Disclaimer

Beperkte aansprakelijkheid

Getracht wordt om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden, kan de ACOM  nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de auteurs. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

De inhoud

Deze website bevat artikelen die een relatie hebben met werk en/of Defensie. De artikelen zijn tot stand gekomen door gebruik te maken van de kennis die de ACOM omtrent de onderwerpen in huis heeft. De ACOM is niet aansprakelijk voor fouten of onvolledige informatie op deze website en daarmee ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de artikelen.