk worden.

Let us hope for the best, en een front vormen, los van de snelle social
media

Stoorzender september 2019

't Is weer voorbij die mooie zomer. Hoewel temperaturen tot 40 graden
zijn toch wel veel, te veel, van het goede. Maar het geeft wel weer, wat er op
arbeidsvoorwaardelijk gebied allemaal kan gebeuren.

Ondanks het feit dat op 30 juli de vertegenwoordigers van de centrales,
na stemming onder de leden, hun handtekening konden zetten onder de
overeenkomst met de werkgever, bleef de temperatuur, met name op de zogenaamde
sociale media, toch 'hot' .

De Facebookgroep “Defensiepersoneel NU op 1” verzamelt een groep
goeroes, die een aantal aspecten van het akkoord 'bespreken'.

Laat mij er een paar noemen: sommige vergoedingen worden betaald met
terugwerkende kracht; de vraag in de groep: krijgen we dan ook de 'wettelijke
rente' , en dat de fiscale consequenties (bijzonder tarief) bij zulke
uitbetalingen een voorschot zijn op het complete fiscale jaarinkomen is ook
plots een onbekend gegeven.

Als de deelnemers in de groep zich eens de moeite zouden getroosten om
eerst onderzoek te doen, alvorens met pek en veren te strooien... Navraag in
Leusden leerde me dat ook de door de groepsleden gedane suggesties over het te
vernieuwen loongebouw kennelijk niet verder komen dan de Facebookgroep...

Zijn de deelnemers dan geen leden van de bonden en waarom niet de
suggesties op de enig juiste plaats ter discussie aangeboden? Jammer, dat
zoveel inventiviteit en betrokkenheid niets oplevert voor de hele
defensiepopulatie. Het goedkope selectief shoppen in de 'loongebouwen' van
andere landen is wel erg doorzichtig...

Ik hoop oprecht, dat het binnen de ACOM tot een goede discussie zal
komen over de in het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord afgesproken
vervolgstappen.

Het zal wel toeval zijn, maar mijn positivisme brengt me tot de gedachte dat een nieuwe commandant bij zowel Landmacht als Marechaussee tekenen zijn van een nieuwe realiteit bij Defensie. Het is aan deze chefs te laten zien dat het bijzonder deskundig zijn niet is voorbehouden aan BD'ers. Stuitend is het om vertrekkende chiefs (eindelijk) een goede beoordeling van de toestand van hun shop te horen geven....

Met Prinsjesdag in zicht zal in de Defensiestukken, die aan het
parlement worden aangeboden, de (gewijzigde) richting van het kabinet met
betrekking tot Defensie en dan met name het personeel duidelijk worden.

Let us hope for the best, en een front vormen, los van de snelle social
media