AVW Defensie 2021

Veelgestelde vragen

Structurele loonontwikkeling

In totaal bestaat de loonontwikkeling in deze cao-periode (12 maanden en 1 dag) uit 1,4% aan structureel loon (dat wat er elke maand op je loonstrook bijkomt) Daarnaast vindt er in december 2021 een éénmalige uitkering plaats van 1000 euro. Dit eenmalige bedrag is bruto en pensioengevend.

De looptijd van de CAO voor defensie is vaak niet hetzelfde als bij andere sectoren. Een goed vergelijk is daarom niet altijd te maken. Als je vanaf 1 januari 2021 tot aan het eind van de looptijd van dit resultaat op 1 januari 2022 bij elkaar optelt, is de structurele loonontwikkeling bij defensie soms lager (bv. sector Rijk en het onderwijs) en soms wat hoger (sector Politie) dan bij andere sectoren.

Nee, de inflatie wordt met een loonsverhoging van 1% over 2021 niet structureel gecompenseerd. Als er naar de gemiddelde inflatie over 2021 gekeken wordt komt de inflatie tot en met september 2021 op ongeveer 1,8% uit. De inflatie bedroeg in september 2021 volgens het CBS (centraal bureau voor de statistiek) 2,7%. Gelet op de actuele inflatiecijfers van het CBS en de verwachting dat de inflatie ook in de laatste maanden van 2021 rond de 2% uit zal komen, betekent dit dat u, ook met de loonsverhoging van 1 januari 2022 van 0,4%, structureel aan koopkracht inlevert.

Nee, de loonsverhoging van 1 januari 2022 maakt deel uit van de CAO van 2021. Deze datum is gekozen om een technische reden. Hij had namelijk ook op 31 december 2021 kunnen worden gezet. Dit is dus geen loonsverhoging die betaald wordt met geld uit 2022. Bij een eventueel akkoord voor de CAO van 2022 kan er dus gewoon een nieuwe loonsverhoging worden afgesproken die ook in januari 2022 wordt uitbetaald.

De ingangsdatum is zo laat mogelijk in het CAO jaar neergezet om een zo hoog mogelijke éénmalige uitkering in 2021 te kunnen geven aan het defensiepersoneel. De éénmalige uitkeringen in een CAO moeten namelijk gehaald worden uit de arbeidsvoorwaardenruimte (pot met geld) die defensie beschikbaar heeft voor een CAO.

Een éénmalige uitkering geeft over 2021 een voordeel voor de medewerkers met een wat lager salaris ten opzichte van de mensen met wat hogere salarissen. Defensie heeft onvoldoende geld beschikbaar gesteld voor deze CAO om de inflatie structureel voor iedereen te kunnen compenseren, laat staan iedereen er op vooruit te laten gaan. Door gebruik te maken van een eenmalige uitkering, komt er dit jaar meer geld terecht bij de medewerkers die dat naar de mening van de bonden onder de huidige omstandigheden harder nodig hebben.

0,4% extra structurele loonsverhoging vanaf 1 januari 2021 levert per 1000 euro maandsalaris een bedrag van (1000 x 0,4% x 12 =) 48 euro per jaar meer op dan nu het geval is. Dat betekent bij 2000 euro 92 euro, bij 3000 euro 140 euro etc.

Daar staat tegenover dat als de 0,4% loonsverhoging ook op 1 januari 2021 wordt gegeven er een 350 euro lagere éénmalige uitkering mogelijk is, namelijk 650 euro in plaats van 1000 euro. In beide gevallen moet daar de inkomstenbelasting die voor de medewerker van toepassing is nog vanaf worden gehaald om te weten wat dit netto oplevert.

De salarisverhogingen en éénmalige uitkering uit deze cao werken ook door in de wachtgeld-, UKW en FLO-uitkeringen van het gewezen defensiepersoneel.

De loonsverhoging van 1% gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2021. Deze wordt naar rato ook uitgekeerd aan dienstverlaters. De loonsverhoging van 0,4% gaat pas in per 1 januari 2022 en geldt daardoor niet voor mensen die de dienst in 2021 hebben verlaten met uitzondering van de groepen genoemd onder vraag 8.

Ja, de bedragen uit de TTL worden per 1 januari 2021 en 1 januari 2022 verhoogd met dezelfde percentages als het salaris. Mensen die de TTL ontvangen zien dus hun gehele inkomen (inclusief de TTL) met de genoemde percentages stijgen.

Ja, ook het defensie specifiek minimum (jeugd)loon wordt verhoogd met dezelfde percentages per 1 januari 2021 en 1 januari 2022.

Nee, het is niet mogelijk de loonontwikkeling door te laten werken in uitkeringen zoals de WW, WAO/WIA en BWW-uitkering als je die al ontvangt. Verhoging van bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen kan alleen plaatsvinden als dat gebeurd op basis van de regels die voor deze uitkeringen gelden. Bijvoorbeeld door de indexatie afspraken die in de regelingen staan. Voor UGM/FLO uitkeringen gelden andere regels. Zie vraag 8 en 19.

Nee, het pensioen kan alleen verhoogd worden als de pensioenfondsen weer kunnen indexeren. Dat kunnen sociale partners aan de overlegtafel bij Defensie niet regelen. Indexeren zal pas weer mogelijk zijn als de pensioenfondsen voldoen aan de regels voor de dekkingsgraden die hiervoor door het kabinet zijn gesteld. U kunt daarvoor het beste de berichtgeving op de website van het ABP in de gaten houden.

Over de maanden voor uw pensioen (bv. UGM) ontvangt u wel een nabetaling van de loonsverhoging (1%) per 1 januari 2021. Over de pensioenmaanden telt de verhoging helaas niet door en is er geen recht op nabetaling. Ook wordt uw pensioenberekening niet verhoogd. De hoogte van uw pensioen wordt namelijk gebaseerd op de peildatum van 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar dat u met pensioen gaat.

Ja, bij de vaststelling van uw pensioen wordt gekeken naar de peildatum van 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar dat u met pensioen gaat. Dat betekent dat de loonmutatie van 1% van 1 januari 2021 voor u wel doorwerkt in uw pensioen als u in 2022 met pensioen gaat. Dat is niet het geval met de loonmutatie van 0,4% van 1 januari 2022. Die werkt pas door in het pensioen van de mensen die in 2023 met pensioen gaan.

Eenmalige uitkering

Ja, volgens fiscale wetgeving moet Defensie over een éénmalige uitkering het bijzondere belastingtarief toepassen. Dat tarief is niet voor iedereen gelijk. Eventueel teveel betaalde belasting wordt door de Belastingdienst verrekend bij je jaarlijkse belastingaangifte. Het is daarom van belang jaarlijks belastingaangifte te doen. Je vakbond kan je daar vaak bij helpen als je dit zelf te lastig vindt.

Ja, maar reservisten ontvangen in de meeste gevallen een deel van die éénmalige uitkering. Zij moeten daarvoor tussen 1 januari 2021 en 30 november 2021 in werkelijke dienst zijn geweest en recht op salaris hebben gehad. Afhankelijk van de duur van de opkomst in werkelijke dienst wordt de éénmalige uitkering naar rato berekend en aan de reservist uitgekeerd.

Defensiemedewerkers die in deeltijd werken ontvangen de éénmalige uitkering naar rato van het aantal uren dat zij werken. De formule daarvoor is  € 1000,- maal de deeltijdfactor over 2021.

Ja, deze eenmalige uitkering wordt tevens op de gebruikelijke wijze uitgekeerd aan het gewezen defensiepersoneel met een wachtgeld-, UKW- en FLO- uitkering.

 

Nee, iedereen krijgt per persoon maximaal een bedrag van 1000 euro over 2021 als éénmalige uitkering uitgekeerd. Bij meerder aanstellingsvormen en daarnaast ook nog een UGM/FLO uitkering zal op basis van een berekening worden vastgesteld op welk bedrag aan éénmalige uitkering je recht hebt, maar die kan het maximum bedrag van  1000 euro niet overschrijden.